Lãnh đạo Hải quan: Chưa có căn cứ xác định vi phạm ở công ty Tenma

Phó tổng cục trưởng Hải quan nói "chưa có căn cứ xác định thất thu thuế ở Công ty Tenma" còn các cán bộ bị đình chỉ hiện đã đi làm trở lại.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4105676">Ph&oacute; tổng cục trưởng Hải quan Nguyễn Dương Th&aacute;i cho biết, theo th&ocirc;ng tin bước đầu của Tổng cục Hải quan, &quot;chưa c&oacute; căn cứ&nbsp;n&agrave;o để x&aacute;c định c&oacute; thất thu thuế hay kh&ocirc;ng&quot; tại C&ocirc;ng ty Tenma Việt Nam. Hải quan, cơ quan chịu tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; về thuế xuất nhập khẩu,&nbsp;l&agrave; một trong hai đơn vị&nbsp;li&ecirc;n quan tới nghi vấn c&ocirc;ng ty Nhật <span>hối lộ quan chức</span> Việt Nam.</li> </ul> <p>Hiện Thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, cơ quan c&ocirc;ng an đang điều tra vụ nghi vấn hối lộ thuế ở C&ocirc;ng ty Tenma tại tỉnh Bắc Ninh. L&atilde;nh đạo Tổng cục Hải quan n&oacute;i&nbsp;cũng đang chờ th&ecirc;m th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ ph&iacute;a Nhật Bản.&nbsp;</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc tr&ecirc;n, Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh&nbsp;Trần Th&agrave;nh T&ocirc; v&agrave; 5 c&aacute;n bộ cấp dưới bị đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c 15 ng&agrave;y kể từ 26/5. Hiện thời hạn đ&igrave;nh chỉ n&agrave;y đ&atilde; hết.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Dương Th&aacute;i,&nbsp;nếu chưa c&oacute; kết quả v&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền sẽ&nbsp;phục hồi chức vụ sau 15 ng&agrave;y.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, nh&agrave; chức tr&aacute;ch sẽ phải gia hạn quyết định đ&igrave;nh chỉ nếu cơ quan điều tra cho rằng việc phục hồi chức vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều tra.</p> <p>N&oacute;i với <em>VnExpress</em> s&aacute;ng 18/6, &ocirc;ng Trần Th&agrave;nh T&ocirc; cho biết m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ cấp dưới đ&atilde; trở lại l&agrave;m việc b&igrave;nh thường. Hiện &ocirc;ng&nbsp;vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới từ Tổng cục Hải quan.</p> <p>Theo tờ&nbsp;<em>Asahi</em>, C&ocirc;ng ty Tenma tại Nhật Bản ng&agrave;y 1/4 khai với c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n ở&nbsp;Tokyo rằng, c&ocirc;ng ty con Tenma Việt Nam (c&oacute; trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh) đ&atilde; hối lộ khoảng 25 triệu y&ecirc;n (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.</p> <p>Th&aacute;ng 8/2019, Tenma Việt Nam bị y&ecirc;u cầu nộp thuế thu nhập chừng 89 triệu y&ecirc;n (khoảng 17,8 tỷ đồng). &quot;Tenma Việt Nam đ&atilde; đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ n&ecirc;n được giảm xuống c&ograve;n 2,62 triệu y&ecirc;n, bao gồm cả tiền phạt&quot;,&nbsp;<em>Asahi&nbsp;</em>đưa tin.</p> <p>Tenma Việt Nam cũng&nbsp;khai hồi th&aacute;ng 6/2017, nhập l&ocirc; h&agrave;ng khu&ocirc;n mẫu đ&atilde; bị đ&ograve;i khoản phụ thu gần 1,8 tỷ y&ecirc;n (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm &quot;phụ thu&quot;, c&ocirc;ng ty đề xuất trả &quot;ph&iacute; điều chỉnh&quot;. Gi&aacute;m đốc Tenma Việt Nam đ&atilde; đồng &yacute; chi 2 tỷ đồng để được &quot;miễn&quot; khoản tiền tr&ecirc;n.</p> <p>Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tenma Việt Nam được hưởng ưu đ&atilde;i thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất ưu đ&atilde;i 15% trong 12 năm đầu, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm v&agrave; giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Do đ&oacute;, số thuế Cục Thuế Bắc Ninh thu được từ ph&iacute;a c&ocirc;ng ty n&agrave;y hằng năm kh&ocirc;ng nhiều. Đo&agrave;n kiểm tra năm 2019 chỉ truy thu 387,7 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng một số điều kiện hưởng ưu đ&atilde;i.</p> <p>C&ocirc;ng ty Tenma Việt Nam (c&ocirc;ng ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đầu tư tỉnh Bắc Ninh từ năm 2007. Hoạt động trong Khu c&ocirc;ng nghiệp Quế V&otilde;, c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh c&aacute;c linh kiện đ&uacute;c nhựa, lắp r&aacute;p v&agrave; khu&ocirc;n đ&uacute;c.</p> </div>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top