Lên phương án bay khi đóng 1 đường băng Tân Sơn Nhất

Tần suất cất, hạ cánh sẽ không nhanh như khi khai thác hai đường băng nhưng đảm bảo không ách tắc.

<div> <p>Tổng C&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; Quản l&yacute; hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long vừa tr&igrave;nh Bộ GTVT thẩm định b&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu khả thi <span>dự &aacute;n cải tạo</span>, n&acirc;ng cấp đường băng, đường lăn <span>s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất</span> (TP.HCM).</p> <p><b>Đường băng đ&atilde; hư hỏng từ l&acirc;u</b></p> <p>Hạng mục cải tạo, <span>n&acirc;ng cấp đường băng</span> 25R/07L của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất dự kiến sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong v&ograve;ng s&aacute;u th&aacute;ng. Thời gian thi c&ocirc;ng theo kế hoạch l&agrave; từ cuối th&aacute;ng 6 đến th&aacute;ng 12-2020. Đ&acirc;y l&agrave; một trong hai đường băng tại s&acirc;n bay c&oacute; tần suất khai th&aacute;c nhộn nhịp nhất cả nước. Trong đ&oacute;, đường băng&nbsp;25R/07L c&oacute; chiều d&agrave;i 3.048 m, rộng 45 m. Đường băng c&ograve;n lại l&agrave; 07R/25L d&agrave;i 3.800 m, rộng 45 m.</p> <p>Một số hạng mục kh&aacute;c trong dự &aacute;n như l&agrave;m hai đường lăn tho&aacute;t nhanh gồm một đường lăn song song v&agrave; một <span>đường lăn</span> nổi; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ quản l&yacute; bay, đ&egrave;n hiệu&hellip;&nbsp;sẽ mất khoảng 14 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng. Tổng mức đầu tư cho dự &aacute;n l&agrave; hơn 2.000 tỉ đồng.</p> <p>Trong gần ba năm qua, c&aacute;c đơn vị chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; cảnh b&aacute;o đường băng 25R/07L xuất hiện c&aacute;c vết nứt, sụt, l&uacute;n. Những vết lồi l&otilde;m n&agrave;y g&acirc;y t&igrave;nh trạng đọng nước khi trời mưa, b&ecirc; t&ocirc;ng nhựa bị rạn nứt, kh&ocirc;ng đảm bảo chịu lực.</p> <p>Theo khảo s&aacute;t của c&aacute;c đơn vị chuy&ecirc;n m&ocirc;n, với t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n đường băng n&agrave;y kh&oacute; đảm bảo an to&agrave;n khi khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay. PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng, cho rằng lẽ ra phải tiến h&agrave;nh sửa chữa đường băng n&agrave;y từ l&acirc;u. Việc sửa chữa lần n&agrave;y cần phải gấp r&uacute;t thực hiện để phục vụ tốt hơn cho m&aacute;y bay cất, hạ c&aacute;nh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Tống, ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng đang dần phục hồi sau dịch COVID-19, cộng với cao điểm h&egrave; v&agrave; cuối năm n&ecirc;n cần c&oacute; phương &aacute;n chi tiết để hạn chế thấp nhất t&aacute;c động đến tần suất khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, việc n&acirc;ng cấp, cải tạo đường băng v&agrave; đường lăn l&agrave; hoạt động b&igrave;nh thường của c&aacute;c s&acirc;n bay. Thậm ch&iacute;, ở một số quốc gia s&acirc;n bay chỉ c&oacute; một đường băng n&ecirc;n khi sửa chữa phải t&iacute;nh to&aacute;n từng giai đoạn, từng hợp phần rất kỹ lưỡng, thời gian sửa đan xen ng&agrave;y đ&ecirc;m để đảm bảo khai th&aacute;c.</p> <p align="center"><img alt="Lên phương án bay khi đóng 1 đường băng Tân Sơn Nhất - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/image-plo-vn_9-may-bay_hlcg.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Tần suất cất, hạ c&aacute;nh c&aacute;c chuyến bay khi đường băng sửa chữa sẽ chậm hơn nhưng vẫn đảm bảo khai th&aacute;c. Ảnh: PHONG ĐIỀN</em></p> <p><b>L&ecirc;n nhiều phương &aacute;n hạn chế &ugrave;n tắc</b></p> <p>Trao đổi với PV, Tổng gi&aacute;m đốc Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cho biết Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đ&atilde; c&oacute; chỉ đạo cụ thể. Theo đ&oacute;, ACV v&agrave; Tổng C&ocirc;ng ty Quản l&yacute; bay Việt Nam sẽ x&acirc;y dựng phương &aacute;n chi tiết để cục ph&ecirc; chuẩn trước khi triển khai dự &aacute;n. C&aacute;c phương &aacute;n sẽ &aacute;p dụng t&ugrave;y theo từng giai đoạn thi c&ocirc;ng cụ thể.