Hàng loạt trường ở Sài Gòn 'đóng cửa' để chống Covid-19

Đến trưa 2/12, gần 100.000 sinh viên của 5 đại học phải nghỉ học tập trung, một ký túc xá đóng cửa, các trường khác cấp tập thực hiện kế hoạch chống Covid-19.

<div> <p class="Normal">12h, hơn 14.000 sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n Đại học Sư phạm TP HCM v&agrave; học sinh trường Trung học Thực h&agrave;nh Sư phạm nghỉ học tập trung tại trường, chuyển sang học trực tuyến. Quyết định n&agrave;y được Ban gi&aacute;m hiệu đưa ra sau cuộc họp khẩn s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, trước diễn biến phức tạp của Covid-19.</p> <p class="Normal">Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh) cho biết, trường x&aacute;c định một sinh vi&ecirc;n thuộc diện F1, c&oacute; li&ecirc;n quan đến <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot;</span> - gi&aacute;o vi&ecirc;n trung t&acirc;m Anh ngữ Key English. Em n&agrave;y được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung, hiện c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần một. Những sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng lớp đ&atilde; được cho nghỉ từ h&ocirc;m qua, tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</p> <p class="Normal">Hệ thống hỗ trợ học tập qua mạng đ&atilde; ổn định từ những lần <span>nghỉ học ph&ograve;ng Covid-19</span> trước n&ecirc;n việc học của học vi&ecirc;n được duy tr&igrave; b&igrave;nh thường.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/sinh-vien-deo-khau-trang-6947-1606884365.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PhMFDCUnQxxAZbFjAveo1A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_sinh-vien-deo-khau-trang-6947-1606884365.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/sinh-vien-deo-khau-trang-6947-1606884365.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=qY3Nl2-YjOPXyegLPGm21w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/sinh-vien-deo-khau-trang-6947-1606884365.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=fs9LMQG-mSjMX2ijlwdO9A 2x" /><img alt="Sinh viên Đại học Y dược TP HCM đeo khẩu trang khi đi học phòng Covid-19. Ảnh: Mạnh Tùng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_sinh-vien-deo-khau-trang-6947-1606884365.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Sinh vi&ecirc;n Đại học Y dược TP HCM đeo khẩu trang khi đi học ph&ograve;ng Covid-19. Ảnh: <em>Mạnh T&ugrave;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Tương tự, <strong>Đại học C&ocirc;ng nghệ TP HCM</strong> đ&atilde; cho hơn 30.000 sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n nghỉ từ h&ocirc;m nay đến ng&agrave;y 6/12, chuyển sang học trực tuyến. Thời gian học trở lại sẽ theo sự hướng dẫn của Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP HCM.</p> <p class="Normal">Động th&aacute;i n&agrave;y được đưa ra do h&ocirc;m 22/11 <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot;</span> - tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đến trường tham gia buổi đầu ti&ecirc;n sau khi tr&uacute;ng tuyển chương tr&igrave;nh cử nh&acirc;n hệ đ&agrave;o tạo từ xa ng&agrave;nh ng&ocirc;n ngữ Anh (cơ sở tr&ecirc;n đường Điện Bi&ecirc;n Phủ, quận B&igrave;nh Thạnh). H&ocirc;m đ&oacute; l&agrave; chủ nhật n&ecirc;n sinh vi&ecirc;n hệ ch&iacute;nh quy nghỉ học. Hai giảng vi&ecirc;n v&agrave; 25 sinh vi&ecirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; được đưa đi c&aacute;ch ly.</p> <p class="Normal"><strong>Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n</strong> (Đại học Quốc gia TP HCM) đ&oacute;ng cửa k&yacute; t&uacute;c x&aacute; 135B Trần Hưng Đạo (quận 1, c&oacute; hơn 300 sinh vi&ecirc;n ) trong ng&agrave;y 2-3/12 do tối 1/12 x&aacute;c định 2 sinh vi&ecirc;n diện F1 của &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot;, đ&atilde; đưa đi c&aacute;ch ly tập trung. 