Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 13/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/baochinhphu-vn_bariavungtau.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">L&atilde;nh đạo tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Vinh được bầu giữ chức danh Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đồng được bầu giữ chức danh Ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh v&agrave; tặng hoa cảm ơn đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Danh.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Vinh, Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư đ&atilde; được c&aacute;c đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh B&agrave; Rịa -Vũng T&agrave;u.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Vinh, sinh ng&agrave;y 6/11/1972 (qu&ecirc; qu&aacute;n x&atilde; H&ograve;a Long, th&agrave;nh phố B&agrave; Rịa, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u); tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: Cao cấp; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Cử nh&acirc;n Luật.</p> <p>Trước khi đảm nhiệm chức vụ Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ch&acirc;u Đức, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u.</p> <p>Cũng tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu HĐND tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đ&atilde; tiến h&agrave;nh miễn nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n UBND tỉnh đối với đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Dung, Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương (do đ&atilde; nghỉ hưu) v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Danh, Gi&aacute;m đốc Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội (do đ&atilde; được Tỉnh ủy B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức vụ Trưởng ban D&acirc;n vận Tỉnh ủy B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u).</p> <p>C&aacute;c đại biểu HĐND tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u cũng đ&atilde; bầu bổ sung chức danh Ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đồng, Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top