Iran truy nã Trump

Công tố viên Iran phát lệnh truy nã Trump hôm nay, đề nghị Interpol hỗ trợ bắt Tổng thống và nhiều quan chức Mỹ vì vụ hạ sát tướng Soleimani.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4112932"><span>Iran xử tử gi&aacute;n điệp &#39;gi&uacute;p Mỹ hạ s&aacute;t tướng Soleimani&#39;</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/iran-xu-tu-gian-diep-giup-my-ha-sat-tuong-soleimani-4112932.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4043145"><span>Toan t&iacute;nh của c&aacute;c &#39;tay chơi&#39; trong căng thẳng Mỹ - Iran</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/toan-tinh-cua-cac-tay-choi-trong-cang-thang-my-iran-4043145.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4039536"><span>Đ&ograve;n tập k&iacute;ch khiến Mỹ đề ph&ograve;ng t&ecirc;n lửa Iran</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/don-tap-kich-khien-my-de-phong-ten-lua-iran-4039536.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4043357"><span>Mỹ lạc nhiều phi cơ &#39;mắt thần&#39; khi Iran tập k&iacute;ch</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/my-lac-nhieu-phi-co-mat-than-khi-iran-tap-kich-4043357.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>C&ocirc;ng tố vi&ecirc;n thủ đ&ocirc; Tehran Ali Alqasimehr ph&aacute;t lệnh truy n&atilde; Tổng thống Donald Trump c&ugrave;ng 35 quan chức Mỹ với c&aacute;o buộc giết người v&agrave; hoạt động khủng bố. &Ocirc;ng cũng k&ecirc;u gọi Interpol ph&aacute;t lệnh truy n&atilde; đỏ với Trump v&agrave; những người bị Tehran c&aacute;o buộc tham gia hạ s&aacute;t tướng Qassem Soleimani, nhưng kh&ocirc;ng cho biết danh t&iacute;nh c&aacute;c quan chức c&ograve;n lại trong danh s&aacute;ch.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền Mỹ chưa b&igrave;nh luận về th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/trump-168-5928-1593434536.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=8TbfhjK2RbVGgZ2ZXamPQw" itemprop="url" /> <meta content="838" itemprop="width" /> <meta content="502" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_trump-168-5928-1593434536.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/trump-168-5928-1593434536.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=euThf9mIX_xa8c_1CbHuIQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/trump-168-5928-1593434536.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WBKnmnEhf4uI8AFGNvkNgQ 2x" /><img alt="Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 26/6. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_trump-168-5928-1593434536.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Trump trong cuộc họp tại Nh&agrave; Trắng h&ocirc;m 26/6. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> <p>Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh C&aacute;ch mạng Hồi gi&aacute;o Iran, được coi l&agrave; người quyền lực thứ hai đất nước sau l&atilde;nh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. &Ocirc;ng thiệt mạng trong cuộc tấn c&ocirc;ng bằng m&aacute;y bay kh&ocirc;ng người l&aacute;i của Mỹ ở Baghdad, Iraq h&ocirc;m 3/1. C&aacute;i chết của Soleimani khiến quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng cao độ, đẩy hai nước đứng b&ecirc;n bờ chiến tranh với lời thề b&aacute;o th&ugrave; của Tehran.</p> <p>Iran sau đ&oacute; tập k&iacute;ch t&ecirc;n lửa v&agrave;o hai căn cứ l&iacute;nh Mỹ đồn tr&uacute; tại Iraq khiến hơn 100 binh sĩ bị thương. Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh Mỹ ban lệnh trừng phạt mới nhằm v&agrave;o 8 quan chức cấp cao v&agrave; 17 doanh nghiệp Iran để đ&aacute;p trả, đồng thời cảnh b&aacute;o sẽ tiếp tục g&acirc;y &aacute;p lực đến khi Tehran &quot;ngừng t&agrave;i trợ cho khủng bố to&agrave;n cầu v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n&quot;.</p> <p><strong>Vũ Anh </strong>(Theo <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top