Người miền Trung chằng chống nhà cửa tránh bão Molave

Người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... dùng bao cát, dây thừng, túi nước để gia cố nhà cửa trước ngày bão Molave đổ bộ.

<div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816338"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_bao-so-9-1603772127.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/bao-so-9-1603772127.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=4b6bMQRh5V2TOTP89Ue2SA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_bao-so-9-1603772127.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Tại <strong>Quảng Nam</strong>, tiết trời hửng nắng s&aacute;ng 27/10, h&agrave;ng trăm người d&acirc;n tr&ecirc;n đường Thanh Ni&ecirc;n, x&atilde; Tam Thanh, TP Tam Kỳ đ&atilde; chất c&aacute;c bao c&aacute;t, th&ugrave;ng xốp, can nhựa đựng nước để gia cố nh&agrave; cửa trước ng&agrave;y b&atilde;o Molave đổ bộ.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Tại <strong>Quảng Nam</strong>, tiết trời hửng nắng s&aacute;ng 27/10, h&agrave;ng trăm người d&acirc;n tr&ecirc;n đường Thanh Ni&ecirc;n, x&atilde; Tam Thanh, TP Tam Kỳ đ&atilde; chất c&aacute;c bao c&aacute;t, th&ugrave;ng xốp, can nhựa đựng nước để gia cố nh&agrave; cửa trước ng&agrave;y b&atilde;o Molave đổ bộ.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816339"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-5-1603777496.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Dac-Thanh-bao-so-9-5-1603777496.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OxYBDNY0LwqRcuWrMSXiAA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-5-1603777496.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Phụng, th&ocirc;n Tỉnh Thủy, x&atilde; Tam Thanh mang những bao c&aacute;t để gia cố căn nh&agrave; cấp bốn nằm s&aacute;t bờ biển. &quot;Việc chằng chống n&agrave;y chỉ gi&uacute;p ph&ograve;ng chống b&atilde;o giật dưới cấp 11, c&ograve;n lớn hơn th&igrave; cũng bị thổi bay&quot;, &ocirc;ng Phụng n&oacute;i v&agrave; cho biết trưa nay, cả gia đ&igrave;nh sẽ sơ t&aacute;n theo lệnh của ch&iacute;nh quyền.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Phụng, th&ocirc;n Tỉnh Thủy, x&atilde; Tam Thanh mang những bao c&aacute;t để gia cố căn nh&agrave; cấp bốn nằm s&aacute;t bờ biển. &quot;Việc chằng chống n&agrave;y chỉ gi&uacute;p ph&ograve;ng chống b&atilde;o giật dưới cấp 11, c&ograve;n lớn hơn th&igrave; cũng bị thổi bay&quot;, &ocirc;ng Phụng n&oacute;i v&agrave; cho biết trưa nay, cả gia đ&igrave;nh sẽ sơ t&aacute;n theo lệnh của ch&iacute;nh quyền.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816340"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-4-1603776571.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Dac-Thanh-bao-so-9-4-1603776571.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=fAaRDUWu3W4zHflU2nmJBQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-4-1603776571.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Anh Nguyễn Văn Minh bơm những t&uacute;i b&oacute;ng nước 20 - 40 l&iacute;t để l&egrave;n m&aacute;i nh&agrave;. &quot;D&ugrave;ng bao b&oacute;ng đựng nước kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng sức vận chuyển l&ecirc;n m&aacute;i so với d&ugrave;ng c&aacute;t. Sau khi b&atilde;o đi qua, chỉ cần đ&acirc;m thủng bao nước chảy ra ngo&agrave;i dễ d&agrave;ng thu dọn&quot;, anh n&oacute;i.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Anh Nguyễn Văn Minh bơm những t&uacute;i b&oacute;ng nước 20 - 40 l&iacute;t để l&egrave;n m&aacute;i nh&agrave;. &quot;D&ugrave;ng bao b&oacute;ng đựng nước kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng sức vận chuyển l&ecirc;n m&aacute;i so với d&ugrave;ng c&aacute;t. Sau khi b&atilde;o đi qua, chỉ cần đ&acirc;m thủng bao nước chảy ra ngo&agrave;i dễ d&agrave;ng thu dọn&quot;, anh n&oacute;i.