Kết quả xét nghiệm 92 người ở chung cư bị phong tỏa tại Sài Gòn

Đêm 30/4, cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm 87 cư dân của chung cư 1A-1B (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM) và 5 nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần đó.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 1/5, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TPHCM cho biết, mẫu x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y thứ 15 của bệnh nh&acirc;n 92 c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2. Trước đ&oacute; bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm 2 lần v&agrave;o ng&agrave;y thứ 5 v&agrave; ng&agrave;y thứ 10, đều cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bệnh nh&acirc;n 92 thu&ecirc; căn hộ tại chung cư 1A-1B đường Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu phường Đa Kao (quận 1, TPHCM) tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m t&uacute;c việc c&aacute;ch ly, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với người tại chung cư.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau 2 lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh v&agrave;o ng&agrave;y thứ 5 v&agrave; thứ 10 sau xuất viện, bệnh nh&acirc;n c&oacute; mang khẩu trang, đến cửa h&agrave;ng tiện lợi để mua một số đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n với thời gian rất ngắn.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Kết quả xét nghiệm 92 người ở chung cư bị phong tỏa tại Sài Gòn - Ảnh 1." data-original="https://cafefcdn.com/2020/5/1/photo-1-15883224518701495604677.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/01/cafefcdn-com_photo-1-15883224518701495604677.jpeg" title="Kết quả xét nghiệm 92 người ở chung cư bị phong tỏa tại Sài Gòn - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Chung cư bị phong toả sau khu ph&aacute;t hiện bệnh nh&acirc;n 92 t&aacute;i dương t&iacute;nh SARS-CoV-2. Ảnh Ch&acirc;u Th&agrave;nh To&agrave;n</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Ngay sau khi ghi nhận kết quả dương t&iacute;nh trở lại của bệnh nh&acirc;n 92 (mẫu bệnh phẩm ng&agrave;y thứ 15 sau xuất viện), Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TPHCM v&agrave; Trung t&acirc;m Y tế Quận 1 đ&atilde; chuyển bệnh nh&acirc;n trở lại bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi để c&aacute;ch ly điều trị. Đồng thời thực hiện điều tra dịch tễ c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm khẩn c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c, to&agrave;n bộ người d&acirc;n c&aacute;c căn hộ trong chung cư v&agrave; phong tỏa, vệ sinh khử khuẩn to&agrave;n khu vực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đ&ecirc;m 30/4, kết quả x&eacute;t nghiệm 87 cư d&acirc;n của chung cư v&agrave; 5 nh&acirc;n vi&ecirc;n của cửa h&agrave;ng tiện lợi gần đ&oacute;, đều &acirc;m t&iacute;nh.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Kết quả xét nghiệm 92 người ở chung cư bị phong tỏa tại Sài Gòn - Ảnh 2." data-original="https://cafefcdn.com/2020/5/1/photo-1-15883224549411955432648.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/01/cafefcdn-com_photo-1-15883224549411955432648.jpeg" title="Kết quả xét nghiệm 92 người ở chung cư bị phong tỏa tại Sài Gòn - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Đến nay kiểm tra x&eacute;t nghiệm c&oacute; 87 cư d&acirc;n v&agrave; 5 nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh. Ảnh Ch&acirc;u Th&agrave;nh To&agrave;n</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TPHCM cho biết, kết quả n&agrave;y cho thấy bệnh nh&acirc;n 92 kh&ocirc;ng l&acirc;y bệnh cho những người sống xung quanh. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, người d&acirc;n trong chung cư c&oacute; thể sinh hoạt b&igrave;nh thường nhưng vẫn phải tự theo d&otilde;i sức khỏe, mang khẩu trang li&ecirc;n tục, rửa tay thường xuy&ecirc;n, hạn chế tiếp x&uacute;c gần với người kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ri&ecirc;ng c&aacute;c c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh tại tầng lầu c&oacute; căn hộ của bệnh nh&acirc;n lưu tr&uacute;, ng&agrave;nh y tế đề nghị tiếp tục c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, theo d&otilde;i sức khỏe, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ hơn trong những ng&agrave;y tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute; TPHCM đ&atilde; ghi nhận 2 trường hợp t&aacute;i dương t&iacute;nh ng&agrave;y v&agrave;o ng&agrave;y thứ 5 sau xuất viện v&agrave; 1 trường hợp t&aacute;i dương t&iacute;nh v&agrave;o ng&agrave;y thứ 9 sau xuất viện. Cả 3 bệnh nh&acirc;n n&agrave;y cũng được đưa đến bệnh viện d&atilde; chiến để tiếp tục c&aacute;ch ly điều trị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh c&oacute; nhiều trường hợp t&aacute;i dương t&iacute;nh sau xuất viện, nhằm tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ hơn đối với bệnh nh&acirc;n COVID-19 xuất viện, Sở Y tế TPHCM đ&atilde; chỉ đạo thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t ngoại tr&uacute; h&agrave;ng ng&agrave;y c&aacute;c trường hợp n&agrave;y th&ocirc;ng qua việc lấy mẫu x&eacute;t nghiệm h&agrave;ng ng&agrave;y cho đến ng&agrave;y thứ 30 sau xuất viện. Ngo&agrave;i ra, trong số 47 trường hợp tr&ecirc;n, c&oacute; 9 trường hợp đến nay đ&atilde; xuất viện tr&ecirc;n 30 ng&agrave;y sẽ được lấy mẫu gi&aacute;m s&aacute;t lại lần nữa.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Tiền Phong
back to top