</p> <p>&ldquo;Hiện ACV đ&atilde; sẵn s&agrave;ng c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; để phục vụ hoạt động cải tạo, n&acirc;ng cấp đường băng&rdquo; - &ocirc;ng Phiệt n&oacute;i.</p> <p>Theo một nguồn tin từ Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất, c&aacute;c phương &aacute;n triển khai trong thời gian thi c&ocirc;ng bao gồm an ninh, an to&agrave;n con người, phương tiện v&agrave;o khu vực thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, vệ sinh m&ocirc;i trường sẽ do Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đảm tr&aacute;ch. Trong đ&oacute; bao gồm c&ocirc;ng t&aacute;c thi kiểm tra lực lượng nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave;o l&agrave;m việc tại s&acirc;n bay.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trong giai đoạn n&agrave;y c&ograve;n t&iacute;nh to&aacute;n đến phương &aacute;n m&aacute;y bay qua đ&ecirc;m tại s&acirc;n bay. Hiện cảng đ&atilde; sắp xếp 17 vị tr&iacute; v&agrave; đang t&iacute;nh to&aacute;n ph&acirc;n bổ cho từng h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Một điểm thuận lợi nữa l&agrave; lần n&agrave;y đường băng được sửa chữa l&agrave; đường băng ngắn, thường phục vụ m&aacute;y bay th&acirc;n hẹp n&ecirc;n sẽ &iacute;t g&acirc;y ảnh hưởng hơn so với sửa đường băng d&agrave;i. Đường băng d&agrave;i (07R/25L) c&ograve;n lại c&oacute; thể đ&aacute;p ứng cho nhiều d&ograve;ng m&aacute;y bay từ th&acirc;n rộng đến th&acirc;n hẹp. Thời điểm hiện tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất chưa mở lại đường bay quốc tế n&ecirc;n phần n&agrave;o cũng giảm được &aacute;p lực.</p> <p>Về c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh bay, một chuy&ecirc;n gia lĩnh vực quản l&yacute; bay ph&acirc;n t&iacute;ch thời điểm n&agrave;y triển khai n&acirc;ng cấp đường băng l&agrave; hợp l&yacute;. Một phần v&igrave; lưu lượng kh&aacute;ch đi lại chưa nhiều, tần suất khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay tại T&acirc;n Sơn Nhất hiện chỉ đạt khoảng 60% so với b&igrave;nh thường.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, đường bay quốc tế chưa được mở n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh bay tại T&acirc;n Sơn Nhất chỉ nhằm phục vụ c&aacute;c chuyến bay nội địa. Dựa tr&ecirc;n tần suất khai th&aacute;c thời điểm n&agrave;y th&igrave; một đường băng cũng c&oacute; thể g&aacute;nh v&aacute;c được.</p> <p>C&aacute;c đơn vị sẽ c&oacute; sự điều chỉnh, tần suất cất, hạ c&aacute;nh tất yếu sẽ kh&ocirc;ng thể nhanh như khi khai th&aacute;c song song hai đường băng. Tuy nhi&ecirc;n, về cơ bản sẽ vẫn đ&aacute;p ứng được nhu cầu đi lại của h&agrave;nh kh&aacute;ch, kh&ocirc;ng để xảy ra &aacute;ch tắc nhiều.</p> <p>&ldquo;N&oacute;i chung, thời điểm n&agrave;y tương đối th&iacute;ch hợp để thực hiện cải tạo v&igrave; tần suất khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay vẫn chưa s&ocirc;i động như b&igrave;nh thường&rdquo; - vị n&agrave;y chia sẻ.</p> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"> <p><strong>Tần suất bay nội địa phục hồi 60%</strong></p> <p>Theo ACV, hiện nay tần suất c&aacute;c chuyến bay nội địa tr&ecirc;n to&agrave;n mạng bay đ&atilde; dần được kh&ocirc;i phục lại. Trong th&aacute;ng 5, sản lượng chuyến bay nội địa đạt 60% so với số lượng trung b&igrave;nh chuyến bay hoạt động khi chưa xảy ra dịch bệnh.</p> <p>Trước khi b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19, số lượng trung b&igrave;nh chuyến bay nội địa l&agrave; 1.500 lượt cất, <span>hạ c&aacute;nh</span>/ng&agrave;y. Ri&ecirc;ng s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&uacute;c b&igrave;nh thường dao động 650-700 lượt cất, hạ c&aacute;nh/ng&agrave;y. C&aacute; biệt, c&oacute; ng&agrave;y cao điểm tết 2020 gần 1.000 lượt cất hạ c&aacute;nh/ng&agrave;y.</p> <p>Con số n&agrave;y trong thời gian thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội l&agrave; 51 lượt/ng&agrave;y; c&aacute; biệt l&uacute;c&nbsp;thấp điểm nhất c&oacute; 34 lượt/ng&agrave;y.&nbsp;Từ đầu th&aacute;ng 5 đến nay, số chuyến bay trung b&igrave;nh mỗi ng&agrave;y l&agrave; 644 lượt cất, hạ c&aacute;nh.&nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>

Theo plo.vn
back to top