Lập cùng lúc hơn chục công ty với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng, Tân Hiệp Phát muốn "chơi lớn" với mảng bất động sản?

Đáng chú ý có 10 công ty được thành lập với cùng vốn điều lệ đăng ký 1.500 tỷ đồng và đều do bà Trần Uyên Phương sở hữu 99,9% vốn.

<div> <p><span>Được biết đến l&agrave; một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống, trong hơn 1 năm trở lại đ&acirc;y, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh v&agrave; tập đo&agrave;n T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t đ&atilde; c&oacute; những động th&aacute;i mạnh mẽ để tham gia v&agrave;o lĩnh vực bất động sản.</span></p> <p><span>Th&aacute;ng 6/2018, &ocirc;ng Thanh trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n trong ban chấp h&agrave;nh c&acirc;u lạc bộ BĐS Tp.HCM với &yacute; định sẽ d&ugrave;ng nguồn tiền dồi d&agrave;o của m&igrave;nh để c&ugrave;ng hỗ trợ c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ khi họ thiếu vốn cho c&aacute;c dự &aacute;n BĐS.</span></p> <p><span>Khi đ&oacute; đại gia nước giải kh&aacute;t tiết lộ, thời gian tới sẽ chọn Tp.HCM v&agrave; B&igrave;nh Dương l&agrave; 2 nơi để ph&aacute;t triển c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm BĐS. Đặc biệt, T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t kh&ocirc;ng hạn chế ph&acirc;n kh&uacute;c sản phẩm v&agrave; vai tr&ograve; doanh nghiệp trong lĩnh vực n&agrave;y m&agrave; tất cả l&agrave; theo nhu cầu v&agrave; cơ hội của thị trường. &Ocirc;ng Thanh kh&aacute; tự tin với lĩnh vực m&agrave; doanh nghiệp chuẩn bị &quot;dấn th&acirc;n&quot;. &Ocirc;ng khẳng định, nguồn vốn v&agrave; quỹ đất l&agrave; 2 lợi thế lớn nhất hiện nay m&agrave; T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t đang nắm giữ. C&ograve;n kinh nghiệm v&agrave; kiến thức ở lĩnh vực BĐS theo &ocirc;ng Thanh l&agrave; bản th&acirc;n đang t&iacute;ch lũy dần, thời cơ ch&iacute;n muồi sẽ &quot;nhảy&quot; sang.</span></p> <div> <div><span><img alt="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/hinh-anh-1527819574100906956420-1561515571919201890933.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/hinh-anh-1527819574100906956420-1561515571919201890933.jpg" title="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>&Ocirc;ng Thanh gia nhập v&agrave;o c&acirc;u lạc bộ BĐS Tp.HCM</span></p> </div> </div> <p><span>V&agrave; trong hơn một năm qua, h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng ty c&oacute; ng&agrave;nh nghề kinh doanh bất động sản đ&atilde; được gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Thanh th&agrave;nh lập.</span></p> <p><span>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; trong khoảng thời gian từ 18-24/4, c&oacute; 10 c&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập với c&ugrave;ng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng v&agrave; c&ugrave;ng cơ cấu sở hữu: b&agrave; Trần Uy&ecirc;n Phương nắm giữ 99,9%, b&agrave; Trần Ngọc B&iacute;ch nắm giữ 0,05% v&agrave; b&agrave; Phạm Thị Nụ nắm giữ 0,05%.</span></p> <p><span>Đến ng&agrave;y 14/5/2019, th&ecirc;m CTCP Đầu tư v&agrave; Bất động sản Lộc Điền được th&agrave;nh lập với vốn điều lệ lớn hơn hẳn, đạt 3.830 tỷ đồng nhưng cơ cấu sở hữu vẫn kh&ocirc;ng thay đổi.</span></p> <div> <div><span><img alt="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/2019-06-2609-17-01-1561515458256227537538.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/2019-06-2609-17-01-1561515458256227537538.png" title="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span>&Ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh rất &iacute;t khi đứng t&ecirc;n sở hữu phần vốn g&oacute;p trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc hệ thống T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t m&agrave; hầu hết do vợ - b&agrave; Phạm Thị Nụ v&agrave; 2 con g&aacute;i Trần Uy&ecirc;n Phương, Trần Ngọc B&iacute;ch đứng t&ecirc;n.</span></p> <p><span>Như vậy chỉ trong chưa đầy 1 th&aacute;ng, c&oacute; &iacute;t nhất 11 c&ocirc;ng ty c&oacute; ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave; bất động sản đ&atilde; được th&agrave;nh lập với tổng vốn điều lệ đăng k&yacute; l&ecirc;n đến 18.830 tỷ đồng.