Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm

Dưới nhiệt độ khắc nghiệt, để giảm bớt cảm giác nóng bức khi mặc đồ bảo hộ nhiều tiếng đồng hồ, các thành viên đội lấy mẫu phải dùng đá lạnh chườm lên người.

<div> <p>ThS. Ngụy Đ&igrave;nh Ho&agrave;n, Trưởng đo&agrave;n chi viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương tại Bắc Giang chia sẻ, c&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; phương &aacute;n sử dụng t&uacute;i đ&aacute; giảm nhiệt ngay từ ng&agrave;y đầu đến Bắc Giang (h&ocirc;m 16/5).</p> <p>To&agrave;n bộ nguy&ecirc;n liệu đều c&oacute; sẵn hoặc rất dễ kiếm. Đ&aacute; lạnh xin từ người d&acirc;n, được buộc chặt trong t&uacute;i zip, sau đ&oacute; d&ugrave;ng d&acirc;y đeo ch&eacute;o qua người. Khi n&oacute;ng bức, c&oacute; thể lấy t&uacute;i đ&aacute; di chuyển khắp c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cơ thể gi&uacute;p giảm nhiệt. Trong suốt thời gian c&aacute;c đội thực hiện lấy mẫu, tổ hậu cần sẽ chuẩn bị những t&uacute;i n&agrave;y, đi đến từng địa điểm để ph&acirc;n ph&aacute;t.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911769916-afc38a2799e8f347b4aae26a9735bdae.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Những vi&ecirc;n đ&aacute; được buộc chặt trong t&uacute;i zip để đội lấy mẫu đeo l&ecirc;n người - Ảnh: NVCC</td> </tr> </tbody> </table> <p>ThS. Ho&agrave;n cho hay, những ng&agrave;y n&agrave;y, điều kiện thời tiết ở Bắc Giang rất khắc nghiệt. Nhiệt độ ngo&agrave;i trời thường xuy&ecirc;n l&ecirc;n đến 39, 40 độ C, nắng n&oacute;ng k&eacute;o d&agrave;i suốt từ s&aacute;ng sớm tới chiều muộn. Thậm ch&iacute;, đến đ&ecirc;m, trời kh&ocirc;ng c&ograve;n nắng nhưng vẫn rất oi bức, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute;.</p> <p>Việc mặc bộ đồ ph&ograve;ng hộ cấp 4 k&iacute;n m&iacute;t suốt 5,6 tiếng đồng hồ, thậm ch&iacute; d&agrave;i hơn l&agrave; điều rất kh&oacute; khăn với đội lấy mẫu. Bởi vậy, họ sử dụng t&uacute;i đ&aacute; lạnh chườm li&ecirc;n tục, trong cả ban ng&agrave;y v&agrave; ban đ&ecirc;m, khi hết m&aacute;t sẽ thay bằng t&uacute;i kh&aacute;c</p> <p>&ldquo;Những t&uacute;i đ&aacute; n&agrave;y gi&uacute;p cơ thể m&aacute;t hơn, hiệu quả l&agrave;m việc tốt hơn, l&agrave; &ldquo;cứu c&aacute;nh&rdquo; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i trong những ng&agrave;y nhiệt độ cao đỉnh điểm&rdquo;, thầy Ho&agrave;n n&oacute;i.</p> <p>Sau n&agrave;y, &yacute; tưởng về việc chườm đ&aacute; l&ecirc;n bộ đồ bảo hộ đ&atilde; được ThS. Ho&agrave;n v&agrave; c&aacute;c học tr&ograve; chia sẻ, hướng dẫn lại cho nhiều đội lấy mẫu kh&aacute;c.</p> <p class="gallery g-num5 clearfix"><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911780833-0bb6a549ae6b1ac0e58e57a92194652f.jpg" title="z2525911780833_0bb6a549ae6b1ac0e58e57a92194652f.jpg" /><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911785390-ea2f62379048e247f3a9fe328675606a.jpg" title="z2525911785390_ea2f62379048e247f3a9fe328675606a.jpg" /><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911797731-c39ebe25ba480de5b168c81542bc4e9f.jpg" title="z2525911797731_c39ebe25ba480de5b168c81542bc4e9f.jpg" /><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911774116-376ca27c9cb9b9bc65b16803b5e77462.jpg" title="z2525911774116_376ca27c9cb9b9bc65b16803b5e77462.jpg" /><img alt="Lý do đội lấy mẫu tâm dịch Bắc Giang đeo túi đá trên người suốt ngày đêm" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_z2525911800772-270534eca2bd3ae44dfa159cbf89133c.jpg" title="z2525911800772_270534eca2bd3ae44dfa159cbf89133c.jpg" /></p> <p class="t-c"><em>C&aacute;ch sử dụng những t&uacute;i đ&aacute; lạnh giải nhiệt - Ảnh: NVCC</em></p> <p>Hiện đo&agrave;n chi viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương tại Bắc Giang c&oacute; gần 200 th&agrave;nh vi&ecirc;n, thực hiện lấy mẫu theo chỉ đạo của Tiểu ban X&eacute;t nghiệm.