Lãi suất vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm

Năm 2020, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

<div> <p>&nbsp;Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c vừa k&yacute; ban h&agrave;nh Quyết định số 1232/QĐ-TTg về mức l&atilde;i suất cho vay ưu đ&atilde;i của Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch X&atilde; hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ng&agrave;y 20/10/2015 của Ch&iacute;nh phủ về ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; nh&agrave; ở x&atilde; hội.</p> <p>Theo đ&oacute;, mức l&atilde;i suất cho vay ưu đ&atilde;i của Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch X&atilde; hội &aacute;p dụng đối với c&aacute;c khoản vay c&oacute; dư nợ trong năm 2020 để mua, thu&ecirc; mua nh&agrave; ở x&atilde; hội; x&acirc;y dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nh&agrave; để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP l&agrave; 4,8%/năm. Mức l&atilde;i suất n&agrave;y được giữ nguy&ecirc;n so với năm 2019.</p> <p>Trước đ&oacute;, Bộ X&acirc;y dựng kiến nghị Thủ tướng giảm l&atilde;i suất cho vay nh&agrave; ở x&atilde; hội từ 4,8%/năm hiện nay xuống bằng 50% l&atilde;i suất b&igrave;nh qu&acirc;n c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại đang cho vay (khoảng 4%). L&yacute; do l&agrave; c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; giảm l&atilde;i suất cho vay để khắc phục kh&oacute; khăn v&igrave; đại dịch Covid-19.</p> <p>Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định trong trường hợp hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n mua, thu&ecirc;, thu&ecirc; mua nh&agrave; ở x&atilde; hội th&igrave; mức cho vay tối đa bằng 80% gi&aacute; trị hợp đồng. Trường hợp x&acirc;y dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa th&igrave; mức cho vay tối đa bằng 70% gi&aacute; trị dự to&aacute;n hoặc phương &aacute;n vay v&agrave; kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 70% gi&aacute; trị t&agrave;i sản bảo đảm tiền vay.</p> <p>Thời hạn vay tối thiểu l&agrave; 15 năm kể từ ng&agrave;y giải ng&acirc;n khoản vay đầu ti&ecirc;n. Trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu th&igrave; được thỏa thuận với ng&acirc;n h&agrave;ng về thời hạn cho vay thấp hơn.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ X&acirc;y dựng, đối với chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển nh&agrave; ở x&atilde; hội cho người thu nhập thấp tại đ&ocirc; thị v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n khu c&ocirc;ng nghiệp, đến nay cả nước đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 207 dự &aacute;n nh&agrave; ở x&atilde; hội với quy m&ocirc; x&acirc;y dựng khoảng tr&ecirc;n 85.000 căn, tổng diện t&iacute;ch khoảng 4,29 triệu m2 nh&agrave; ở v&agrave; đang tiếp tục triển khai 220 dự &aacute;n với khoảng gần 180.000 căn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo infonet.vietnamnet.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top