Không ca mắc mới Covid-19, phi công người Anh không phải chăm sóc đặc biệt

Việt Nam bước vào ngày 66 không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Phi công người Anh hồi phục tốt, có thể ra khỏi khoa chăm sóc đặc biệt để tập trung phục hồi chức năng.

<div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam, phi c&ocirc;ng người Anh đ&atilde; qua nguy kịch.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n hiện tại đ&atilde; cai ho&agrave;n to&agrave;n m&aacute;y thở, tự thở kh&iacute; ph&ograve;ng. C&oacute; thể cho xuất khỏi khoa Chăm s&oacute;c t&iacute;ch cực (ICU), chuyển sang khoa Phục hồi chức năng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Không ca mắc mới Covid-19, phi công người Anh không phải chăm sóc đặc biệt - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/icdn-dantri-com-vn_1-1592694661971.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/icdn-dantri-com-vn_1-1592694661971.jpg" title="Không ca mắc mới Covid-19, phi công người Anh không phải chăm sóc đặc biệt - 1" /> <figcaption>Từ chỗ đ&ocirc;ng đặc phổi đến 90%, hiện tại bệnh nh&acirc;n tự thở kh&iacute; trời ho&agrave;n to&agrave;n, hồi phục tốt.</figcaption> </figure> <p>Về thần kinh, bệnh nh&acirc;n tỉnh, tiếp x&uacute;c tốt, sức cơ 2 tay b&igrave;nh thường, sức cơ 2 ch&acirc;n cải thiện 4/5, tự xoay trở tr&ecirc;n giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay tr&ecirc;n khung tập tự đứng dậy.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n giao tiếp tốt được bằng lời n&oacute;i, tự ăn uống qua đường miệng. Chức năng thận phục hồi, chức năng năng tim, gan tốt, men tụy b&igrave;nh thường.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c b&aacute;c sĩ vẫn lưu &yacute;, bệnh nh&acirc;n c&ograve;n cần th&ecirc;m thời gian để phục hồi đ&aacute;p ứng với gắng sức v&agrave; chức năng vận động, trong qu&aacute; tr&igrave;nh hồi phục vẫn c&oacute; thể bị những đợt nhiễm tr&ugrave;ng mới.</p> <p>Trước diễn biến mỗi ng&agrave;y một tốt l&ecirc;n của phi c&ocirc;ng người Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đ&atilde; l&ecirc;n phương &aacute;n xuất viện sớm cho bệnh nh&acirc;n 91 theo đề xuất của khoa Hồi sức Cấp cứu. Phương &aacute;n cho nam phi c&ocirc;ng người Anh xuất viện sớm xuất ph&aacute;t từ ch&iacute;nh nguyện vọng của người bệnh sau khi anh đ&atilde; b&igrave;nh phục gần như ho&agrave;n to&agrave;n, đang tập đi lại trong giai đoạn phục hồi chức năng.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&aacute;nh gi&aacute; bệnh nh&acirc;n 91 xuất viện về nước l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; ph&ugrave; hợp. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n tỉnh t&aacute;o, c&oacute; thể ngồi xe lăn. Bệnh nh&acirc;n sẽ bay từ Việt Nam về Anh, tr&ecirc;n lộ tr&igrave;nh bay kh&ocirc;ng cần phải sử dụng đến giường bệnh m&agrave; chỉ cần mua v&eacute; hạng thương gia. Tuy nhi&ecirc;n, để đảm bảo an to&agrave;n, tr&aacute;nh rủi ro c&oacute; thể xảy ra, người bệnh cần c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đi c&ugrave;ng để xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề chuy&ecirc;n m&ocirc;n khi cần thiết.</p> <p>Về diễn biến dịch Covid-19, t&iacute;nh từ 6 giờ ng&agrave;y 16/4 đến 6 giờ ng&agrave;y 21/6, 66 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p>Trong 349 ca mắc Covid-19,&nbsp;Việt Nam c&oacute; tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến nay,&nbsp;tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 5.724, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 95</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 5.347</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 282</p> <p>Đến nay đ&atilde; c&oacute; 327/349 bệnh nh&acirc;n Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Trong số 22 bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đang được điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, đ&atilde; c&oacute; 6 ca &acirc;m t&iacute;nh từ 1 - 2 lần với SARS-CoV-2. Như vậy, số bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh c&ograve;n lại l&agrave; 16 trường hợp, đều trong t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top