"Nếu phật tử cúng tượng ngọc hàng tỉ đồng cho thầy Toàn đặt ở chùa thì đó là tài sản của chùa"

Sắp tới Ban trị sự sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc số tài sản cá nhân của sư Toàn.

<div> <p>Chiều 5/10 vừa qua, Thường trực Ban Trị sự Phật gi&aacute;o Việt Nam tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c (BTS) đ&atilde; tổ chức họp thường kỳ nhằm giải quyết c&aacute;c vấn đề Phật sự, trong đ&oacute;, c&oacute; việc li&ecirc;n quan đến Đại đức <span>Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n</span> (trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng bị tố &quot;gạ t&igrave;nh&quot; ph&oacute;ng vi&ecirc;n <span>b&aacute;o Phụ nữ</span> TP.HCM).</p> <p>Theo Đại đứcTh&iacute;ch T&acirc;m Vượng, Ph&oacute; Trưởng Ban ki&ecirc;m Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Phật gi&aacute;o Việt Nam tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c, tại cuộc họp, Ban Trị sự Phật gi&aacute;o tỉnh đ&atilde; xem x&eacute;t việc thi h&agrave;nh kỷ luật đối với Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n theo c&ocirc;ng văn của Trung ương Gi&aacute;o hội PGVN.</p> <p>Cụ thể, thực hiện chức năng v&agrave; quyền hạn của Ban trị sự tỉnh, cuộc họp đ&atilde; đưa ra c&aacute;c quyết điểm sai phạm của Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n trong thời gian trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng.</p> <p>Tại buổi họp, Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n đ&atilde; nhận c&aacute;c khuyết điểm, lỗi lầm, vi phạm nghi&ecirc;m trọng của m&igrave;nh g&acirc;y ra, l&agrave;m ảnh hưởng đến Gi&aacute;o hội v&agrave; Tăng đo&agrave;n.</p> <p>&quot;Trong cuộc họp, Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n đ&atilde; th&agrave;nh t&acirc;m ph&aacute;t nguyện s&aacute;m hội Đại tăng v&agrave; c&oacute; tờ tr&igrave;nh n&ecirc;u r&otilde;, những việc l&agrave;m trong thời gian qua đ&atilde; g&acirc;y ảnh hưởng đến Gi&aacute;o hội, kh&ocirc;ng c&ograve;n xứng đ&aacute;ng l&agrave;m một đệ tử xuất gia.</p> <p>Đại đức To&agrave;n đ&atilde; xin xả giới ho&agrave;n tục, giao ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng cho Ban Trị sự Phật gi&aacute;o&nbsp;<span>VN</span>&nbsp;tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c quản l&yacute;&quot;, Đại đức Th&iacute;ch T&acirc;m Vượng, Ph&oacute; Trưởng Ban ki&ecirc;m Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Phật gi&aacute;o Việt Nam tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c th&ocirc;ng tin sau cuộc họp.</p> <div> <div><img alt="Nếu phật tử cúng tượng ngọc hàng tỉ đồng cho thầy Toàn đặt ở chùa thì đó là tài sản của chùa - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/09/18/photo-1-15704184518331932688539.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/18/photo-1-15704184518331932688539.jpg" title="Nếu phật tử cúng tượng ngọc hàng tỉ đồng cho thầy Toàn đặt ở chùa thì đó là tài sản của chùa - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n tại cu&ocirc;̣c họp. Ảnh: Người lao động</p> </div> </div> <p>Theo ghi nhận của <span>b&aacute;o Người lao động</span>, ngo&agrave;i việc xin xả giới ho&agrave;n tục, Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n c&ograve;n xin được giữ lại những t&agrave;i sản như trang trại, đất đai, xe cộ mang t&ecirc;n chủ sở hữu l&agrave; thể danh của sư To&agrave;n.