Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3

Từ ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng...

<div> <p>S&aacute;ng nay 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc họp trực tuyến đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch <span>Covid-19</span> từ đầu đợt dịch (ng&agrave;y 27/1) đến nay, đặc biệt từ khi thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo Chỉ thị 16 của Ch&iacute;nh phủ; đồng thời b&agrave;n, thống nhất, quyết định c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 tiếp theo trong thời gian tới.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/01/icdn-dantri-com-vn_hop-truc-tuyen-1614560117439.jpg" title="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 1" /> <figcaption> <p>Điểm cầu cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tại Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tỉnh Hải Dương.</p> </figcaption> </figure> <p>Tại cuộc họp, &ocirc;ng Lương Văn Cầu, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến ng&agrave;y 27/2, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ở Hải Dương chia l&agrave;m 2 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1 từ ng&agrave;y 27/1 đến ng&agrave;y 15/2, to&agrave;n tỉnh ghi nhận 506 ca mắc Covid-19 ở 11/12 huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố (duy nhất huyện Thanh Miện chưa c&oacute; ca n&agrave;o);</p> <p>Giai đoạn 2 l&agrave; từ ng&agrave;y 16/2 đến 27/2 c&oacute; 147 ca mắc Covid-19 ở 12/12 huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố. Giai đoạn n&agrave;y huyện Gia Lộc kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh ca mắc mới (t&iacute;nh đến s&aacute;ng 1/3, vẫn c&oacute; 1 ca mắc Covid-19).</p> <p>&quot;T&iacute;nh đến 27/2, to&agrave;n tỉnh Hải Dương ghi nhận c&oacute; 653 ca mắc Covid-19, đ&atilde; c&oacute; 289 người khỏi bệnh v&agrave; ra viện. Số lượng F1 l&agrave; hơn 16.000 người, số F1 ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;ch ly l&agrave; hơn 13.000 người. To&agrave;n tỉnh hiện c&ograve;n 68 khu c&aacute;ch ly tập trung, hơn 3.000 người đang c&aacute;ch ly. Tổng số mẫu đ&atilde; x&eacute;t nghiệm l&agrave; 400.000 mẫu&quot;, &ocirc;ng Cầu cho biết.</p> <p><strong>T&acirc;m dịch Ch&iacute; Linh được dập tắt ho&agrave;n to&agrave;n</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/01/icdn-dantri-com-vn_hop-1614560118607.jpg" title="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 2" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Lương Văn Cầu ph&aacute;t biểu tại cuộc họp.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo &ocirc;ng Cầu, nhờ sự v&agrave;o cuộc mạnh mẽ quyết liệt của cả hệ thống ch&iacute;nh trị, sự đồng l&ograve;ng của nh&acirc;n d&acirc;n trong tỉnh, đến thời điểm hiện tại Hải Dương đ&atilde; kiểm so&aacute;t tốt dịch bệnh, ngăn chặn được sự l&acirc;y lan của dịch bệnh.</p> <p>T&acirc;m dịch Ch&iacute; Linh đ&atilde; được dập tắt ho&agrave;n to&agrave;n: Số ca mắc mới đ&atilde; giảm r&otilde; rệt (12 ng&agrave;y qua ph&aacute;t hiện 50 ca bệnh, hầu hết trong khu c&aacute;ch ly v&agrave; v&ugrave;ng phong tỏa). X&eacute;t nghiệm gần 40.000 mẫu (từ 16/2 đến 27/2) kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ca nhiễm ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trọng điểm dịch huyện Cẩm Gi&agrave;ng đ&atilde; được kiểm so&aacute;t tốt, nhiều ng&agrave;y qua số ca mắc đ&atilde; giảm r&otilde; rệt (c&aacute;c ca mắc đều nằm trong khu c&aacute;ch ly v&agrave; khu vực phong tỏa). X&eacute;t nghiệm 82.000 mẫu (từ 16/2 đến 27/2) kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ca nhiễm ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Điểm dịch Kim Th&agrave;nh đ&atilde; được c&ocirc; lập chặt v&agrave; đang tập trung dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất.</p> <p>Th&agrave;nh phố Hải Dương, thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n, huyện Nam S&aacute;ch đ&atilde; triển khai x&eacute;t nghiệm theo kế hoạch 570, tổng số mẫu x&eacute;t nghiệm đ&atilde; l&agrave;m lần lượt l&agrave; 27.286, 4.980 v&agrave; 5.214 kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ca mắc ở cộng đồng.</p> <p>&quot;C&aacute;c địa phương c&ograve;n lại trong giai đoạn vừa qua chỉ ph&aacute;t hiện 1, 2 trường hợp (đều c&oacute; li&ecirc;n quan tới c&aacute;c ổ dịch), Gia Lộc kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc mới n&agrave;o&quot;, &ocirc;ng Cầu cho biết.</p> <p>N&oacute;i th&ecirc;m về c&ocirc;ng t&aacute;c thu dung, điều trị, &ocirc;ng Cầu cho biết: Ng&agrave;y 28/1 được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đ&atilde; triển khai th&agrave;nh lập ngay bệnh viện D&atilde; chiến số 1 lấy trụ sở tại Trung t&acirc;m Y tế TP Ch&iacute; Linh để điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 (qui m&ocirc; 200 giường bệnh).</p> <p>Ng&agrave;y 29/1 được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch đ&atilde; triển khai th&agrave;nh lập ngay bệnh viện D&atilde; chiến số 2 lấy trụ sở tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 (qui m&ocirc; 350 giường bệnh, c&oacute; thể n&acirc;ng l&ecirc;n 500 giường bệnh).</p> <p>Đến ng&agrave;y 26/2, Bệnh viện D&atilde; chiến số 3 (cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh, quy m&ocirc; 240 giường bệnh) lấy trụ sở tại Trường Đại học Sao Đỏ Ch&iacute; Linh đ&atilde; ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động để điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19.