Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Gang thép Thái Nguyên

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 14 người vì sai phạm liên quan dự án mở rộng sản xuất nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Sai phạm tại dự án này đã khiến nhiều quan chức, lãnh đạo khác chịu kỷ luật.

<div> <p>Ng&agrave;y 13/12, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an (CQĐT) th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; khởi tố th&ecirc;m 14 bị can trong vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo; xảy ra tại Dự &aacute;n mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - C&ocirc;ng ty gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n (TISCO).</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Gang thép Thái Nguyên - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_tisco_bzvf.jpeg" /><span class="fig">8 trong số 9 người bị khởi tố về tội &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo;.</span></div> </div> <p>Trong số n&agrave;y, c&oacute;&nbsp;9 người bị khởi tố về tội&nbsp;&ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo;. Số n&agrave;y gồm Đặng Văn Tập - nguy&ecirc;n Ph&oacute; GĐ Thường trực Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n TISCO;&nbsp; Đồng Quang Dương - nguy&ecirc;n Ph&oacute; GĐ ki&ecirc;m Thư k&yacute; dự &aacute;n TISCO; Nguyễn Trọng Kh&ocirc;i - nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng GĐ Tổng Cty Th&eacute;p Việt Nam (VNS); Trịnh Kh&ocirc;i Nguy&ecirc;n - nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Đầu tư ph&aacute;t triển VNS; Đỗ Xu&acirc;n H&ograve;a - nguy&ecirc;n Kế to&aacute;n trưởng&nbsp;TISCO; L&ecirc; Thị Tuyết Lan - nguy&ecirc;n Ph&oacute; ph&ograve;ng Kế to&aacute;n Thống k&ecirc; T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;TISCO; U&ocirc;ng Sỹ B&iacute;nh - nguy&ecirc;n Ph&oacute; ph&ograve;ng Kế to&aacute;n Thống k&ecirc; T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;TISCO; Nguyễn Văn Tr&aacute;ng - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban kiểm so&aacute;t VNS; Đặng Th&uacute;c Kh&aacute;ng - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n HĐQT ki&ecirc;m Trưởng Ban kiểm so&aacute;t VNS.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&oacute;&nbsp;5 bị can bị khởi tố về tội &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; gồm L&ecirc; Ph&uacute; Hưng - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Hội đồng quản trị VNS; Nguyễn Minh Xu&acirc;n - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Hội đồng quản trị VNS; Nguyễn Ch&iacute; Dũng - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Hội đồng quản trị TISCO; Ho&agrave;ng Ngọc Diệp - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Hội đồng quản trị&nbsp;TISCO; Đo&agrave;n Thu Trang - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Hội đồng quản trị&nbsp;TISCO.</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Gang thép Thái Nguyên - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_tisco_1_ckgq.jpeg" /><span class="fig">5 bị can bị khởi tố về tội &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;&nbsp;</span></div> <p>Trong 14 người tr&ecirc;n, ri&ecirc;ng bị can Đặng Th&uacute;c Kh&aacute;ng phải chịu biện ph&aacute;p ngăn chặn bắt, tạm giam. C&aacute;c quyết định v&agrave; lệnh của CQĐT đ&atilde; được Viện KSND Tối cao ph&ecirc; chuẩn.</p> <p>Vụ &aacute;n xảy ra tại TISCO được c&aacute;c cơ quan chức năng dự kiến sẽ xử l&yacute; trong năm 2020. Li&ecirc;n quan sai phạm tại dự &aacute;n n&agrave;y, một loạt quan chức bị x&aacute;c định c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; phải chịu kỷ luật.</p> <p>Trong số đ&oacute;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Trung Hải &ndash; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban c&aacute;n sự đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ bị Bộ Ch&iacute;nh trị kỷ luật bằng h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o v&agrave;o đầu năm 2020.</p> <p>Theo th&ocirc;ng b&aacute;o, Bộ Ch&iacute;nh trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy vi&ecirc;n Ban c&aacute;n sự đảng, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Trung Hải đ&atilde; c&oacute; những vi phạm, khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo thực hiện Dự &aacute;n mở rộng sản xuất giai đoạn II Cty Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n (Dự &aacute;n TISCO II).</p> <p>Cụ thể, &ocirc;ng Hải đ&atilde; thiếu tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng xem x&eacute;t, c&acirc;n nhắc thấu đ&aacute;o &yacute; kiến của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, cho &yacute; kiến kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, thiếu chặt chẽ, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng Hợp đồng EPC, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy chế l&agrave;m việc của Ch&iacute;nh phủ đối với việc xem x&eacute;t một số ph&aacute;t sinh về gi&aacute; vật liệu x&acirc;y dựng, điều chỉnh gi&aacute; trị Hợp đồng g&oacute;i thầu EPC...</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Ban c&aacute;n sự Đảng Bộ C&ocirc;ng thương cũng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong vụ việc v&igrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm, bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute;&hellip; Chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh gồm c&aacute;c &ocirc;ng Vũ Huy Ho&agrave;ng - B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương giai đoạn 2007 - 2016 v&agrave; c&aacute;c cựu Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương l&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Dương Quang, Đỗ Hữu H&agrave;o.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top