Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

<div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/phapluatxahoi-vn_1004_yh1.jpg" title="Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n TƯ Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP Hải Ph&ograve;ng tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị</em></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&ugrave;ng tham dự Đại hội c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị: Trần Đức Lương, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguy&ecirc;n Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguy&ecirc;n Thường trực Ban B&iacute; thư; T&ocirc; Huy Rứa, nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Hải Ph&ograve;ng;</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Chủ tịch Nước; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, Bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương; c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, l&atilde;nh đạo c&aacute;c địa phương bạn v&agrave; c&aacute;c vị đại biểu Quốc hội Hải Ph&ograve;ng về dự v&agrave; động vi&ecirc;n Đại hội.<span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/phapluatxahoi-vn_1712_yh2.jpg" title="Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Nguyễn Văn T&ugrave;ng, ph&oacute; B&iacute; thư TƯ, Chủ tịch TP Hải Ph&ograve;ng tr&igrave;nh b&agrave;y diễn văn khai mạc Đại hội.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tại Đại hội, &ocirc;ng Nguyễn Văn T&ugrave;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố tr&igrave;nh b&agrave;y Diễn văn khai mạc đ&atilde; nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Ch&iacute;nh phủ, c&ugrave;ng sự cố gắng v&agrave; nỗ lực cao độ của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n th&agrave;nh phố, Hải Ph&ograve;ng đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch to&agrave;n diện v&agrave; vượt bậc, tr&ecirc;n mọi lĩnh vực. Kinh tế - x&atilde; hội ph&aacute;t triển mạnh mẽ, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng được tăng cường, quốc ph&ograve;ng an ninh được củng cố, Hải Ph&ograve;ng thực sự đ&atilde; đạt được những dấu ấn mới tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn T&ugrave;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố cũng n&ecirc;u r&otilde;, Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh mới, hạ tầng kinh tế - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố đ&atilde; được tăng cường đ&aacute;ng kể, đ&acirc;y l&agrave; kết quả của sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt l&agrave; Nghị quyết số 45 ng&agrave;y 24-01-2019 của Bộ Ch&iacute;nh trị về x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng đến năm 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2045 đ&atilde; mở ra một vận hội mới cho ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 v&agrave; những năm tiếp theo.<span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/phapluatxahoi-vn_1941_yh3.jpg" title="Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu thực hiện nghi thức ch&agrave;o cờ.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Đại hội sẽ thảo luận, quyết định c&aacute;c định hướng, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2020-2025, l&agrave; cơ quan nhận tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo chỉ đạo v&agrave; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XVI.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn Th&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND th&agrave;nh phố nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Với những phương hướng, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh biện chứng v&agrave; hiện thực cao thể hiện trong B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng sẽ c&oacute; đủ điều kiện để bước v&agrave;o thời kỳ ph&aacute;t triển mới, thời kỳ ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a th&agrave;nh phố.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="khai mac dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/phapluatxahoi-vn_2106_yh5.jpg" title="Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu tham dự Đại hội</em></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Cũng trong B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị, đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng bước v&agrave;o nhiệm kỳ mới với tinh thần: &ldquo;Đổi mới mạnh mẽ phương thức l&atilde;nh đạo của to&agrave;n Đảng bộ; ph&aacute;t huy truyền thống &ldquo;Trung dũng - Quyết thắng&rdquo;, sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n; ph&aacute;t triển bứt ph&aacute;; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave;o năm 2025, trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững v&agrave;o năm 2030; khẳng định vai tr&ograve; động lực ph&aacute;t triển của đất nước&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Mục ti&ecirc;u đến năm 2025, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a; trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại; l&agrave; trọng điểm ph&aacute;t triển kinh tế biển, trung t&acirc;m du lịch quốc tế; ho&agrave;n th&agrave;nh x&acirc;y dựng Trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh - ch&iacute;nh trị th&agrave;nh phố tại Khu đ&ocirc; thị Bắc s&ocirc;ng Cấm; đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của Nh&acirc;n d&acirc;n được n&acirc;ng cao; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội được bảo đảm, quốc ph&ograve;ng, an ninh được giữ vững; c&oacute; tổ chức Đảng, hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave;o năm 2030.</p> <p style="text-align: justify;">Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XVI l&agrave; một sự kiện ch&iacute;nh trị c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng. Đại hội c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; to&agrave;n diện v&agrave; s&acirc;u sắc những kết đạt được, c&ugrave;ng với những khuyết điểm c&ograve;n tồn tại v&agrave; r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm từ c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; v&agrave; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XV.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo phapluatxahoi.vn
back to top