15 sinh vi&ecirc;n l&agrave; F2 đang được c&aacute;ch ly tại chỗ, hai em kh&aacute;c c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</p> <p class="Normal">Thạc sĩ Ph&ugrave;ng Qu&aacute;n (Trưởng ph&ograve;ng Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng) cho biết Ban chỉ đạo chống Covid-19 của trường y&ecirc;u cầu giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tuyệt đối kh&ocirc;ng lơ l&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch, tiếp tục r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c đơn vị những người c&oacute; li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n, lưu &yacute; &quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot;, &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot;. &quot;Trường cũng dừng c&aacute;c hoạt động, sự kiện đ&ocirc;ng người khi chưa cấp thiết, trường hợp cấp b&aacute;ch phải c&oacute; &yacute; kiến chỉ đạo của hiệu trưởng&quot;, &ocirc;ng Qu&aacute;n n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Cũng trong s&aacute;ng nay, trường <strong>Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM</strong> cho hơn 10.000 sinh vi&ecirc;n nghỉ từ ng&agrave;y 3/12 đến hết tuần n&agrave;y, c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n l&agrave;m việc b&igrave;nh thường. Đại học n&agrave;y nằm tr&ecirc;n đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, gần c&aacute;c điểm m&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot; từng gh&eacute; qua, như: Karaoke ICOLL, c&agrave; ph&ecirc; HighLand ở Vạn Hạnh Mall v&agrave; Trung t&acirc;m Anh ngữ Key English, đường C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m. Giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n lo lắng n&ecirc;n trường quyết định cho nghỉ, t&ugrave;y v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh sẽ c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới.</p> <p class="Normal"><strong>Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh - Marketing TP HCM</strong> cũng cho khoảng 20.000 sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n c&aacute;c hệ nghỉ học tập trung từ 13h h&ocirc;m nay đến hết 5/12.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, Đại học T&ocirc;n Đức Thắng c&oacute; một sinh vi&ecirc;n khoa Điện - Điện tử của trường tham gia lớp tiếng Anh do &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot; giảng dạy ở quận 10, buổi học cuối l&agrave; ng&agrave;y 24/11. Sinh vi&ecirc;n n&agrave;y sau đ&oacute; tham gia nhiều buổi học, đi lại nhiều nơi trong trường. Do đ&oacute;, từ tối h&ocirc;m qua hơn <span>20.000 sinh vi&ecirc;n</span>, học vi&ecirc;n phải nghỉ học tập trung đến hết tuần tại cơ sở ch&iacute;nh ở quận 7. Tất cả nghi&ecirc;n cứu sinh, học vi&ecirc;n cao học, sinh vi&ecirc;n tạm dừng c&aacute;c hoạt động học tập, thi cử, ngoại kh&oacute;a... tại cơ sở n&agrave;y v&agrave; chuyển sang dạy học trực tuyến.</p> <p class="Normal">Hiện, nhiều đại học kh&aacute;c cũng n&acirc;ng việc ph&ograve;ng chống Covid-19 l&ecirc;n mức cao nhất.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/tieu-doc-khu-trung-phong-covid-4802-1606884365.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iYNuMu_zp93KW8wzi0GGMQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_tieu-doc-khu-trung-phong-covid-4802-1606884365.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/tieu-doc-khu-trung-phong-covid-4802-1606884365.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=zDdcQS744ca2bLXOw9WVfg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/tieu-doc-khu-trung-phong-covid-4802-1606884365.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=bssZT6oUS3v1ovASetNLcw 2x" /><img alt="Trường THPT Nguyễn Du phun tiêu độc, khử trùng phòng Covid-19 hồi cuối tháng 11. Ảnh: Lê Nam." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_tieu-doc-khu-trung-phong-covid-4802-1606884365.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trường THPT Nguyễn Du phun ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng ph&ograve;ng Covid-19 hồi cuối th&aacute;ng 11. Ảnh: <em>L&ecirc; Nam.