Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn

Safari Vinpearl Land Gia Lâm sẽ là một cú kích cho du lịch Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung bởi tính ở thời điểm hiện tại, các khu vui chơi giải trí quy mô lớn ngoài trời chỉ có ở Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An, và 2 safari tại Phú Quốc và Hội An.

<div> <p><span>Nằm đối diện với dự &aacute;n Vinhomes Ocean Park Gia L&acirc;m, tổ hợp c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; cap cấp Vinpearl Land Gia L&acirc;m được kỳ vọng sẽ trở th&agrave;nh trung t&acirc;m vui chơi giải tr&iacute; h&agrave;ng đầu cho người d&acirc;n Thủ đ&ocirc; với quy m&ocirc; l&ecirc;n tới 80 ha, kinh ph&iacute; đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Theo lộ tr&igrave;nh, dự &aacute;n được khởi c&ocirc;ng v&agrave;o năm 2022.</span></p> <p><span>Theo quy hoạch dự kiến, Vinpearl Land Gia L&acirc;m đối diện với khu đ&ocirc; thị VinCity Ocean Park qua tuyến quốc lộ 5B, c&aacute;c cư d&acirc;n của VinCity ngo&agrave;i biển hồ nước mặn rộng 6,1 ha c&ograve;n c&oacute; thể tiếp cận tổ hợp c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; cao cấp th&ocirc;ng qua tuyến đường quy hoạch nội khu. </span></p> <div> <div><span><img alt="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 1." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/8/10188432245809352185988173992487499565469462n-15915882063601800297552.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/cafefcdn-com_10188432245809352185988173992487499565469462n-15915882063601800297552.jpg" title="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Quy hoạch Vinpearl Land Gia L&acirc;m đối diện VinCity Ocean Park</span></p> </div> </div> <p><span>Điểm nhấn của Vinpearl Land Gia L&acirc;m l&agrave; river safari v&agrave; safari tr&ecirc;n cạn. Lần đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam, du kh&aacute;ch được kh&aacute;m ph&aacute; thế giới động vật hoang d&atilde; b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng v&agrave; khu bảo tồn sinh th&aacute;i tr&ecirc;n cạn bằng xe lội nước hiện đại. Ngo&agrave;i ra khi vui chơi giải tr&iacute; kết hợp c&aacute;c tr&ograve; chơi cảm gi&aacute;c mạnh d&agrave;nh cho mọi lứa tuổi với c&aacute;c trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ cao. Tại đ&acirc;y c&ograve;n c&oacute; một rừng tre với hơn 300 lo&agrave;i tre từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới. </span></p> <div> <div><span><img alt="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 2." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/8/10240963445809355385987859186054637902251520n-15915882417771566154523.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/cafefcdn-com_10240963445809355385987859186054637902251520n-15915882417771566154523.jpg" title="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng viện c&ocirc;ng cộng liền kề Vinpearl Land Gia L&acirc;m rộng 210ha được quy hoạch với rừng cổ thụ rộng lớn v&agrave; b&atilde;i cỏ xanh b&aacute;t ng&aacute;t cho những buổi picnic, sẽ l&agrave; điểm đến cho người d&acirc;n thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></p> <div> <div><span><img alt="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/cafefcdn-com_dai-cong-vien-o-gia-lam-bom-tan-tiep-theo-cua-vingroup-1-1591588109388973715715.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/cafefcdn-com_dai-cong-vien-o-gia-lam-bom-tan-tiep-theo-cua-vingroup-1-1591588109388973715715.jpg" title="Hà Nội chuẩn bị có Vinpearl Land rộng 80ha tại Gia Lâm kết hợp Safari dưới nước và trên cạn - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p><span>Safari Vinpearl Land Gia L&acirc;m sẽ l&agrave; một c&uacute; k&iacute;ch cho du lịch H&agrave; Nội n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; miền Bắc n&oacute;i chung bởi t&iacute;nh ở thời điểm hiện tại, c&aacute;c khu vui chơi giải tr&iacute; quy m&ocirc; lớn ngo&agrave;i trời chỉ c&oacute; ở Nha Trang, Ph&uacute; Quốc, Nam Hội An, v&agrave; 2 safari tại Ph&uacute; Quốc v&agrave; Hội An. Trong khi đ&oacute; tại H&agrave; Nội c&oacute; duy nhất c&ocirc;ng vi&ecirc;n Thủ Lệ nhưng quy m&ocirc; rất b&eacute; v&agrave; kh&ocirc;ng kết hợp khu vui chơi giải tr&iacute;.</span></p> <p><span>Năm 2020, theo chiến lược mới, Vinpearl đổi t&ecirc;n c&aacute;c c&aacute;c Vinpearl Land th&agrave;nh VinWonders, c&aacute;c tổ hợp c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; sẽ được x&acirc;y dựng theo m&ocirc; h&igrave;nh chuỗi C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề với diện t&iacute;ch tối thiểu 50 ha, tập trung tại c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố du lịch nổi tiếng. </span></p> <p><span>Trong năm 2020, Vinpearl sẽ đẩy mạnh hợp t&aacute;c to&agrave;n diện với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa để mở c&aacute;c đường bay cố định trong nước v&agrave; quốc tế tới c&aacute;c địa phương c&oacute; cơ sở của Vinpearl, cung cấp c&aacute;c g&oacute;i du lịch trọn g&oacute;i cao cấp nhằm tăng số lượng kh&aacute;ch tới hệ thống kh&aacute;ch sạn. Để trực tiếp tiếp cận thị trường v&agrave; x&uacute;c tiến việc quảng b&aacute; sản phẩm du lịch, Vinpearl sẽ mở văn ph&ograve;ng đại diện tại c&aacute;c thị trường chiến lược. </span></p> <p><span>Trước đ&oacute;, H&agrave; Nội chờ đ&oacute;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kim Quy, được kỳ vọng như một Disneyland của Việt Nam tại Đ&ocirc;ng Anh, do tập đo&agrave;n SunGroup l&agrave;m chủ đầu tư khởi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 9/2016 với kinh ph&iacute; dự kiến 4.600 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nhipsongkinhte.vn
back to top