Nếu nới lỏng giãn cách, nguy cơ bùng phát trở lại dịch COVID -19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, tình hình dịch trên thế giới và trong nước còn rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn, nếu nới lỏng, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

<div> <p><b>Thực hiện nghi&ecirc;m chỉ thị 16</b></p> <p>Ban Chỉ đạo thống nhất, Việt Nam vẫn đang kiểm so&aacute;t tốt t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, tuy nhi&ecirc;n, với những diễn biến phức tạp hiện nay &ldquo;ch&uacute;ng ta phải chuẩn bị tinh thần l&agrave; dịch c&ograve;n k&eacute;o d&agrave;i&rdquo;. Do đ&oacute;, c&ugrave;ng với việc ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện nguy&ecirc;n tắc chống dịch từ ban đầu (ngăn chặn, ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng, điều trị, dập dịch), c&ocirc;ng t&aacute;c truy vết ca bệnh kết hợp với c&aacute;c biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly x&atilde; hội vẫn l&agrave; những giải ph&aacute;p hiệu quả nhất trong ph&ograve;ng, chống COVID-19.</p> <p>Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: &ldquo;Thực tế triển khai việc c&aacute;ch ly to&agrave;n x&atilde; hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho thấy, thời gian đầu đ&atilde; thực hiện rất tốt nhưng những ng&agrave;y gần đ&acirc;y c&oacute; hiện tượng chủ quan, người d&acirc;n ra đường đ&ocirc;ng hơn&hellip; Đương nhi&ecirc;n việc thực hiện c&aacute;ch ly to&agrave;n x&atilde; hội sẽ ảnh hưởng nhiều tới người d&acirc;n, doanh nghiệp, nhưng với quan điểm sức khoẻ l&agrave; tr&ecirc;n hết, c&ograve;n người c&ograve;n của, ch&uacute;ng ta cần tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m quy định n&agrave;y&rdquo;. Trước hết, cần tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m Chỉ thị 16 (đến ng&agrave;y 15/4) để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh, tuy&ecirc;n truyền, vận động để người d&acirc;n thực hiện nghi&ecirc;m quy định về c&aacute;ch ly x&atilde; hội; đồng thời xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp vi phạm.</p> <p>Ban Chỉ đạo đ&atilde; tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; thống nhất, sau khi Chỉ thị 16 hết hiệu lực sẽ đề xuất Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh chỉ thị mới, trong đ&oacute; qu&aacute;n triệt tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch từ ban đầu, đặc biệt l&agrave; đeo khẩu trang, giữ khoảng c&aacute;ch khi tiếp x&uacute;c, củng cố c&aacute;c quy định về truy vết ca bệnh. Đối với việc c&aacute;ch ly, gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, c&aacute;c &yacute; kiến cho rằng cần kiến nghị c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể, chi tiết hơn, c&oacute; t&iacute;nh đến yếu tố địa phương, nh&oacute;m đối tượng, ng&agrave;nh nghề sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường ứng dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, truyền th&ocirc;ng để truy vết, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c ca bệnh; gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội.</p> <p>Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu tất cả c&aacute;c địa phương c&oacute; bộ phận cập nhật dữ liệu dịch bệnh thống nhất để h&igrave;nh th&agrave;nh hệ thống dữ liệu trong cả nước, ph&acirc;n nh&oacute;m những tỉnh, th&agrave;nh phố c&oacute; nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Tổ chức c&aacute;c tổ truy vết ở cả Trung ương lẫn địa phương lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng l&agrave;m nhiệm vụ khi c&oacute; ca nhiễm.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến nội dung n&agrave;y, l&atilde;nh đạo Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, VNPT, Viettel cũng đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đẩy mạnh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. Theo đ&oacute;, triển khai hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t phục vụ y&ecirc;u cầu gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo từng t&igrave;nh huống cụ thể; đẩy mạnh thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt để hạn chế l&acirc;y nhiễm dịch bệnh qua việc sử dụng tiền mặt trong mua, b&aacute;n h&agrave;ng ho&aacute;.</p> <p>C&aacute;c đại biểu nhất tr&iacute; với c&aacute;c giải ph&aacute;p chặn đến c&ugrave;ng tất cả c&aacute;c ca x&acirc;m nhập; chưa nới lỏng ch&iacute;nh s&aacute;ch nhập cảnh; gi&aacute;m s&aacute;t chặt nh&oacute;m người mắc c&aacute;c bệnh giống c&uacute;m (qua những người mua thuốc); triển khai x&eacute;t nghiệm điểm một số nh&oacute;m đối tượng (lao động phổ th&ocirc;ng, cộng đồng người nước ngo&agrave;i sinh sống tập trung); kiểm so&aacute;t chặt chẽ c&aacute;c địa điểm tập trung đ&ocirc;ng người (cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, t&iacute;n ngưỡng; c&aacute;c di t&iacute;ch, danh thắng; khu du lịch, vui chơi, giải tr&iacute;; chợ đầu mối, chợ d&acirc;n sinh; l&agrave;ng nghề, bếp ăn tập thể,&hellip;).</p> <p><b>&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">&ETH;&aacute;p ứng đủ nhu cầu trong nước mới xuất khẩu&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">thiết bị bảo hộ</b></p> <p>Ban Chỉ đạo cho biết, ch&uacute;ng ta đ&atilde; sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng khẩu trang vải chống thấm (khẩu trang 870), được nhiều nước đ&aacute;nh gi&aacute; cao, do đ&oacute; cần đẩy mạnh quảng b&aacute; để xuất khẩu sản phẩm n&agrave;y. Về khẩu trang y tế, hiện Việt Nam đ&atilde; chủ động nguồn nguy&ecirc;n liệu trong nước để sản xuất khẩu trang y tế v&agrave; quần &aacute;o chống dịch. Số lượng n&agrave;y cơ bản đ&aacute;p ứng được nhu cầu trong nước. Do vậy, c&aacute;c doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị bảo hộ phải n&ecirc;u cao tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội, chỉ xuất khẩu sau khi đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu trong nước.</p> <p>Đồng thời, Việt Nam chỉ khuyến kh&iacute;ch xuất khẩu đối với những doanh nghiệp chủ động được nguồn nguy&ecirc;n liệu nhập từ nước ngo&agrave;i. Song song với đ&oacute;, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p để chủ động hơn nữa nguồn nguy&ecirc;n liệu trong nước để sản xuất khẩu trang, trang phục bảo hộ. Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế v&agrave; Bộ C&ocirc;ng an phối hợp r&agrave; so&aacute;t v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c doanh nghiệp vi phạm li&ecirc;n quan đến sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, trang thiết bị bảo hộ.</p> <p align="right">&nbsp;</p> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><b>B&ecirc;n cạnh c&aacute;c giải ph&aacute;p về ph&ograve;ng chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt c&aacute;c giải ph&aacute;p về x&atilde; hội, quan t&acirc;m tới nh&oacute;m người yếu thế gặp kh&oacute; khăn v&igrave; dịch bệnh; đồng thời xem x&eacute;t tiến h&agrave;nh nới lỏng tr&ecirc;n cơ sở c&oacute; biện ph&aacute;p kiểm so&aacute;t ph&ugrave; hợp đối với một số ng&agrave;nh h&agrave;ng sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu&hellip;</b></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top