Giá vàng miếng tăng cả triệu đồng sau một ngày

Không tăng nhiều so với cuối ngày 11/1, nhưng so với cùng giờ sáng, giá vàng miếng trong nước hôm nay (12/1) đã tăng hơn 1 triệu/lượng nhờ đà tăng trở lại của giá vàng thế giới.

<div> <p>Thị trường v&agrave;ng thế giới vừa trải qua phi&ecirc;n giao dịch đầu tuần 11/1 (giờ Mỹ) với biến động thấp, khi gi&aacute; chủ yếu đi ngang v&ugrave;ng <abbr class="rate-usd">1.840 USD</abbr>/ounce, ch&ecirc;nh lệch +/- <abbr class="rate-usd">10 USD</abbr>.</p> <p>Trong đ&oacute;, gi&aacute; v&agrave;ng vật chất tr&ecirc;n s&agrave;n New York đ&ecirc;m qua đ&oacute;ng cửa ở mức <abbr class="rate-usd">1.843,4 USD</abbr>/ounce, giảm <abbr class="rate-usd">6,6 USD</abbr> so với cuối tuần trước. Tuy nhi&ecirc;n, mức gi&aacute; n&agrave;y vẫn cao hơn <abbr class="rate-usd">13 USD</abbr> so với v&ugrave;ng thấp nhất m&agrave; kim qu&yacute; ghi nhận v&agrave;o đầu phi&ecirc;n giao dịch tr&ecirc;n s&agrave;n n&agrave;y.</p> <p>Tương tự, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco sau khi giảm s&acirc;u <abbr class="rate-usd">1.820 USD</abbr> trong phi&ecirc;n sớm, đến giữa v&agrave; cuối phi&ecirc;n 11/1 đ&atilde; ổn định trở lại, hiện giao dịch phổ biến ở mức <abbr class="rate-usd">1.850,1 USD</abbr>/ounce. V&ugrave;ng gi&aacute; n&agrave;y tương đương cuối tuần trước nhưng cao hơn <abbr class="rate-usd">30 USD</abbr> so với mức thấp nhất ghi nhận trong phi&ecirc;n sớm diễn ra h&ocirc;m qua.</p> <p>Tr&ecirc;n s&agrave;n Comex, gi&aacute; hợp đồng v&agrave;ng tương lai giao th&aacute;ng 2 đ&ecirc;m qua tăng <abbr class="rate-usd">11,6 USD</abbr>, hiện cố định ở mức <abbr class="rate-usd">1.847 USD</abbr>/ounce.</p> <p>Tại thị trường trong nước, v&agrave;ng miếng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi gi&aacute; thay đổi cả triệu đồng chỉ sau một ng&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia vang trong nuoc hom nay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/12/znews-photo-zadn-vn_chi_hung_zing_10.jpg" title="Giá vàng trong nước hôm nay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước đ&atilde; tăng hơn 1 triệu đồng so với buổi s&aacute;ng h&ocirc;m qua (11/1). Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cụ thể, mở cửa s&aacute;ng h&ocirc;m qua (11/1), do ảnh hưởng của gi&aacute; v&agrave;ng thế giới (khi đ&oacute; giảm về <abbr class="rate-usd">1.820 USD</abbr>), C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng khu vực TP.HCM ở mức 54,7 - 55,35 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), giảm 600.000 đồng gi&aacute; mua v&agrave; 650.000 đồng gi&aacute; b&aacute;n so với cuối tuần trước.</p> <p>Tương tự, C&ocirc;ng ty CP V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng ở mức 54,85 triệu/lượng (mua) v&agrave; 55,45 triệu/lượng (b&aacute;n), giảm lần lượt 450.000 đồng chiều mua v&agrave; 550.000 đồng chiều b&aacute;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới phục hồi trở lại v&ugrave;ng 1.840-<abbr class="rate-usd">1.850 USD</abbr> từ chiều h&ocirc;m qua đ&atilde; gi&uacute;p gi&aacute; v&agrave;ng miếng phục hồi nhanh. Trong đ&oacute;, SJC chốt phi&ecirc;n 11/1 ở mức b&aacute;n 56,45 triệu/lượng, tăng 1,1 triệu so với buổi s&aacute;ng. Tương tự, PNJ cũng chốt phi&ecirc;n 11/1 ở 56,4 triệu/lượng, cao hơn gần 1 triệu đồng.</p> <p>Đến s&aacute;ng nay, c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave;ng trong nước tiếp tục duy tr&igrave; mức gi&aacute; n&agrave;y. C&ocirc;ng ty SJC hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,9 triệu/lượng (mua) v&agrave; 56,5 triệu/lượng (b&aacute;n), tăng nhẹ so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua v&agrave; cao hơn cả triệu đồng so với s&aacute;ng 11/1.</p> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng SJC b&aacute;n ra tại H&agrave; Nội s&aacute;ng nay cũng phổ biến ở mức 56,52 triệu/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng sau một ng&agrave;y.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="26">DIỄN BIẾN GI&Aacute; V&Agrave;NG SJC TẠI TP.HCM</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="26">Nguồn: SJC</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2">Nh&atilde;n</td> <td class="label">8h30 (11/1)</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">11h (11/1)</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">8h30 (12/1)</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">&nbsp;</td> <td class="label">Hiện tại</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Mua v&agrave;o</td> <td class="type" hidden="">spline</td> <td class="unit">triệu đồng/lượng</td> <td class="value">54.7</td> <td class="value">54.75</td> <td class="value">54.85</td> <td class="value">54.95</td> <td class="value">55</td> <td class="value">55.05</td> <td class="value">55.1</td> <td