Hủy quyết định khen thưởng ông Võ Hoàng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký văn bản hủy bỏ quyết định khen thưởng ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự.

<div> <p>Ng&agrave;y 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i Đặng Văn Minh x&aacute;c nhận đ&atilde; k&yacute; văn bản thu hồi quyết định khen thưởng đối với &ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Y&ecirc;n v&agrave; cộng sự sau khi những người n&agrave;y về kh&aacute;m, chữa bệnh ở huyện B&igrave;nh Sơn hồi th&aacute;ng 7/2020.</p> <p>&Ocirc;ng Minh giải th&iacute;ch việc thu hồi quyết định khen thưởng &ocirc;ng Y&ecirc;n v&agrave; cộng sự l&agrave; do họ kh&aacute;m, chữa bệnh kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, g&acirc;y ra dư luận kh&ocirc;ng tốt ở địa phương. Sở Nội vụ Quảng Ng&atilde;i c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phối hợp với UBND huyện B&igrave;nh Sơn thu hồi c&aacute;c hiện vật khen thưởng theo quy định.</p> <p>Tuần trước, Ban Thường vụ Huyện ủy B&igrave;nh Sơn (Quảng Ng&atilde;i) họp b&agrave;n phương &aacute;n thu hồi những khoản chi sai khi mời &ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Y&ecirc;n v&agrave; cộng sự.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu hoi khen thuong ong Yen anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/09/znews-photo-zadn-vn_ong_vo_hoang_yen_den_day.jpg" title="Thu hồi khen thưởng ông Yên ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Y&ecirc;n đến huyện B&igrave;nh Sơn hồi th&aacute;ng 7/2020. Ảnh: <em>T.P.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i giao cho UBND huyện chủ động khắc phục, thu hồi, ho&agrave;n trả lại tiền cho ng&acirc;n s&aacute;ch đối với c&aacute;c khoản chi sai quy định khi mời &ocirc;ng Y&ecirc;n về kh&aacute;m, chữa bệnh. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy B&igrave;nh Sơn cũng nghi&ecirc;m t&uacute;c r&uacute;t kinh nghiệm sau vụ việc n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng V&otilde; Văn Đồng, Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện B&igrave;nh Sơn, n&oacute;i.</p> <p>L&atilde;nh đạo UBND huyện B&igrave;nh Sơn thừa nhận địa phương đ&atilde; chi 200 triệu đồng để trả tiền v&eacute; m&aacute;y bay, chi ph&iacute; ăn, ở cho đo&agrave;n của &ocirc;ng Y&ecirc;n v&agrave; chi ph&iacute; cho lực lượng c&ocirc;ng an, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m, chữa bệnh.</p> <p>Theo kết quả r&agrave; so&aacute;t, &ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Y&ecirc;n đ&atilde; kh&aacute;m cho khoảng 776 người d&acirc;n địa phương mắc c&aacute;c bệnh c&acirc;m, điếc bẩm sinh, bại n&atilde;o, bại liệt, teo cơ... Tuy nhi&ecirc;n, sau 8 th&aacute;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; người n&agrave;o khỏi bệnh.</p> <p>L&atilde;nh đạo Sở Y tế Quảng Ng&atilde;i cũng cho hay việc kh&aacute;m, chữa bệnh nh&acirc;n đạo theo Th&ocirc;ng tư 30/2014/TT-BYT l&agrave; hoạt động từ thiện, miễn ph&iacute;, n&ecirc;n việc sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước để chi cho việc n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i từng long trọng tổ chức lễ trao bằng khen đột xuất cho &ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Y&ecirc;n v&agrave; cộng sự v&igrave; đ&atilde; thực hiện kh&aacute;m, chữa bệnh miễn ph&iacute; cho h&agrave;ng trăm người d&acirc;n của huyện v&agrave; v&ugrave;ng l&acirc;n cận.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top