Lan đột biến có thể "sản xuất" hàng loạt, lý do gì lại có giá chục tỷ?

Nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp cho biết, lan đột biến hoàn toàn có thể nhân giống bằng công nghệ In Vitro. Các nước có nền công nghiệp hoa lan phát triển đều áp dụng công nghệ này.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến những th&ocirc;ng tin giao dịch lan đột biến gi&aacute; trị chục tỷ, trăm tỷ đồng n&aacute;o loạn mạng x&atilde; hội thời gian qua, theo GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m, nguy&ecirc;n Viện trưởng Viện Di truyền n&ocirc;ng nghiệp (Viện Khoa học N&ocirc;ng nghiệp Việt Nam), lan đột biến kh&ocirc;ng qu&aacute; qu&yacute; hiếm như lời đồn thổi, những cuộc giao dịch thời gian qua c&oacute; thể l&agrave; &quot;chi&ecirc;u&quot; thổi gi&aacute;.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Lan đột biến có thể sản xuất hàng loạt, lý do gì lại có giá chục tỷ? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/icdn-dantri-com-vn_gs-le-huy-ham-1618633851015.jpeg" title="Lan đột biến có thể sản xuất hàng loạt, lý do gì lại có giá chục tỷ? - 1" /> <figcaption> <p>Theo GS. TS L&ecirc; Huy H&agrave;m, c&aacute;c cuộc giao dịch lan đột biến tiền tỷ thời gian qua c&oacute; thể l&agrave; một chi&ecirc;u &quot;thổi gi&aacute;&quot;, người d&acirc;n cần hết sức tỉnh t&aacute;o.</p> </figcaption> </figure> <p>GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m cho biết, việc x&aacute;c định được c&aacute;c loại lan đang giao dịch tr&ecirc;n thị trường c&oacute; phải lan đột biến thực sự hay chỉ l&agrave; lai hai m&agrave;u kh&ocirc;ng đơn giản.</p> <p>&quot;Ngay c&acirc;y lan của c&ugrave;ng một giống n&oacute; đ&atilde; c&oacute; sự kh&aacute;c nhau rồi, chỉ cần x&aacute;c định ADN l&agrave; sẽ thấy sự kh&aacute;c nhau ấy, v&agrave; sự kh&aacute;c nhau c&oacute; thể biểu hiện hoặc kh&ocirc;ng biểu hiện ra. Do vậy, x&aacute;c định lan đột biến hay kh&ocirc;ng l&agrave; một cuộc tranh luận v&ocirc; tận&quot;, GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m cho biết.</p> <p>&Ocirc;ng ph&acirc;n t&iacute;ch tiếp, một giống lan hai m&agrave;u lai với nhau ra con lai, cũng c&oacute; thể coi l&agrave; một dạng đột biến; trong tự nhi&ecirc;n cũng c&oacute; thể xuất hiện những c&acirc;y lan c&oacute; m&agrave;u kh&aacute;c đi so với những c&aacute; thể kh&aacute;c cũng l&agrave; đột biến, điều n&agrave;y c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh do qu&aacute; tr&igrave;nh tự lai.&nbsp;</p> <p>Trong khi ch&uacute;ng ta c&ograve;n chưa x&aacute;c định được thế n&agrave;o l&agrave; lan đột biến th&igrave; c&oacute; một thực tế l&agrave; ở nhiều địa phương, &quot;cơn sốt&quot; lan đột biến đang khiến nhiều nh&agrave; quản l&yacute;, lực lượng chức năng đau đầu.</p> <p>&quot;Đại diện C&ocirc;ng an H&ograve;a B&igrave;nh từng chia sẻ với t&ocirc;i, ở địa phương, từ b&agrave; qu&eacute;t r&aacute;c đến &ocirc;ng xe &ocirc;m, &ocirc;ng n&ocirc;ng d&acirc;n đều n&oacute;i về lan đột biến, đ&atilde; c&oacute; những người đầu tư cả t&agrave;i sản lớn t&iacute;ch c&oacute;p v&agrave;o loại c&acirc;y n&agrave;y, t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự rất phức tạp do kiện c&aacute;o, trộm cắp li&ecirc;n quan đến lan đột biến&quot;, GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m chia sẻ.</p> <p>Theo quan điểm của GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m, lan đột biến kh&ocirc;ng phải c&aacute;i g&igrave; qu&aacute; qu&yacute; hiếm m&agrave; chỉ c&oacute; yếu tố lạ. Cũng giống như con g&agrave;, c&oacute; con g&agrave; m&aacute;i mơ, c&oacute; con m&agrave;u l&ocirc;ng mật, c&oacute; con đu&ocirc;i d&agrave;i, c&oacute; con đu&ocirc;i ngắn.</p> <p>Lan đột biến chỉ thực sự mang lại gi&aacute; trị kinh tế khi nh&acirc;n giống h&agrave;ng loạt sản xuất c&ocirc;ng nghiệp như lan hồ điệp, từng bước h&igrave;nh th&agrave;nh nền c&ocirc;ng nghiệp hoa lan.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nh&acirc;n cấy c&aacute;c giống lan đột biến bằng c&ocirc;ng nghệ In Vitro. C&aacute;c nước c&oacute; nền c&ocirc;ng nghiệp hoa lan ph&aacute;t triển như Th&aacute;i Lan, Trung Quốc đều &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y. C&aacute;c ph&ograve;ng nu&ocirc;i cấy m&ocirc; của Việt Nam nếu c&oacute; đơn đặt h&agrave;ng họ cũng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể l&agrave;m được&quot;, GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m cho biết.</p> <p>Nguy&ecirc;n Viện trưởng Viện Di truyền n&ocirc;ng nghiệp cảnh b&aacute;o, người d&acirc;n n&ecirc;n hết sức thận trọng, tỉnh t&aacute;o kh&ocirc;ng n&ecirc;n lao v&agrave;o &quot;cơn lốc&quot; lan đột biến. &Ocirc;ng cho rằng c&aacute;c giao dịch lan đột biến c&oacute; thể đang bị thổi gi&aacute;.&nbsp;</p> <p>&quot;V&iacute; dụ người n&agrave;y b&aacute;n cho người kia chậu lan đột biến gi&aacute; 10 tỷ đồng, nhưng nếu như bạn c&oacute; 10 tỷ thật chắc kh&ocirc;ng muốn mang l&ecirc;n Facebook khoe&quot;, GS.TS L&ecirc; Huy H&agrave;m n&oacute;i v&agrave; đưa ra ph&aacute;n đo&aacute;n &quot;C&oacute; thể những cuộc giao dịch lan đột biến tiền tỷ tung l&ecirc;n mạng x&atilde; hội l&agrave; giả, nhằm tăng gi&aacute; trị kh&ocirc;ng đ&uacute;ng về lan đột biến&quot;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top