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816341"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-8-1603776574.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Dac-Thanh-bao-so-9-8-1603776574.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=i5Ds-KOFavsanao8mwiYmA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dac-thanh-bao-so-9-8-1603776574.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Bộ đội tỉnh Quảng Nam gi&uacute;p d&acirc;n ven biển vận chuyển những bao c&aacute;t l&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; để gia cố.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Bộ đội tỉnh Quảng Nam gi&uacute;p d&acirc;n ven biển vận chuyển những bao c&aacute;t l&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; để gia cố.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816342"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-bao-so-9-binh-son-6-1603767537.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Linh-Pham-bao-so-9-Binh-Son-6-1603767537.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=_sF9fUlrZSagKeHO5koNYQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-bao-so-9-binh-son-6-1603767537.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Nằm trong v&ugrave;ng b&atilde;o đổ bộ, s&aacute;ng nay, h&agrave;ng trăm người d&acirc;n th&ocirc;n Phước Thiện, x&atilde; B&igrave;nh Hải, huyện B&igrave;nh Sơn, <strong>Quảng Ng&atilde;i </strong>tất bật chuẩn bị bao c&aacute;t, d&acirc;y thừng để chằng chống nh&agrave; cửa.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Nằm trong v&ugrave;ng b&atilde;o đổ bộ, s&aacute;ng nay, h&agrave;ng trăm người d&acirc;n th&ocirc;n Phước Thiện, x&atilde; B&igrave;nh Hải, huyện B&igrave;nh Sơn, <strong>Quảng Ng&atilde;i </strong>tất bật chuẩn bị bao c&aacute;t, d&acirc;y thừng để chằng chống nh&agrave; cửa.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816343"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-bao-so-9-binh-son-4-1603767535.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Linh-Pham-bao-so-9-Binh-Son-4-1603767535.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=QkzB8f-Xy4kNxqlWkmDXPw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-bao-so-9-binh-son-4-1603767535.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đi dọc c&aacute;c ng&otilde; x&oacute;m ven biển, &ocirc;ng Phạm Duy Ph&uacute;c, Trưởng th&ocirc;n Phước Thiện li&ecirc;n tục d&ugrave;ng loa ph&oacute;ng thanh vận động người d&acirc;n di dời tr&aacute;nh b&atilde;o số 9. X&atilde; B&igrave;nh Hải dự kiến sơ t&aacute;n 300 hộ đến nơi an to&agrave;n.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đi dọc c&aacute;c ng&otilde; x&oacute;m ven biển, &ocirc;ng Phạm Duy Ph&uacute;c, Trưởng th&ocirc;n Phước Thiện li&ecirc;n tục d&ugrave;ng loa ph&oacute;ng thanh vận động người d&acirc;n di dời tr&aacute;nh b&atilde;o số 9. X&atilde; B&igrave;nh Hải dự kiến sơ t&aacute;n 300 hộ đến nơi an to&agrave;n.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816344"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-xa-binh-hai-so-tan-3-1603776567.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Linh-Pham-xa-Binh-Hai-so-tan-3-1603776567.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=HtSNMH6WqfAf9ySCD_4Rhg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-xa-binh-hai-so-tan-3-1603776567.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&aacute;c em nhỏ được ch&iacute;nh quyền sơ t&aacute;n đến nh&agrave; nghỉ Bộ C&ocirc;ng an ở x&atilde; B&igrave;nh Hải.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&aacute;c em nhỏ được ch&iacute;nh quyền sơ t&aacute;n đến nh&agrave; nghỉ Bộ C&ocirc;ng an ở x&atilde; B&igrave;nh Hải.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816345"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-xa-binh-hai-so-tan-2-1603776569.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Linh-Pham-xa-Binh-Hai-so-tan-2-1603776569.