class="value">55.15</td> <td class="value">55.2</td> <td class="value">55.3</td> <td class="value">55.35</td> <td class="value">55.4</td> <td class="value">55.35</td> <td class="value">55.45</td> <td class="value">55.55</td> <td class="value">55.65</td> <td class="value">55.7</td> <td class="value">55.75</td> <td class="value">55.8</td> <td class="value">55.85</td> <td class="value">55.75</td> <td class="value">55.8</td> <td class="value">55.85</td> <td class="value">55.9</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">B&aacute;n ra</td> <td class="type" hidden="">spline</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">55.35</td> <td class="value">55.4</td> <td class="value">55.45</td> <td class="value">55.55</td> <td class="value">55.6</td> <td class="value">55.65</td> <td class="value">55.7</td> <td class="value">55.75</td> <td class="value">55.8</td> <td class="value">55.9</td> <td class="value">55.95</td> <td class="value">56</td> <td class="value">55.95</td> <td class="value">56.05</td> <td class="value">56.15</td> <td class="value">56.25</td> <td class="value">56.3</td> <td class="value">56.35</td> <td class="value">56.4</td> <td class="value">56.45</td> <td class="value">56.35</td> <td class="value">56.4</td> <td class="value">56.45</td> <td class="value">56.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>PNJ hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng ở mức 55,8 triệu/lượng (mua) v&agrave; 56,4 triệu/lượng (b&aacute;n), kh&ocirc;ng thay đổi so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua.</p> <p>Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; DOJI hiện chấp nhận mua v&agrave;o v&agrave;ng miếng với gi&aacute; 55,8 triệu/lượng, tăng 550.000 đồng so với s&aacute;ng h&ocirc;m qua v&agrave; tăng 150.000 so với buổi chiều. Gi&aacute; b&aacute;n ra tại đ&acirc;y hiện ở mức 56,35 triệu/lượng, tăng 450.000 đồng so với buổi s&aacute;ng nhưng giảm 150.000 đồng so với buổi chiều 11/1.</p> <p>Theo đại diện một doanh nghiệp v&agrave;ng lớn tại TP.HCM, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến gi&aacute; v&agrave;ng miếng giảm mạnh s&aacute;ng h&ocirc;m qua do gi&aacute; v&agrave;ng thế giới xuống dưới <abbr class="rate-usd">1.820 USD</abbr>/ounce.</p> <p>Đ&acirc;y được xem l&agrave; v&ugrave;ng hỗ trợ quan trọng đầu ti&ecirc;n trước khi v&agrave;ng giảm xuống mức <abbr class="rate-usd">1.800 USD</abbr>. Việc gi&aacute; v&agrave;ng trước đ&oacute; đ&atilde; giảm gần <abbr class="rate-usd">64 USD</abbr> v&agrave; xu hướng giảm của kim loại qu&yacute; thế giới trong phi&ecirc;n sớm đầu tuần n&agrave;y khiến nhiều nh&agrave; kinh doanh lo ngại v&agrave;ng bước v&agrave;o xu hướng giảm.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sau khi gi&aacute; thế giới tăng trở lại tr&ecirc;n mức trung b&igrave;nh 200 ng&agrave;y (v&ugrave;ng <abbr class="rate-usd">1.850 USD</abbr>/ounce), c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh đ&atilde; điều chỉnh lại gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước.</p> <p>Trong đ&ecirc;m qua, thị trường v&agrave;ng phục hồi một phần l&agrave; nhờ thị trường bitcoin c&oacute; phi&ecirc;n rơi mạnh v&agrave; đ&aacute;nh mất hơn 18% gi&aacute; trị. Biến động n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần đẩy d&ograve;ng tiền quay ngược trở lại thị trường v&agrave;ng để bắt đ&aacute;y.</p> <p>Song song, diễn biến tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n suốt thời gian vừa qua cũng đ&atilde; cho thấy t&acirc;m l&yacute; giao dịch hưng phấn của nh&agrave; đầu tư bất chấp nền kinh tế c&oacute; phục hồi như kỳ vọng hay kh&ocirc;ng. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y cũng đ&atilde; v&agrave; đang tiếp tục hỗ trợ cho gi&aacute; v&agrave;ng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Bộ Công thương vừa quyết định điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay 21/7. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 2.710 đồng, giá bán ra về mức 25.070 đồng/lít; Xăng RON 95 là 26.070 đồng, giảm 3.600 đồng.
Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân ngay lập tức của khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành tặng khách hàng hiện hữu bộ đôi công cụ tài chính quyền lực là Thẻ tín dụng SHB và khoản thấu chi phê duyệt trước online thông qua ứng dụng SHB Mobile. Không cần hồ sơ, giấy tờ khách hàng nhận ngay thẻ tín dụng chỉ sau từ 2 ngày hoặc được cấp hạn mức thấu chi sau 2 phút.
Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Tại Việt Nam, thị trường đã có sự ra đi của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bán lẻ, như Auchan, Parkson… Nhưng cũng có sự tồn tại bền bỉ, thậm chí là phát triển mạnh mẽ của không ít những thương hiệu lớn, và trong các thương hiệu nổi tiếng này, sự phát triển cũng mang màu sắc khác nhau...
back to top