</p> <p>ThS. Ho&agrave;n t&acirc;m sự, mỗi đối tượng x&eacute;t nghiệm sẽ c&oacute; h&igrave;nh thức lấy mẫu ri&ecirc;ng, gồm người d&acirc;n trong khu c&aacute;ch ly, người d&acirc;n ở cộng đồng, đối tượng F0, đối tượng F1, F2, đối tượng trong khu phong tỏa,&hellip;</p> <p>Trước đ&acirc;y, những hộ trong khu vực c&aacute;ch ly y tế phải đến một điểm tập kết để lấy mẫu th&igrave; nay, họ sẽ được lấy trực tiếp tại nh&agrave;. Phương &aacute;n n&agrave;y gi&uacute;p giảm nguy cơ l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o trong cộng đồng, tuy nhi&ecirc;n đội lấy mẫu vất vả hơn v&igrave; phải di chuyển li&ecirc;n tục c&ugrave;ng nhiều vật tư y tế.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chia lực lượng th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m nhỏ, mỗi nh&oacute;m 3 người, ph&acirc;n c&ocirc;ng thực hiện nhiệm vụ ở một số khu vực nhất định. C&aacute;c em thường nhờ người d&acirc;n chở đi bằng xe ba b&aacute;nh, hoặc c&oacute; l&uacute;c tự đi bộ đến điểm lấy mẫu&rdquo;, ThS Ho&agrave;n chia sẻ.</p> <p>Đợt cao điểm nhất, đo&agrave;n lấy mẫu cho 20 đến 23 ngh&igrave;n d&acirc;n/ng&agrave;y. Đến nay, trung b&igrave;nh lấy cho khoảng 10-15 ngh&igrave;n người/ng&agrave;y. Kh&ocirc;ng chỉ lấy mẫu, c&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&ograve;n ki&ecirc;m nhiệm việc x&eacute;t nghiệm nhanh tại nh&agrave; cho người d&acirc;n, đọc kết quả tại chỗ.</p> <p>C&aacute;c ca l&agrave;m việc rất linh hoạt, phụ thuộc v&agrave;o kế hoạch của Tiểu ban x&eacute;t nghiệm. Th&ocirc;ng thường, đội tập kết từ 6h s&aacute;ng, bắt đầu lấy mẫu từ 7h tới khoảng 11, 12h trưa. Ca chiều bắt đầu từ khoảng 16, 17h tới 24h đ&ecirc;m. Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; h&ocirc;m ca s&aacute;ng kết th&uacute;c l&uacute;c 15h chiều, ca chiều c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i tới 1,2h s&aacute;ng h&ocirc;m sau t&ugrave;y lượng người phải x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Nếu Ban chỉ đạo nhờ hỗ trợ lấy mẫu đột xuất, đội sẽ tiếp tục l&ecirc;n đường, c&oacute; thể 3,4h s&aacute;ng mới xong hết việc.</p> <p>Thời tiết n&oacute;ng bức khiến nhiều người kiệt sức do mất nước. ThS. Ho&agrave;n cho biết đang c&oacute; th&ecirc;m những điều phối để cố gắng đảm bảo sức khỏe cho đo&agrave;n.</p> <p>&ldquo;C&aacute;c thầy c&ocirc; đ&atilde; y&ecirc;u cầu sinh vi&ecirc;n, bạn n&agrave;o mệt mỏi qu&aacute; th&igrave; phải dừng việc lại, về nghỉ ngơi ngay chứ kh&ocirc;ng được cố. Nh&oacute;m n&agrave;o kh&ocirc;ng đủ sức khỏe sẽ để nh&oacute;m kh&aacute;c đi thay. Ngo&agrave;i ra, tỉnh Bắc Giang cũng c&oacute; đội ngũ cấp cứu lưu động 24/24 để hỗ trợ tối đa việc giữ sức khỏe cho đội lấy mẫu&rdquo;, thầy Ngụy Đ&igrave;nh Ho&agrave;n cho hay.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm có tên in trên bao bì TPBVSK Bổ Nam Vương khẳng định: Sản phẩm Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường là “hàng giả”...!?
“Ngực to”... có lo ung thư vú?

“Ngực to”... có lo ung thư vú?

Ung thư vú đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới nhưng hầu hết chị em lại không biết về nguy cơ ung thư này đặc biệt “có sẵn trên người”. Ngoài tiền sử gia đình, đột biến gen… đôi khi không lấy chồng, không sinh con, không cho con bú… cũng là yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
back to top