Lãnh đạo Hải quan: Chưa có căn cứ xác định vi phạm ở công ty Tenma

Phó tổng cục trưởng Hải quan nói "chưa có căn cứ xác định thất thu thuế ở Công ty Tenma" còn các cán bộ bị đình chỉ hiện đã đi làm trở lại.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4105676">Ph&oacute; tổng cục trưởng Hải quan Nguyễn Dương Th&aacute;i cho biết, theo th&ocirc;ng tin bước đầu của Tổng cục Hải quan, &quot;chưa c&oacute; căn cứ&nbsp;n&agrave;o để x&aacute;c định c&oacute; thất thu thuế hay kh&ocirc;ng&quot; tại C&ocirc;ng ty Tenma Việt Nam. Hải quan, cơ quan chịu tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; về thuế xuất nhập khẩu,&nbsp;l&agrave; một trong hai đơn vị&nbsp;li&ecirc;n quan tới nghi vấn c&ocirc;ng ty Nhật <span>hối lộ quan chức</span> Việt Nam.</li> </ul> <p>Hiện Thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, cơ quan c&ocirc;ng an đang điều tra vụ nghi vấn hối lộ thuế ở C&ocirc;ng ty Tenma tại tỉnh Bắc Ninh. L&atilde;nh đạo Tổng cục Hải quan n&oacute;i&nbsp;cũng đang chờ th&ecirc;m th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ ph&iacute;a Nhật Bản.&nbsp;</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc tr&ecirc;n, Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh&nbsp;Trần Th&agrave;nh T&ocirc; v&agrave; 5 c&aacute;n bộ cấp dưới bị đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c 15 ng&agrave;y kể từ 26/5. Hiện thời hạn đ&igrave;nh chỉ n&agrave;y đ&atilde; hết.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Dương Th&aacute;i,&nbsp;nếu chưa c&oacute; kết quả v&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền sẽ&nbsp;phục hồi chức vụ sau 15 ng&agrave;y.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, nh&agrave; chức tr&aacute;ch sẽ phải gia hạn quyết định đ&igrave;nh chỉ nếu cơ quan điều tra cho rằng việc phục hồi chức vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều tra.</p> <p>N&oacute;i với <em>VnExpress</em> s&aacute;ng 18/6, &ocirc;ng Trần Th&agrave;nh T&ocirc; cho biết m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ cấp dưới đ&atilde; trở lại l&agrave;m việc b&igrave;nh thường. Hiện &ocirc;ng&nbsp;vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới từ Tổng cục Hải quan.</p> <p>Theo tờ&nbsp;<em>Asahi</em>, C&ocirc;ng ty Tenma tại Nhật Bản ng&agrave;y 1/4 khai với c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n ở&nbsp;Tokyo rằng, c&ocirc;ng ty con Tenma Việt Nam (c&oacute; trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh) đ&atilde; hối lộ khoảng 25 triệu y&ecirc;n (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.</p> <p>Th&aacute;ng 8/2019, Tenma Việt Nam bị y&ecirc;u cầu nộp thuế thu nhập chừng 89 triệu y&ecirc;n (khoảng 17,8 tỷ đồng). &quot;Tenma Việt Nam đ&atilde; đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ n&ecirc;n được giảm xuống c&ograve;n 2,62 triệu y&ecirc;n, bao gồm cả tiền phạt&quot;,&nbsp;<em>Asahi&nbsp;</em>đưa tin.</p> <p>Tenma Việt Nam cũng&nbsp;khai hồi th&aacute;ng 6/2017, nhập l&ocirc; h&agrave;ng khu&ocirc;n mẫu đ&atilde; bị đ&ograve;i khoản phụ thu gần 1,8 tỷ y&ecirc;n (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm &quot;phụ thu&quot;, c&ocirc;ng ty đề xuất trả &quot;ph&iacute; điều chỉnh&quot;. Gi&aacute;m đốc Tenma Việt Nam đ&atilde; đồng &yacute; chi 2 tỷ đồng để được &quot;miễn&quot; khoản tiền tr&ecirc;n.</p> <p>Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tenma Việt Nam được hưởng ưu đ&atilde;i thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất ưu đ&atilde;i 15% trong 12 năm đầu, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm v&agrave; giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Do đ&oacute;, số thuế Cục Thuế Bắc Ninh thu được từ ph&iacute;a c&ocirc;ng ty n&agrave;y hằng năm kh&ocirc;ng nhiều. Đo&agrave;n kiểm tra năm 2019 chỉ truy thu 387,7 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng một số điều kiện hưởng ưu đ&atilde;i.</p> <p>C&ocirc;ng ty Tenma Việt Nam (c&ocirc;ng ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đầu tư tỉnh Bắc Ninh từ năm 2007. Hoạt động trong Khu c&ocirc;ng nghiệp Quế V&otilde;, c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh c&aacute;c linh kiện đ&uacute;c nhựa, lắp r&aacute;p v&agrave; khu&ocirc;n đ&uacute;c.</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top