Lộ mặt kẻ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh

21h30 ngày 22-8, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu bé bị mất tích Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, tên ở nhà gọi là Cam).

<div> <ul class="contref vertical"> <li><span>C&ocirc;ng an Bắc Ninh t&igrave;m kiếm ch&aacute;u b&eacute; 2 tuổi bị mất t&iacute;ch</span></li> <li><span>Ch&aacute;u b&eacute; 2 tuổi bị bắt c&oacute;c ở Bắc Ninh đ&atilde; được giải cứu an to&agrave;n</span></li> </ul> <p dir="ltr">Theo Cục Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, sau khi nhận được th&ocirc;ng tin phối hợp của C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Ninh, th&ocirc;ng qua c&aacute;c biện ph&aacute;p nghiệp vụ, tr&iacute;ch xuất camera v&agrave; nhiều nguồn th&ocirc;ng tin kh&aacute;c, c&aacute;c mũi trinh s&aacute;t đ&atilde; điều tra, ph&aacute;t hiện BKS xe m&aacute;y đối tượng đưa ch&aacute;u Nguyễn Cao Gia Bảo đi c&oacute; BKS 22&hellip;&nbsp;</p> <center>&nbsp;</center> <table> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/63/static-cand-com-vn_thumb_660_00b82724-1f87-4d05-9508-c6efa5474dfc.52.26.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Ch&aacute;u b&eacute; được lực lượng c&ocirc;ng an giải cứu.</td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr">Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp với C&ocirc;ng an tỉnh Tuy&ecirc;n Quang x&aacute;c minh địa chỉ nơi đối tượng đưa ch&aacute;u Gia Bảo về ở huyện Y&ecirc;n Sơn (Tuy&ecirc;n Quang).</p> <p dir="ltr">Q&uacute;a tr&igrave;nh x&aacute;c minh, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện ch&aacute;u Gia Bảo đang ở trong nh&agrave; của đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988), tr&uacute; tại x&oacute;m 16, x&atilde; T&acirc;n Long, huyện Y&ecirc;n Sơn, tỉnh Tuy&ecirc;n Quang.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sau khi theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh, để giải cứu an to&agrave;n cho ch&aacute;u Gia Bảo, c&aacute;c mũi trinh s&aacute;t dưới sự chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Cục Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, Ban gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Ninh đ&atilde; chọn thời điểm đối tượng Thu chủ quan, đ&atilde; ập v&agrave;o khống chế, bắt giữ giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&aacute;u b&eacute; bị bắt c&oacute;c.</p> <center>&nbsp;</center> <table> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/88/static-cand-com-vn_thumb_660_31d56d76-4e19-44b2-8d37-d1823062f9dc.52.01.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Đối tượng Nguyễn Thị Thu.</td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr">Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi dời nh&agrave; đối tượng c&oacute; thai&hellip;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sau khi trở về, để chồng &ldquo;hờ&rdquo; kh&ocirc;ng nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đ&atilde; bắt c&oacute;c ch&aacute;u Gia Bảo để nhận l&agrave;m con m&igrave;nh. Được biết, Thu l&agrave;m nghề nghiệp kh&ocirc;ng ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đ&atilde; đi một số nơi t&igrave;m c&aacute;c ch&aacute;u b&eacute; để bắt c&oacute;c v&agrave; sau nhiều ng&agrave;y t&igrave;m kiếm, Thu &ldquo;nhắm&rdquo; v&agrave;o ch&aacute;u Gia Bảo.</p> <p>Khoảng 22h30&rsquo;, đối tượng Thu đ&atilde; được di l&yacute; C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi bắt c&oacute;c trẻ em, xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cand.com.vn
back to top