Iran treo cổ nhà báo đối lập

Nhà báo đối lập Ruhollah Zam đã bị Iran xử tử bằng hình thức treo cổ vào sáng 12/12, truyền hình nhà nước IRIB đưa tin.

<div> <p>&Ocirc;ng Zam quản l&yacute; một k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin đối lập <em>Amad News</em>, v&agrave; bị Tehran c&aacute;o buộc k&iacute;ch động bạo lực trong c&aacute;c đợt biểu t&igrave;nh năm 2017 v&agrave; 2018.</p> <p><em>Amad News </em>nằm tr&ecirc;n nền tảng ứng dụng nhắn tin Telegram, đăng tải c&aacute;c video về đợt biểu t&igrave;nh n&oacute;i tr&ecirc;n, giữa l&uacute;c ch&iacute;nh quyền Iran kiểm duyệt th&ocirc;ng tin về biểu t&igrave;nh.</p> <p>Tổ chức Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Kh&ocirc;ng Bi&ecirc;n giới, chuy&ecirc;n vận động bảo vệ nh&agrave; b&aacute;o, ng&agrave;y 12/12 cho biết tổ chức n&agrave;y &ldquo;phẫn nộ trước tội &aacute;c mới nhất của nền tư ph&aacute;p Iran&rdquo;.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Kh&ocirc;ng Bi&ecirc;n giới đ&atilde; vận động để đảo ngược &aacute;n tử h&igrave;nh của &ocirc;ng Zam, v&agrave; c&aacute;o buộc rằng Iran &ldquo;bắt c&oacute;c v&agrave; bắt giữ (&ocirc;ng) một c&aacute;ch phi ph&aacute;p&rdquo; v&agrave; &ldquo;x&eacute;t xử một c&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nha bao iran bi xu tu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/znews-photo-zadn-vn_merlin_181129362_d95f7edf_a4bf_4d98_875e_a3aa7cc3828c_jumbo_gt.jpg" title="nhà báo iran bị xử tử ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&agrave; b&aacute;o Ruhollah Zam n&oacute;i tại phi&ecirc;n t&ograve;a ở Tehran hồi th&aacute;ng 6. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Zam tị nạn ch&iacute;nh trị ở Ph&aacute;p từ năm 2011 cho tới khi bị ch&iacute;nh quyền Iran bắt giữ v&agrave;o th&aacute;ng 10/2019, nhưng kh&ocirc;ng r&otilde; &ocirc;ng bị bắt giữ thế n&agrave;o v&agrave; ở đ&acirc;u, theo <em>New York Times</em>.</p> <p>&Ocirc;ng Zam rời Ph&aacute;p ng&agrave;y 11/10/2019, theo Bộ Ngoại giao Ph&aacute;p. Ba ng&agrave;y sau đ&oacute;, Vệ binh C&aacute;ch mạng Iran ra th&ocirc;ng c&aacute;o cho biết đ&atilde; bắt giữ được &ocirc;ng Zam, nhưng kh&ocirc;ng n&oacute;i r&otilde; bắt giữ ở đ&acirc;u.</p> <p>&Ocirc;ng Reza Moini, phụ tr&aacute;ch địa b&agrave;n Iran - Afghanistan cho tổ chức Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Kh&ocirc;ng Bi&ecirc;n giới - cho biết nh&agrave; b&aacute;o Zam rời Ph&aacute;p để đến Iraq, nơi &ocirc;ng định gặp một l&atilde;nh đạo Hồi gi&aacute;o người Iraq để xin t&agrave;i trợ cho k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin mới.</p> <p>&Ocirc;ng Moini n&oacute;i th&ecirc;m &ocirc;ng Zam được sự bảo vệ của cảnh s&aacute;t ở Ph&aacute;p cho tới khi rời Ph&aacute;p v&agrave; đi Baghdad th&aacute;ng 10/2019, nhưng sau đ&oacute; mất t&iacute;ch ở Iraq.</p> <p>Sau đ&oacute;, giới chức Iran c&ocirc;ng bố video cho thấy &ocirc;ng Zam trong một chiếc xe, mặt đeo k&iacute;nh đen. Video cũng c&oacute; cảnh &ocirc;ng Zam ngồi trước camera, đưa ra &ldquo;lời xin lỗi&rdquo; cho c&aacute;c h&agrave;nh động của m&igrave;nh. &Ocirc;ng bị kết &aacute;n tử h&igrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 6.</p> <p>Bộ Ngoại giao Ph&aacute;p v&agrave; Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u l&ecirc;n &aacute;n vụ h&agrave;nh quyết, theo <em>New York Times</em>.</p> <p><em>Amad News </em>c&oacute; hơn 1 triệu người theo d&otilde;i. Th&aacute;ng 12/2017, Telegram đ&oacute;ng cửa k&ecirc;nh n&agrave;y sau khi ch&iacute;nh quyền Iran c&aacute;o buộc k&ecirc;nh n&agrave;y k&iacute;ch động bạo lực, khuyến kh&iacute;ch người biểu t&igrave;nh d&ugrave;ng bom xăng. Nhưng &ocirc;ng Zam nhanh ch&oacute;ng lập k&ecirc;nh mới, theo <em>New York Times.</em></p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
back to top