</span></p> <p><span>B&ecirc;n cạnh những c&ocirc;ng ty c&oacute; vốn tương đối lớn được th&agrave;nh lập gần đ&acirc;y, từ đầu năm 2018 đến nay gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Thanh cũng th&agrave;nh lập cả chục c&ocirc;ng ty kh&aacute;c. Một số c&aacute;i t&ecirc;n đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; như C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh c&oacute; vốn 1.200 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Bất động sản Century Bay Đ&agrave; Nẵng (772 tỷ đồng), CTCP Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Bất động sản TQT (50 tỷ đồng)...</span></p> <p><span>C&ocirc;ng ty Bất động sản TQT mới được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 29/5 v&agrave; do &ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh sở hữu 99,9% vốn.</span></p> <p><span>V&agrave;o đầu năm 2018, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Thanh cũng th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty mua b&aacute;n nợ VNAMC. Việc th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty mua b&aacute;n nợ được nhận định c&oacute; li&ecirc;n quan đến tuy&ecirc;n bố lấn s&acirc;n ng&agrave;nh bất động sản. T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t nhiều khả năng th&ocirc;ng qua việc mua những khoản nợ c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo l&agrave; bất động sản để t&iacute;ch lũy quỹ đất.</span></p> <div> <div><span><img alt="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/image-15269615639511397507485-15615154987161269492383.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/image-15269615639511397507485-15615154987161269492383.png" title="Gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát lập hơn chục công ty bất động sản với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p><span><b>R&uacute;t bớt vốn khỏi mảng đồ uống</b></span></p> <p><span>Mảng đồ uống của T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t tạo ra cả ngh&igrave;n tỷ lợi nhuận mỗi năm trong suốt một thời gian d&agrave;i n&ecirc;n việc gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh th&agrave;nh lập c&ugrave;ng l&uacute;c hơn chục c&ocirc;ng ty bất động sản với quy m&ocirc; vốn gần 20.000 tỷ đồng cũng kh&ocirc;ng phải điều g&igrave; qu&aacute; bất ngờ. Trong vụ &aacute;n Phạm C&ocirc;ng Danh, &ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh v&agrave; những người li&ecirc;n quan c&oacute; những khoản gửi tiết kiệm l&ecirc;n đến gần 6.000 tỷ đồng tại Ng&acirc;n h&agrave;ng X&acirc;y dựng.</span></p> <p><span>Dường như nhu cầu giữ lợi nhuận để t&aacute;i đầu tư kh&ocirc;ng lớn n&ecirc;n gần như l&atilde;i được bao nhi&ecirc;u l&agrave; T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t lại ph&acirc;n phối lại cho c&aacute;c chủ sở hữu của m&igrave;nh. Điều n&agrave;y cho thấy T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t chỉ giữ lại rất &iacute;t nhuận để duy tr&igrave; hoạt động, c&ograve;n lại phần lớn l&atilde;i tạo ra được ph&acirc;n phối lại cho gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Qu&iacute; Thanh &ndash; những người đang sở hữu 100% vốn của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p><span>Trong khi dồn lượng vốn lớn cho mảng bất động sản th&igrave; c&ocirc;ng ty chủ chốt mảng đồ uống của tập đo&agrave;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t lại được giảm vốn điều lệ từ 276 tỷ xuống 176 tỷ đồng kể từ ng&agrave;y 22/5/2019.</span></p> <p><span>Cơ cấu sở hữu vẫn được giữ nguy&ecirc;n sau khi giảm vốn với b&agrave; Phạm Thị Nụ sở hữu 54,5%, b&agrave; Trần Uy&ecirc;n Phương sở hữu 29,4% v&agrave; b&agrave; Trần Ngọc B&iacute;ch sở hữu 16,1%.</span></p> <div><span><span>Sau &quot;sự cố con ruồi&quot;, T&acirc;n Hiệp Ph&aacute;t vẫn thu l&atilde;i ngh&igrave;n tỷ mỗi năm, tỷ suất lợi nhuận vượt cả Sabeco, Masan</span></span></div> <p>Kiến Khang</p> <p data-field="source">Theo Tr&iacute; thức trẻ</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tri thức trẻ
back to top