</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Ở khối phổ th&ocirc;ng,</strong> ngo&agrave;i 3 trường bị ảnh hưởng trực tiếp, c&aacute;c trường kh&aacute;c vẫn hoạt động nhưng đang r&agrave; so&aacute;t c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh v&agrave; gia đ&igrave;nh... về c&aacute;c yếu tố li&ecirc;n quan đến Covid-19.</p> <p class="Normal">Tại trường THPT Nguyễn Du (quận 10), Ban gi&aacute;m hiệu đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch dạy học online nếu t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh phức tạp, ng&agrave;nh gi&aacute;o dục cho học sinh nghỉ học như hồi th&aacute;ng 3. Trường chuẩn bị hơn 6.000 khẩu trang y tế, 22 dụng cụ đo th&acirc;n nhiệt v&agrave; 72 bồn rửa tay cho hơn 1.500 học sinh.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Ph&uacute; kh&ocirc;ng giấu lo lắng bởi trường Nguyễn Du kh&aacute; gần c&aacute;c địa điểm &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot; đ&atilde; đến như đường Sư Vạn Hạnh, C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m. Việc n&agrave;y tiềm ẩn nguy cơ l&acirc;y bệnh cho học sinh nếu c&aacute;c em c&oacute; tới những nơi n&agrave;y.</p> <p class="Normal">&quot;Bệnh nh&acirc;n 1347 l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trung t&acirc;m tiếng Anh n&ecirc;n c&aacute;c mối quan hệ, tiếp x&uacute;c kh&aacute; rộng với những người trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kiểm so&aacute;t rất kỹ học sinh, th&ocirc;ng tin r&otilde; để c&aacute;c em b&aacute;o nếu c&oacute; li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n n&agrave;y. Nh&agrave; trường vừa dạy học, vừa ph&ograve;ng dịch nghi&ecirc;m ngặt, vừa trấn an phụ huynh v&agrave; học sinh&quot;, &ocirc;ng Ph&uacute; cho biết.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/vo-van-tan-2270-1606822621-5027-1606884365.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PYmtnZL6m6420Z5QFe1jCw" itemprop="url" /> <meta content="1188" itemprop="width" /> <meta content="775" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_vo-van-tan-2270-1606822621-5027-1606884365.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/vo-van-tan-2270-1606822621-5027-1606884365.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Q31ZEBWyxxoWPcYT_ScrwQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/02/vo-van-tan-2270-1606822621-5027-1606884365.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=e9049nIjSYBCSMk_XeYTKQ 2x" /><img alt="Trường Tiểu học Võ Văn Tần, quận 6 đóng cửa từ hôm qua 1/12 vì có giáo viên là F1, liên quan đến bệnh nhân 1347. Ảnh: Mạnh Tùng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_vo-van-tan-2270-1606822621-5027-1606884365.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trường Tiểu học V&otilde; Văn Tần, quận 6 đ&oacute;ng cửa từ h&ocirc;m qua 1/12 v&igrave; c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; F1, li&ecirc;n quan đến &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot;. Ảnh: <em>Mạnh T&ugrave;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">&quot;Bệnh nh&acirc;n 1347&quot; bị nhiễm nCoV khi đến ở c&ugrave;ng &quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot; tại quận T&acirc;n B&igrave;nh, trong thời gian người n&agrave;y c&aacute;ch ly. Nam gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Trung t&acirc;m Anh ngữ sau đ&oacute; khiến hai trường hợp ở quận 6 nhiễm Covid-19 l&agrave; b&eacute; trai một tuổi - &quot;<span>bệnh nh&acirc;n 1348</span>&quot; v&agrave; nữ học vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Anh ngữ Key English, 28 tuổi - &quot;bệnh nh&acirc;n 1349&quot;.</p> <p class="Normal">Ca nhiễm n&agrave;y chấm dứt chuỗi 120 ng&agrave;y TP HCM kh&ocirc;ng ghi nhận l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Ca nhiễm cuối được ghi nhận v&agrave;o 4 th&aacute;ng trước, h&ocirc;m 2/8.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top