Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt

Tổng thư ký António Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của lũ lụt và sạt lở đất.

<div> <p class="Normal">Tổng thư k&yacute; Li&ecirc;n Hợp Quốc Ant&oacute;nio Guterres h&ocirc;m nay gửi điện hỏi thăm ch&iacute;nh phủ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong bối cảnh lũ lụt, sạt lở đất g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng về người v&agrave; t&agrave;i sản tại một số tỉnh miền Trung, theo th&ocirc;ng c&aacute;o của Bộ Ngoại giao.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Guterres đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của ch&iacute;nh phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ c&aacute;c gia đ&igrave;nh bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định Li&ecirc;n Hợp Quốc sẵn s&agrave;ng cung cấp hỗ trợ nh&acirc;n đạo để gi&uacute;p Việt Nam sớm vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/29/tham-hoi-1519-1603969828.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=uxFGvq5sQPxS4qv2v_W2fg" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_tham-hoi-1519-1603969828.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/29/tham-hoi-1519-1603969828.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=YcFhJIkXvou8_CztiEjZmA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/29/tham-hoi-1519-1603969828.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=13HUQGbz3YIdDoGFCXVp_A 2x" /><img alt="Dân quân tự vệ và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam hôm nay. Ảnh: Phan Đức - Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_tham-hoi-1519-1603969828.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ v&agrave; người d&acirc;n địa phương t&igrave;m kiếm c&aacute;c nạn nh&acirc;n bị v&ugrave;i lấp trong vụ sạt lở đất ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam h&ocirc;m nay. Ảnh: <em>Phan Đức - Hữu Khoa</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Từ ng&agrave;y 6 đến 20/10, c&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến Quảng Nam trải qua đợt mưa lũ kỷ lục, h&agrave;ng loạt tuyến đường ngập s&acirc;u 0,5-2 m, đường đi qua miền n&uacute;i sạt trượt, &aacute;ch tắc. Mưa lũ, sạt lở đất đ&atilde; l&agrave;m 130 người chết, 20 người mất t&iacute;ch.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 28/10, b&atilde;o Molave đổ bộ c&aacute;c tỉnh Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định với sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 12. T&iacute;nh đến chiều nay, b&atilde;o Molave đ&atilde; l&agrave;m 18 người chết v&agrave; nhiều người c&ograve;n mất t&iacute;ch trong hai vụ sạt lở đất ở huyện Nam Tr&agrave; My v&agrave; huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.</p> <p class="Normal">B&atilde;o cũng l&agrave;m 90.000 nh&agrave; bị tốc m&aacute;i, 13 t&agrave;u c&aacute; bị ch&igrave;m, trong số n&agrave;y c&oacute; 2 t&agrave;u của B&igrave;nh Định với 26 lao động bị mất li&ecirc;n lạc từ ng&agrave;y 27/10 đến nay.</p> <p class="Normal">Trước Tổng thư k&yacute; Li&ecirc;n Hợp Quốc, l&atilde;nh đạo nhiều nước trong khu vực cũng đ&atilde; gửi lời thăm hỏi, chia buồn với ch&iacute;nh phủ, nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, b&agrave;y tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm khắc phục được kh&oacute; khăn n&agrave;y.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top