Hình ảnh lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ đưa tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể từ 12h30 ngày 15/8 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/51/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_1_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Sau hai ng&agrave;y cử h&agrave;nh trọng lễ viếng nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u, lễ truy điệu diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 12h30 ng&agrave;y 15/8 tại Nh&agrave; tang lễ quốc gia (<span>H&agrave; Nội</span>). T&iacute;nh đến cuối giờ chiều 14/8, c&oacute; gần 660 đo&agrave;n đại biểu l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c ban, bộ ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, địa phương, đơn vị, c&aacute;c lực lượng vũ trang, c&aacute;c đo&agrave;n ngoại giao v&agrave; đại diện c&aacute;c tổ chức, bạn b&egrave; quốc tế, đồng b&agrave;o đ&atilde; đến viếng, gửi v&ograve;ng hoa chia buồn c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/57/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_2_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đọc lời điếu: &quot;Đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u mất đi l&agrave; tổn thất lớn đối với Đảng, Nh&agrave; nước, qu&acirc;n đội, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đồng ch&iacute;, đồng đội, gia quyến, để lại niềm tiếc thương đối với bạn b&egrave; quốc tế&quot;. Thủ tướng thay mặt Đảng, Nh&agrave; nước &ocirc;n lại cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi của nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u - người được t&ocirc;i luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội, trải qua c&aacute;c thời kỳ chiến đấu v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước, tham gia Ban chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị, Quốc hội...</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/46/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_3_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; Chủ tịch Quốc hội <span>Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n</span> l&agrave;m lễ di quan.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/16/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_5_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trước đ&oacute;, l&uacute;c 12h30, mở đầu lễ truy điệu, trưởng ban tổ chức lễ tang - Ph&oacute; thủ tướng <span>Trương H&ograve;a B&igrave;nh</span> giới thiệu tiểu sử, qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng v&agrave; những cống hiến của nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/46/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_6_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Đo&agrave;n đưa tang đi qua nhiều tuyến phố trung t&acirc;m thủ đ&ocirc;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/45/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_9_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Hơn 13h, đo&agrave;n xe đi qua khu vực Quảng trường C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, trước cửa Nh&agrave; h&aacute;t Lớn H&agrave; Nội.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/64/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_10_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Đo&agrave;n xe đi qua phố Tr&agrave;ng Tiền, đoạn ng&atilde; tư H&agrave;ng B&agrave;i - H&agrave;ng Khay, quận Ho&agrave;n Kiếm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/62/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_7_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Nhiều người ngừng l&agrave;m việc để theo d&otilde;i truyền h&igrave;nh trực tiếp lễ truy điệu v&agrave; an t&aacute;ng nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u. H&igrave;nh ảnh ghi lại tr&ecirc;n phố Kim M&atilde;, quận Ba Đ&igrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/29/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_8_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Nhiều người d&acirc;n đổ ra hai b&ecirc;n đường cầm theo di ảnh để tiễn biệt nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư. Hơn 70 năm hoạt động c&aacute;ch mạng, nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc, được tặng thưởng hu&acirc;n chương Sao v&agrave;ng cao qu&yacute;, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng v&agrave; nhiều hu&acirc;n, huy chương kh&aacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/8/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_11_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trong số n&agrave;y c&oacute; nhiều cựu chiến binh, những người l&iacute;nh từng phục vụ trong qu&acirc;n ngũ. Họ b&agrave;y tỏ niềm tiếc thương đối với nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/41/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_12_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>13h55, linh xa đi v&agrave;o Nghĩa trang Mai Dịch, nơi y&ecirc;n nghỉ của nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/17/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_13_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Những năm gần đ&acirc;y, d&ugrave; tuổi cao, sức khỏe giảm s&uacute;t, nhưng nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u vẫn đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều &yacute; kiến cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; qu&acirc;n đội. &Ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo đầy nhiệt huyết, hết m&igrave;nh, cống hiến, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cao.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/80/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_15_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trước anh linh nguy&ecirc;n Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c khẳng định cuộc đời của &ocirc;ng l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, c&aacute;n bộ, chiến sĩ cả nước học tập v&agrave; noi theo.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/20/znews-photo-zadn-vn_le_kha_phieu_zing_16_.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Đội ngũ nghi lễ qu&acirc;n đội l&agrave;m thủ tục trước khi hạ huyệt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Le tang nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/15/znews-photo-zadn-vn_12_zing.jpg" title="Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Linh cữu nguy&ecirc;n Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u được hạ huyệt l&uacute;c 14h15. Đ&ocirc;ng đảo l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, tướng lĩnh dự lễ, rải hoa xuống huyệt mộ, tiễn đưa &ocirc;ng lần cuối.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top