Kỷ luật Chủ tịch hội đồng thành viên VEC Mai Tuấn Anh

Ông Mai Tuấn Anh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng ở Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

<div> <p>S&aacute;ng 30/8, nguồn tin của <em>Zing</em> x&aacute;c nhận Ủy ban Quản l&yacute; vốn Nh&agrave; nước tại doanh nghiệp đ&atilde; kỷ luật cảnh c&aacute;o &ocirc;ng Mai Tuấn Anh, Chủ tịch hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n (HĐTV) Tổng c&ocirc;ng ty đầu tư ph&aacute;t triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).</p> <p>&Ocirc;ng n&agrave;y bị kỷ luật v&igrave; c&oacute; vi phạm trong thời gian giữ chức Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc (từ th&aacute;ng 5/2010 đến 3/2011), Tổng gi&aacute;m đốc (từ th&aacute;ng 4/2011 đến 5/2017), Chủ tịch HĐTV VEC (từ th&aacute;ng 6/2017 đến nay).</p> <p>&quot;Trước mắt, &ocirc;ng Tuấn Anh bị cảnh c&aacute;o, sau đ&oacute; Ủy ban Quản l&yacute; vốn Nh&agrave; nước tại doanh nghiệp sẽ sắp xếp lại nh&acirc;n sự ở VEC. &Ocirc;ng ấy cũng sẽ bị điều chuyển qua đơn vị kh&aacute;c, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;m ở VEC nữa&quot;, nguồn tin n&oacute;i.</p> <p>Trước đ&oacute;, tại kỳ họp thứ 46 diễn ra từ 15 đến 17/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đ&atilde; xem x&eacute;t, đưa ra h&igrave;nh thức kỷ luật với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức li&ecirc;n quan đến sai phạm xảy ra tại VEC.</p> <p>Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật bằng h&igrave;nh thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với &ocirc;ng L&ecirc; Quang H&agrave;o (Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc VEC); cảnh c&aacute;o &ocirc;ng Mai Tuấn Anh (B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n) v&agrave; &ocirc;ng Trần Văn T&aacute;m (Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy, Tổng gi&aacute;m đốc VEC).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Canh cao ong Mai Tuan Anh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/16/znews-photo-zadn-vn_a13033e8a19a58c4018b_zing_1_.jpg" title="Cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Mai Tuấn Anh (đứng). Ảnh: <em>Minh Ho&agrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương y&ecirc;u cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp thi h&agrave;nh kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng c&ocirc;ng ty VEC nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.</p> <p>Ban c&aacute;n sự đảng Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử l&yacute; kỷ luật về h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; kịp thời bố tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c đối với &ocirc;ng Mai Tuấn Anh v&agrave; Trần Văn T&aacute;m.</p> <p>Trước đ&oacute;, tại kỳ họp 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định Ban Thường vụ Đảng ủy VEC vi phạm Quy chế l&agrave;m việc v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ l&atilde;nh đạo VEC mất đo&agrave;n kết nghi&ecirc;m trọng; thiếu tr&aacute;ch nhiệm, bu&ocirc;ng lỏng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, trong thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; trong quản l&yacute;, khai th&aacute;c c&aacute;c tuyến đường cao tốc, g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Ng&agrave;y 27/6/2019, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự Vi phạm quy định về x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng xảy ra tại VEC, Ban quản l&yacute; Dự &aacute;n đường <span>cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i</span> v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan.</p> <p>Ng&agrave;y 14/11/2019, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người li&ecirc;n quan vụ &aacute;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Canh cao ong Mai Tuan Anh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/13/znews-photo-zadn-vn_anhcaotoc_1_gui_zing.jpg" title="Cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Những người bị bắt gồm: Nguyễn Tiến Th&agrave;nh (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Ban quản l&yacute; dự &aacute;n đường cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i), H&agrave; Văn B&igrave;nh (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu số 7, Ban quản l&yacute; dự &aacute;n đường cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i), Phạm Đ&igrave;nh Ph&uacute; (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Phương Th&agrave;nh, Gi&aacute;m đốc Ban điều h&agrave;nh g&oacute;i thầu số 5) v&agrave; Nguyễn Th&agrave;nh An (th&agrave;nh vi&ecirc;n Cienco 1, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ban điều h&agrave;nh g&oacute;i thầu số 7).</p> <p>Tất cả bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng quy định tại Điều 298 - Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015.</p> <p>Ng&agrave;y 18/2, Bộ C&ocirc;ng an cho biết Cục cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế đ&atilde; khởi tố th&ecirc;m 5 bị can phụ tr&aacute;ch c&aacute;c g&oacute;i thầu thi c&ocirc;ng dự &aacute;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i về tội Vi phạm quy định về x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>C&aacute;c bị can bị khởi tố bao gồm: Vũ Như Khu&ecirc; (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu số 1), Quản Trọng Tuấn (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu 3B), Nguyễn Quốc Hải (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu số 6), Phan Kh&aacute;nh To&agrave;n (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu số 4) v&agrave; Phan Ngọc Thơm (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc g&oacute;i thầu số 2 v&agrave; 3B).</p> <div> <p>Từ th&aacute;ng 10/2018, <em>Zing</em> ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i chi ch&iacute;t ổ g&agrave;. Sau đ&oacute;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave;o cuộc nhận định cao tốc n&agrave;y c&oacute; vấn đề về chất lượng. Từ hồ sơ thu thập được, <em>Zing </em>đ&atilde; đăng loạt b&agrave;i điều tra, trong đ&oacute; chỉ ra những khuất tất trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai dự &aacute;n, lựa chọn nh&agrave; thầu, sử dụng vật liệu, thi c&ocirc;ng cẩu thả...</p> <p>Tại c&aacute;c diễn đ&agrave;n của Quốc hội năm 2018, nhiều đại biểu đ&atilde; kiến nghị thanh tra to&agrave;n diện đối với dự &aacute;n n&agrave;y. Ng&agrave;y 16/10/2018, &ocirc;ng <span>Nguyễn Văn Thể</span>, Bộ trưởng Giao th&ocirc;ng Vận tải, k&yacute; quyết định thanh tra đột xuất việc quản l&yacute;, thực hiện, khai th&aacute;c dự &aacute;n đường cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Th&aacute;ng 11/2019, Bộ C&ocirc;ng an v&agrave;o cuộc điều tra v&agrave; khởi tố, bắt giam nhiều bị can li&ecirc;n quan.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top