Học sinh Hà Nội có thể được nghỉ thêm một tuần

Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội có thể nghỉ thêm một tuần, đến hết 16/2, theo kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND thành phố, ngày 6/2.

<div> <p>&Ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Tiến, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội, cho biết Sở đề xuất sau khi thống nhất về chuy&ecirc;n m&ocirc;n với Sở Y tế v&agrave; nhận thấy diễn biến phức tạp của dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virus corona. Dự kiến, ng&agrave;y mai UBND th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; quyết định về việc n&agrave;y.</p> <p>Học sinh H&agrave; Nội đ&atilde; nghỉ Tết Canh T&yacute; 8 ng&agrave;y, từ 22 đến 29/1. Ng&agrave;y 30-31/1, c&aacute;c em đi học b&igrave;nh thường nhưng được khuyến c&aacute;o đeo khẩu trang, rửa tay thường xuy&ecirc;n, nếu c&oacute; triệu chứng sốt, ho, c&uacute;m th&igrave; chủ động nghỉ học.</p> <p>Đến ng&agrave;y 2/2, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội quyết định cho học sinh nghỉ một tuần (từ 3 đến 9/2) để ph&ograve;ng chống dịch corona theo chỉ đạo của th&agrave;nh phố.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong buổi học ngày 31/1. Ảnh: Ngọc Thành" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/27/hoc-sinh-jpg-4866-1580964142.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Học sinh H&agrave; Nội đeo khẩu trang trong buổi học ng&agrave;y 31/1. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến ng&agrave;y 6/2, TP HCM, Đồng Th&aacute;p, Quảng Ng&atilde;i, Đồng Nai đ&atilde; gia hạn cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học th&ecirc;m một tuần, hết 16/2. Một số địa phương như Kh&aacute;nh H&ograve;a, H&agrave; Tĩnh, Điện Bi&ecirc;n, Nghệ An cho học sinh nghỉ tới khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o tiếp theo. Trong khi đ&oacute;, học sinh ở một số địa phương như Hải Ph&ograve;ng (nghỉ ba ng&agrave;y), Bến Tre (nghỉ một ng&agrave;y) đ&atilde; trở lại học tập b&igrave;nh thường.</p> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o chiều 5/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ Mai Tiến Dũng, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c địa phương cho học sinh nghỉ học những ng&agrave;y qua rất cần thiết, gi&uacute;p nh&agrave; trường c&oacute; thời gian vệ sinh, tẩy tr&ugrave;ng trường lớp. Để đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối cho học sinh khi đến đỉnh dịch nCoV, c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh c&oacute; thể cho c&aacute;c em nghỉ th&ecirc;m 1-2 tuần.</p> <p>Theo Thứ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Nguyễn Hữu Độ, trong kế hoạch năm học, mỗi kỳ Bộ đều d&agrave;nh một tuần để học sinh c&oacute; thể học b&ugrave;. Học sinh học s&aacute;ng c&oacute; thể học b&ugrave; v&agrave;o buổi chiều hoặc thứ bảy, chủ nhật. Nếu v&igrave; dịch bệnh th&igrave; khung thời gian năm học c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i hơn, sau ng&agrave;y 31/5. Kỳ thi THPT quốc gia v&agrave;o cuối th&aacute;ng 6 c&oacute; thể điều chỉnh lịch thi để ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</p> <p>Đối với bậc đại học, hơn 100 trường đ&atilde; điều chỉnh lịch quay trở lại học tập đến hết tuần n&agrave;y. Nhiều trường đ&atilde; tiếp tục gia hạn cho sinh vi&ecirc;n nghỉ th&ecirc;m một tuần nữa (đến 16/2), như: Đại học Kinh tế quốc d&acirc;n, X&acirc;y dựng, C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TP HCM, Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền. Thậm ch&iacute;, Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n cho sinh vi&ecirc;n nghỉ tới 1/3, Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nghỉ tới 9/3.</p> <p>Ở khối trường nghề, 895 cơ sở trường học cho học vi&ecirc;n nghỉ hết ng&agrave;y 9/2 ph&ograve;ng chống dịch nCoV. Trong khi đ&oacute;, hơn 150 cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp kh&aacute;c vẫn bố tr&iacute; cho người học b&igrave;nh thường.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh, trường đại học cho học sinh, sinh vi&ecirc;n nghỉ học v&igrave; dịch truyền nhiễm. Trước đ&oacute;, học sinh phổ th&ocirc;ng cả nước được nghỉ Tết từ 7 đến 16 ng&agrave;y; sinh vi&ecirc;n đại học nghỉ 10-21 ng&agrave;y.&nbsp;</p> <div> <p>Dịch vi&ecirc;m phổi cấp do nCoV khởi ph&aacute;t tại Vũ H&aacute;n từ th&aacute;ng 12/2019, sau đ&oacute; lan ra to&agrave;n bộ 31 tỉnh th&agrave;nh Trung Quốc. Tới s&aacute;ng 6/2, 563 người ở Trung Quốc đại lục, một người ở Hong Kong v&agrave; một người ở Philippines thiệt mạng; hơn 28.200 người nhiễm; hơn 1.200 ca nhiễm đ&atilde; phục hồi.</p> <p>Tổ chức Y tế Thế giới h&ocirc;m 31/1 tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp to&agrave;n cầu. Hiện ngo&agrave;i Trung Quốc, 27 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ ghi nhận c&oacute; bệnh nh&acirc;n nhiễm nCoV.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top