Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh sau chưa đầy một năm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

<div> <p>Chiều 16/4, Ban Tổ chức Trung ương đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ tại H&agrave; Tĩnh.</p> <p>Theo đ&oacute;, Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định điều động &ocirc;ng Trần Tiến Hưng, Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh H&agrave; Tĩnh th&ocirc;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; th&ocirc;i giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan pho bi thu Ha Tinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/16/znews-photo-zadn-vn_18181.jpg" title="tân phó bí thư Hà Tĩnh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&oacute; ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh B&igrave;nh trao quyết định cho thiếu tướng V&otilde; Trọng Hải. Ảnh: <em>B&aacute;o H&agrave; Tĩnh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ban B&iacute; thư cũng quyết định điều động, chỉ định thiếu tướng V&otilde; Trọng Hải, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy H&agrave; Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Thiếu tướng V&otilde; Trọng Hải (53 tuổi, qu&ecirc; x&atilde; Đức H&ograve;a, huyện Đức Thọ, H&agrave; Tĩnh). Trước khi trở th&agrave;nh Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy H&agrave; Tĩnh, &ocirc;ng từng giữ chức Đồn trưởng Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.</p> <p>Sau đ&oacute;, &ocirc;ng được bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; chỉ huy trưởng Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng H&agrave; Tĩnh rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng H&agrave; Tĩnh với nhiều chiến t&iacute;ch về ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y ở khu vực bi&ecirc;n giới tỉnh.</p> <p>Đầu th&aacute;ng 8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy H&agrave; Tĩnh bổ nhiệm &ocirc;ng Hải về giữ chức Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Tỉnh ủy. Đầu th&aacute;ng 3/2019, &ocirc;ng được bổ nhiệm giữ chức Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Tĩnh.</p> <p>Th&aacute;ng 6/2020, &ocirc;ng Hải được bổ nhiệm l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An. Đến th&aacute;ng 9/2020, đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải được Chủ tịch nước quyết định thăng qu&acirc;n h&agrave;m l&ecirc;n thiếu tướng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top