</p> <p>S&aacute;ng 7/10, trả lời c&acirc;u hỏi của PV <span>b&aacute;o Tuổi Trẻ</span> Online về việc dư luận rất bức x&uacute;c với thỉnh nguyện xin được giữ lại t&agrave;i sản thuộc sở hữu c&aacute; nh&acirc;n sau khi xả giới ho&agrave;n tục của Đại đức Th&iacute;ch Thanh To&agrave;n, Đại đức Th&iacute;ch T&acirc;m Vượng khẳng định: &quot;Muốn hay kh&ocirc;ng th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng phải l&agrave;m theo đường ray, đi theo xa lộ của&nbsp;<span>ph&aacute;p luật</span>&nbsp;Việt Nam&quot;.</p> <p>&quot;T&agrave;i sản đối với người tu h&agrave;nh c&oacute; 2 loại. Một l&agrave; t&agrave;i sản thuộc cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, hai l&agrave; t&agrave;i sản thuộc sở hữu c&aacute; nh&acirc;n. Đ&agrave;nh rằng những t&agrave;i sản mang t&ecirc;n chủ sở hữu l&agrave; thế danh của thầy To&agrave;n được phật tử c&uacute;ng dường, biếu tặng trong thời gian thầy To&agrave;n l&agrave;m trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng, nhưng vẫn phải tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</p> <div> <div> <ul class="kbwscwlr-list"> <li class="kbwscwlrl" data-avatar="http://sohanews.sohacdn.com/zoom/50_50/2019/10/5/photo-1-15702805880311629906079-crop-15703228581051872823841.jpg" data-id="2019100608175989" data-title="Trước khi xin hoàn tục, sư Toàn đề nghị được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân" data-url="http://soha.vn/truoc-khi-xin-hoan-tuc-su-toan-de-nghi-duoc-giu-lai-tai-san-thuoc-so-huu-ca-nhan-2019100608175989.htm"><span><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/08/photo-1-15702805880311629906079-crop-15703228581051872823841.jpg" /></span> <h3><span>Trước khi xin ho&agrave;n tục, sư To&agrave;n đề nghị được giữ lại t&agrave;i sản thuộc sở hữu c&aacute; nh&acirc;n</span></h3> </li> </ul> </div> </div> <p>Nếu phật tử c&uacute;ng pho tượng ngọc trị gi&aacute; h&agrave;ng tỉ đồng cho thầy To&agrave;n đặt ở ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng th&igrave; pho tượng vẫn l&agrave; t&agrave;i sản của ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng, thầy To&agrave;n kh&ocirc;ng được mang đi.</p> <p>Nhưng nếu Phật tử biếu cho thầy c&aacute;i xe m&aacute;y, &ocirc;t&ocirc;, thầy To&agrave;n đi đăng k&yacute; với thế danh của thầy th&igrave; đ&oacute; l&agrave; t&agrave;i sản c&aacute; nh&acirc;n của thầy được ph&aacute;p luật bảo hộ. Gi&aacute;o hội kh&ocirc;ng thể thu hồi t&agrave;i sản thuộc sở hữu c&aacute; nh&acirc;n của thầy To&agrave;n&quot;, Đại đức Th&iacute;ch T&acirc;m Vượng ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <p>Về trang trại h&agrave;ng ng&agrave;n m2 thuộc sở hữu c&aacute; nh&acirc;n của thầy To&agrave;n, Đại đức Th&iacute;ch T&acirc;m Vượng n&oacute;i: &quot;Dẫu đất đai c&oacute; l&ecirc;n tới 2-3.000m2 m&agrave; kh&ocirc;ng nằm trong sổ đỏ của ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng, do thầy To&agrave;n mua b&aacute;n hợp ph&aacute;p th&igrave; đương nhi&ecirc;n thầy To&agrave;n được quyền sở hữu&quot;.</p> <p>Cũng trao đổi với b&aacute;o tr&ecirc;n, vị đại đức cho biết, sắp tới Ban trị sự sẽ l&agrave;m việc với c&aacute;c cơ quan chức năng, ch&iacute;nh quyền địa phương c&ugrave;ng đương sự để x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; nguồn gốc t&agrave;i sản li&ecirc;n quan đến c&aacute; nh&acirc;n đương sự v&agrave; ch&ugrave;a Nga Ho&agrave;ng theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p><i>Tổng hợp</i></p> <div><span>Trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhậu đến 1h s&aacute;ng trước khi tử vong dưới cống</span></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top