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=oJtkAMF-zO8Wtb49nWSUHQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_linh-pham-xa-binh-hai-so-tan-2-1603776569.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Người d&acirc;n x&atilde; B&igrave;nh Hải chuẩn bị những vật dụng c&aacute; nh&acirc;n như chăn chiếu, quần &aacute;o... trong những ng&agrave;y tr&aacute;nh b&atilde;o.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Người d&acirc;n x&atilde; B&igrave;nh Hải chuẩn bị những vật dụng c&aacute; nh&acirc;n như chăn chiếu, quần &aacute;o... trong những ng&agrave;y tr&aacute;nh b&atilde;o.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816346"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_f29e88d0b60848561119-1603776581.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/f29e88d0b60848561119-1603776581.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9h5oWrgZR35cPedgotRqlA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_f29e88d0b60848561119-1603776581.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Tr&ecirc;n nhiều tuyến đường <strong>Đ&agrave; Nẵng </strong>s&aacute;ng nay, c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố ra qu&acirc;n cắt tỉa c&acirc;y xanh, đảm bảo an to&agrave;n trong mưa b&atilde;o.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Tr&ecirc;n nhiều tuyến đường <strong>Đ&agrave; Nẵng </strong>s&aacute;ng nay, c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố ra qu&acirc;n cắt tỉa c&acirc;y xanh, đảm bảo an to&agrave;n trong mưa b&atilde;o.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28816347"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_viet-quoc-bao-so-9-1-1603774161.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/27/Viet-Quoc-bao-so-9-1-1603774161.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=1bth1HEd--7In-0vf436vw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_viet-quoc-bao-so-9-1-1603774161.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Đội cứu hộ tắm biển th&agrave;nh phố Quy Nhơn, <strong>B&igrave;nh Định</strong> dọn dẹp c&aacute;c thang ghế canh v&agrave;o b&ecirc;n trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố đ&atilde; ngừng c&aacute;c hoạt động vui chơi, tắm biển để tr&aacute;nh b&atilde;o.</p> <p class="Normal">B&atilde;o Molave h&igrave;nh th&agrave;nh h&ocirc;m 25/10 ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam thủ đ&ocirc; Manila, Philippines. Sau khi qu&eacute;t qua Philippines, g&acirc;y mưa lớn v&agrave; gi&oacute; giật khiến h&agrave;ng chục ngh&igrave;n người d&acirc;n phải sơ t&aacute;n, b&atilde;o tiếp tục mạnh th&ecirc;m v&agrave; đi v&agrave;o biển Đ&ocirc;ng. Dự kiến b&atilde;o sẽ đổ bộ v&agrave;o Đ&agrave; Nẵng - Ph&uacute; Y&ecirc;n s&aacute;ng 28/10, cấp gi&oacute; dự b&aacute;o 130-165 km/h (cấp 13, giật hai cấp).</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Đội cứu hộ tắm biển th&agrave;nh phố Quy Nhơn, <strong>B&igrave;nh Định</strong> dọn dẹp c&aacute;c thang ghế canh v&agrave;o b&ecirc;n trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố đ&atilde; ngừng c&aacute;c hoạt động vui chơi, tắm biển để tr&aacute;nh b&atilde;o.</p> <p class="Normal">B&atilde;o Molave h&igrave;nh th&agrave;nh h&ocirc;m 25/10 ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam thủ đ&ocirc; Manila, Philippines. Sau khi qu&eacute;t qua Philippines, g&acirc;y mưa lớn v&agrave; gi&oacute; giật khiến h&agrave;ng chục ngh&igrave;n người d&acirc;n phải sơ t&aacute;n, b&atilde;o tiếp tục mạnh th&ecirc;m v&agrave; đi v&agrave;o biển Đ&ocirc;ng. Dự kiến b&atilde;o sẽ đổ bộ v&agrave;o Đ&agrave; Nẵng - Ph&uacute; Y&ecirc;n s&aacute;ng 28/10, cấp gi&oacute; dự b&aacute;o 130-165 km/h (cấp 13, giật hai cấp).</p> </div> </div> <div class="width-detail-photo"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top