Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ nổ kinh hoàng tại Li Băng

Các cuộc điều tra ban đầu về vụ nổ tại cảng Beirut của Li Băng cho thấy sự bất cẩn trong việc lưu trữ vật liệu nổ là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch khiến hơn 100 người thiệt mạng.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ nổ kinh hoàng tại Li Băng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/06/92/icdn-dantri-com-vn_li-bang-1596644873043.jpg" title="Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ nổ kinh hoàng tại Li Băng - 1" /> <figcaption> <p>Hiện trường vụ nổ tại cảng Beirut. (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p><em>Reuters</em> dẫn lời một quan chức quen thuộc với kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ tại cảng Beirut ở Li Băng cho biết ch&iacute;nh sự &ldquo;bất cẩn&rdquo; k&eacute;o d&agrave;i suốt nhiều năm đ&atilde; g&acirc;y ra thảm kịch khiến &iacute;t nhất 135 người thiệt mạng v&agrave; hơn 5.000 người bị thương v&agrave;o tối 4/8.</p> <p>Quan chức tr&ecirc;n cho biết vấn đề li&ecirc;n quan tới việc lưu trữ vật liệu nổ một c&aacute;ch an to&agrave;n đ&atilde; được đưa ra trước c&aacute;c ủy ban v&agrave; cơ quan tư ph&aacute;p, nhưng rốt cuộc vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ động th&aacute;i n&agrave;o &ldquo;được thực hiện&rdquo; để chỉ đạo di dời hoặc x&oacute;a bỏ c&aacute;c vật liệu n&agrave;y.</p> <p>Theo quan chức tr&ecirc;n, đ&aacute;m ch&aacute;y bắt nguồn tại nh&agrave; kho số 9 ở cảng Beirut v&agrave;o tối 4/8, sau đ&oacute; lan ra nh&agrave; kho số 12. Đ&acirc;y l&agrave; nơi lưu trữ ammonium nitrate - chất chủ yếu được sử dụng l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n n&ocirc;ng nghiệp nhưng cũng c&oacute; thể được d&ugrave;ng để chế tạo bom.</p> <p>Một nguồn tin kh&aacute;c th&acirc;n cận với nh&acirc;n vi&ecirc;n tại cảng cho biết, một nh&oacute;m đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra kho vật liệu tr&ecirc;n c&aacute;ch đ&acirc;y 6 th&aacute;ng v&agrave; cảnh b&aacute;o rằng ch&uacute;ng c&oacute; thể &ldquo;nổ tung cả Beirut&rdquo; nếu kh&ocirc;ng được chuyển đi.</p> <p>L&atilde;nh đạo cảng Beirut v&agrave; hải quan Li Băng h&ocirc;m nay cho biết một v&agrave;i đơn thư đ&atilde; được gửi tới cơ quan tư ph&aacute;p để y&ecirc;u cầu chuyển c&aacute;c vật liệu nguy hiểm khỏi cảng, nhưng vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; động th&aacute;i n&agrave;o được thực hiện.</p> <p>Quản l&yacute; cảng Beirut Hassan Koraytem n&oacute;i với <em>OTV</em> rằng l&ocirc; ammonium nitrate được lưu trữ tại nh&agrave; kho ở cảng theo lệnh của t&ograve;a &aacute;n. Họ đ&atilde; biết l&ocirc; h&oacute;a chất n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm nhưng kh&ocirc;ng nghĩ nguy hiểm &ldquo;tới mức độ n&agrave;y&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đề nghị xuất ngược trở lại l&ocirc; h&oacute;a chất đ&oacute; nhưng kh&ocirc;ng được hồi đ&aacute;p. Ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; những người c&oacute; li&ecirc;n quan x&aacute;c định l&yacute; do cho việc n&agrave;y&rdquo;, Badri Daher, l&atilde;nh đạo Tổng cục Hải quan Li Băng, n&oacute;i.</p> <p>Theo hai t&agrave;i liệu do <em>Reuters</em> tiếp cận, hải quan Li Băng v&agrave;o năm 2016 v&agrave; 2017 đ&atilde; đề nghị cơ quan tư ph&aacute;p nước n&agrave;y y&ecirc;u cầu &ldquo;cơ quan h&agrave;ng hải li&ecirc;n quan&rdquo; xuất ngược trở lại l&ocirc; ammonium nitrate hoặc th&ocirc;ng qua việc b&aacute;n l&ocirc; h&oacute;a chất n&agrave;y.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o năm 2015 cho thấy t&agrave;u chở h&agrave;ng Rhosus mang cờ Moldova đ&atilde; neo đậu tại cảng Beirut v&agrave;o th&aacute;ng 9/2013 khi gặp c&aacute;c vấn đề về kỹ thuật trong h&agrave;nh tr&igrave;nh từ Georgia tới Mozambique với 2.750 tấn ammonium nitrate.</p> <p>Sau qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra, t&agrave;u Rhosus bị cấm ra khơi v&agrave; ngay sau đ&oacute; bị chủ sở hữu bỏ rơi. L&ocirc; h&oacute;a chất được đưa ra khỏi t&agrave;u v&agrave; chuyển v&agrave;o nh&agrave; kho số 12 tại cảng Beirut.</p> <p>&ldquo;Nhận thức được rủi ro li&ecirc;n quan tới việc giữ l&ocirc; ammonium nitrate tr&ecirc;n t&agrave;u, giới chức cảng đ&atilde; chuyển l&ocirc; h&agrave;ng n&agrave;y v&agrave;o nh&agrave; kho của cảng&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o cho biết.</p> <p>Tổng thống Li Băng Michel Aoun cũng cho biết 2.750 tấn ammonium nitrate bị tịch thu đ&atilde; được lưu trữ suốt 6 năm tại cảng Beirut m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c biện ph&aacute;p an to&agrave;n.</p> <p>Hiện nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới vụ nổ vẫn chưa được Li Băng c&ocirc;ng bố ch&iacute;nh thức. Nội c&aacute;c Li Băng ban bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp k&eacute;o d&agrave;i 2 tuần tại Beirut, trao quyền kiểm so&aacute;t an ninh tại thủ đ&ocirc; cho qu&acirc;n đội, đồng thời y&ecirc;u cầu qu&acirc;n đội quản th&uacute;c tại gia tất cả quan chức phụ tr&aacute;ch việc lưu trữ v&agrave; bảo đảm an ninh đối với vật liệu tại cảng từ năm 2014.</p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/08/05/beirut-explosion-macron-to-visit-lebanon-as-countries-offer-help-to-devastated-city-5ru3X5qFcR4-1596645145781.mp4" data-video-id="124412" data-video-key="ad85c153e2c578ac5a03aa73f42da639" height="720" poster="https://icdn.dantri.com.vn/2020/08/05/hqdefault-1596645148699.jpg" width="1280">&nbsp;</video> <figcaption>Cảnh tượng đổ n&aacute;t sau vụ nổ tại cảng Li Băng</figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
“Chợ nhảy” gây cản trở giao thông

“Chợ nhảy” gây cản trở giao thông

Những năm gần đây, vào khung giờ tan ca buổi chiều hàng ngày, một đoạn dài khoảng vài km trên QL1A, chạy qua khu Công nghiệp Tân Tạo luôn trở nên ùn ứ tắc nghẽn, khiến người và phương tiện qua lại khu vực này vô cùng khổ sở.
back to top