</p> <p>&quot;Bệnh viện D&atilde; chiến số 3 th&agrave;nh lập kh&ocirc;ng phải để giảm tải cho 2 bệnh viện d&atilde; chiến 1 v&agrave; 2, Bệnh viện D&atilde; chiến số 3 c&oacute; nhiệm vụ điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 l&acirc;u d&agrave;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, nhằm mục đ&iacute;ch đưa Trung t&acirc;m Y tế TP Ch&iacute; Linh v&agrave; Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trở lại kh&aacute;m chữa bệnh th&ocirc;ng thường cho nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n&quot;, &ocirc;ng Cầu cho biết.</p> <p>Ng&agrave;y 27/2 đ&atilde; chuyển hết bệnh nh&acirc;n từ Bệnh viện d&atilde; chiến số 1 sang cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị (Bệnh viện d&atilde; chiến số 1 sẽ tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u độc khử tr&ugrave;ng để Trung t&acirc;m y tế TP Ch&iacute; Linh tiến h&agrave;nh kh&aacute;m, chữa bệnh b&igrave;nh thường trở lại cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n).</p> <p>Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đ&atilde; lắng nghe những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p từ &yacute; kiến của B&iacute; thư c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố v&agrave; gi&aacute;m đốc c&aacute;c ng&agrave;nh như&nbsp; GTVT, Gi&aacute;o dục...</p> <p><strong>Từ ng&agrave;y 3/3, kết th&uacute;c 15 ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo Chỉ thị 16</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/01/icdn-dantri-com-vn_phong-toa-1613788156398.jpg" title="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 3" /> <figcaption> <p>Từ ng&agrave;y 3/3, tỉnh Hải Dương kết th&uacute;c 15 ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.</p> </figcaption> </figure> <p>Sau khi lắng nghe &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu tham dự cuộc họp, &ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Hải Dương kết luận cuộc họp.</p> <p>Theo đ&oacute;, từ ng&agrave;y 3/3, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết th&uacute;c 15 ng&agrave;y thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>&quot;Đến nay, c&oacute; thể n&oacute;i Hải Dương đ&atilde; kiểm so&aacute;t tốt dịch Covid-19, ngăn chặn sự l&acirc;y lan của dịch trong cộng đồng. Nhiều địa phương của Hải Dương đ&atilde; an to&agrave;n, điều n&agrave;y cũng l&agrave; giữ được an to&agrave;n cho cả nước. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng cần thiết phải gia hạn thời gian c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng nữa&quot;, &ocirc;ng Thăng nhấn mạnh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/01/icdn-dantri-com-vn_bi-thu-thang-1614568778599.jpg" title="Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh từ ngày 3/3 - 4" /> <figcaption> <p>B&iacute; thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xu&acirc;n Thăng kết luận cuộc họp.</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Thăng lưu &yacute;, trong những ng&agrave;y tới, c&oacute; thể sẽ c&ograve;n xuất hiện những ca mắc mới trong khu c&aacute;ch ly v&agrave; c&oacute; thể v&agrave;i trường hợp ở cộng đồng, nhưng bằng kinh nghiệm đ&uacute;c kết trong thời gian qua, Hải Dương sẽ vẫn &quot;tự tin&quot; kiểm so&aacute;t được dịch bệnh.</p> <p>&Ocirc;ng Thăng đề nghị, c&aacute;c huyện, th&agrave;nh phố, thị x&atilde; chủ động quyết định c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch ph&ugrave; hợp với mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n, bảo đảm kh&ocirc;ng chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất c&aacute;c t&aacute;c động ti&ecirc;u cực trong hoạt động lưu th&ocirc;ng h&agrave;ng h&oacute;a, sản xuất, kinh doanh v&agrave; đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, theo định hướng như sau: Th&agrave;nh phố Hải Dương, thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n, huyện Cẩm Gi&agrave;ng v&agrave; Kim Th&agrave;nh &quot;cơ bản&quot; thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TTg ng&agrave;y 27/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19;</p> <p>8 huyện c&ograve;n lại &quot;cơ bản&quot; thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ng&agrave;y 24/4/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về tiếp tục thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống <span>dịch Covid-19</span> trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; c&aacute;c x&atilde;, khu, điểm d&acirc;n cư đang thực hiện lệnh phong tỏa th&igrave; tiếp tục thực hiện cho tới khi hết lệnh phong tỏa.</p> <p>&Ocirc;ng Thăng giải th&iacute;ch, sở dĩ &ocirc;ng d&ugrave;ng cụm từ &quot;cơ bản&quot; thực hiện c&aacute;c Chỉ thị n&oacute;i tr&ecirc;n l&agrave; để c&oacute; độ &quot;mở&quot; cho c&aacute;c địa phương, căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế để vận dụng cho linh hoạt.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo thực hiện một số biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

Trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, có 9.716 trường hợp phải nhập viện điều trị, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.
back to top