Dự báo thời tiết 22/8, miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác; khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 80mm/24h).

<div> <div>&nbsp;</div> <p>S&aacute;ng nay, ở Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c; khu vực T&acirc;y Bắc, Việt Bắc c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to đến rất to v&agrave; gi&ocirc;ng (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, ri&ecirc;ng c&aacute;c tỉnh H&agrave; Giang, Tuy&ecirc;n Quang, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i c&oacute; nơi tr&ecirc;n 80mm/24h).</p> <p>Trung Trung Bộ c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung v&agrave;o chiều v&agrave; tối).</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Dự báo thời tiết 22/8, miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/89/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_con-4-5-con-bao-dip-cuoi-nam-de-phong-lu-quet-nhieu-noi-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc c&oacute; nguy cơ cao xảy ra lũ qu&eacute;t</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong mưa gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nguy cơ cao xảy ra lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền n&uacute;i khu vực Bắc Bộ, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tỉnh: Lai Ch&acirc;u, Điện Bi&ecirc;n, Sơn La, Ho&agrave; B&igrave;nh, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Giang, Tuy&ecirc;n Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.</p> <p>Nguy cơ ngập &uacute;ng cục bộ tại c&aacute;c v&ugrave;ng trũng, thấp ven s&ocirc;ng, c&aacute;c khu đ&ocirc; thị, c&aacute;c tỉnh v&agrave; TP như L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i.</p> <p><span>Thời tiết c&aacute;c v&ugrave;ng ng&agrave;y 22/8:</span></p> <p>Ph&iacute;a <span>T&acirc;y Bắc Bộ</span> s&aacute;ng c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to đến rất to v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.</p> <p>Ph&iacute;a <span>Đ&ocirc;ng Bắc Bộ</span> c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung ở c&aacute;c tỉnh Việt Bắc. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.</p> <p><span>Thời tiết</span>&nbsp;<span>H&agrave; Nội</span> s&aacute;ng c&oacute; l&uacute;c c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng; ng&agrave;y c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.</p> <p><span>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế</span> ng&agrave;y c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi; chiều tối mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.</p> <p><span>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</span> ng&agrave;y nắng; chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.</p> <p><span>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</span> v&agrave; <span>Nam Bộ</span> c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất tại T&acirc;y Nguy&ecirc;n l&agrave; 28-31 độ; thấp nhất 20-23 độ.</p> <p>Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 30-33 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 33 độ. Tại <span>TP.HCM</span> l&agrave; 34 độ v&agrave; <span>Cần Thơ</span> 33 độ.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top