Hà Nội sẽ có thêm 10 cầu vượt sông Hồng

Thủ đô sẽ có thêm 10 cây cầu qua sông Hồng theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

<div> <p class="Normal">10 cầu sẽ được x&acirc;y dựng mới gồm: Hồng H&agrave;, Mễ Sở (v&agrave;nh đai 4), Thăng Long mới (v&agrave;nh đai 3), Tứ Li&ecirc;n, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Thượng C&aacute;t, Ngọc Hồi (v&agrave;nh đai 3,5), cầu/hầm Trần Hưng Đạo, cầu Ph&uacute; Xuy&ecirc;n, V&acirc;n Ph&uacute;c (đường trục Bắc - Nam nối với tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c).</p> <p class="Normal">&quot;Việc x&acirc;y dựng c&aacute;c c&acirc;y cầu gi&uacute;p kết nối giao th&ocirc;ng thuận lợi, đ&aacute;p ứng nhu cầu đi lại của người d&acirc;n hai b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Hồng&quot;, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&aacute;nh gi&aacute; như tr&ecirc;n trong văn bản trả lời cử tri TP H&agrave; Nội, ng&agrave;y 23/12.</p> <div id="ctl00_SPWebPartManager1_g_275cd07f_7dd8_4f62_97b3_19577a1ec443_ctl00_pnHide"> <div class="sapo_tin"> <div id="divArticleDescription1"> <p>Trong số 10 c&acirc;y cầu được quy hoạch, cử tri H&agrave; Nội đề nghị thay đổi thiết kế v&agrave; t&ecirc;n gọi cầu Mễ Sở kết nối huyện Thường T&iacute;n (H&agrave; Nội) với huyện Văn Giang (Hưng Y&ecirc;n) th&agrave;nh cầu Đại B&igrave;nh hoặc Ch&iacute; Nghĩa; kiến nghị Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m cầu d&acirc;y văng vượt qua s&ocirc;ng Hồng để giảm tải cầu Mễ Sở.</p> </div> </div> </div> <div class="Around_News_Content"> <div id="divArticleDescription2"> <p>Trả lời việc n&agrave;y, đại diện Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải cho hay cầu Mễ Sở thuộc v&agrave;nh đai 4 - v&ugrave;ng thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. To&agrave;n tuyến v&agrave;nh đai 4 đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; giao Bộ nghi&ecirc;n cứu tiền khả thi để b&aacute;o c&aacute;o Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> </div> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/23/cau-tran-hung-dao1-6113-159437-8012-6939-1608731829.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=24T1op6ARrvKJWDdtvDaeg" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="383" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-tran-hung-dao1-6113-159437-8012-6939-1608731829.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/23/cau-tran-hung-dao1-6113-159437-8012-6939-1608731829.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=vw1mdQ35i4fzv6G9m0qAgg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/23/cau-tran-hung-dao1-6113-159437-8012-6939-1608731829.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jfSiVCC_8PS904Rzh2APbw 2x" /><img alt="Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng đang được đơn vị tư vấn nghiên cứu. Ảnh: TEDI." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_cau-tran-hung-dao1-6113-159437-8012-6939-1608731829.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo qua s&ocirc;ng Hồng đang được đơn vị tư vấn nghi&ecirc;n cứu. Ảnh: TEDI.</p> </figcaption> <p>Do đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan sẽ nghi&ecirc;n cứu phương &aacute;n thiết kế kh&aacute;c nhau của cầu Mễ Sở theo điều kiện tự nhi&ecirc;n, gi&aacute; th&agrave;nh, c&ocirc;ng nghệ thi c&ocirc;ng, chi ph&iacute;, cảnh quan để lựa chọn phương &aacute;n bảo đảm t&iacute;nh kinh tế - kỹ thuật, thẩm mỹ kiến tr&uacute;c. Sau khi đầu tư ho&agrave;n th&agrave;nh cầu, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải mới nghi&ecirc;n cứu về t&ecirc;n gọi.</p> <p>Hiện nay H&agrave; Nội c&oacute; 8 cầu gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1), Thanh Tr&igrave;, Nhật T&acirc;n, Vĩnh Thịnh, Long Bi&ecirc;n, Việt Tr&igrave; - Ba V&igrave;.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top