Doanh nghiệp bất động sản, bảo hiểm… 'đứng tim' trước nghị định chặn cuộc gọi rác

Nghị định 91 sẽ giúp người dân thoát khỏi vấn nạn "cuộc gọi rác"

<div> <div>&nbsp;</div> <table> <tbody> <tr> <td> <center><img alt="Doanh nghiệp bất động sản, bảo hiểm… 'đứng tim' trước nghị định chặn cuộc gọi rác" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/33/ict-imgs-vgcloud-vn_doanh-nghiep-bat-dong-san-bao-hiem.jpg" /></center> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Những doanh nghiệp bất động sản, bảo hiểm, gi&aacute;o dục&hellip; sẽ chịu t&aacute;c động lớn nhất từ nghị định chặn tin nhắn r&aacute;c, cuộc gọi r&aacute;c.</td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Nghị định 91 sẽ gi&uacute;p người d&acirc;n tho&aacute;t khỏi vấn nạn &quot;cuộc gọi r&aacute;c&quot;</span></p> <p>Vấn nạn tin nhắn r&aacute;c được Bộ TT&amp;TT v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; mạng ra tay chặn bằng ứng dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo để nhận diện, l&agrave;m giảm đ&aacute;ng kể số lượng tin gửi đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nếu như trước đ&acirc;y, mỗi ng&agrave;y c&oacute; thu&ecirc; bao nhận được h&agrave;ng chục tin r&aacute;c th&igrave; giờ đ&acirc;y mỗi tuần chỉ nhận một v&agrave;i tin nhắn mời ch&agrave;o sử dụng c&aacute;c loại dịch vụ. Thế nhưng, sau&nbsp;<span>tin nhắn r&aacute;c</span> l&agrave; vấn nạn cuộc gọi r&aacute;c &quot;telesale&quot; tấn c&ocirc;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty bảo hiểm nh&acirc;n thọ, cho vay tiền, bất động sản, <span>học tiếng Anh</span>&hellip; Nhiều thu&ecirc; bao di động cho biết, cứ tầm 9 - 10h s&aacute;ng v&agrave; 2h chiều trong những ng&agrave;y l&agrave;m việc họ bị đội qu&acirc;n &quot;telesale&quot; mời mọc mua dịch vụ g&acirc;y ức chế t&acirc;m l&iacute;. V&igrave; vậy, Nghị định 91 được người d&ugrave;ng di động v&iacute; như như một giải ph&aacute;p&nbsp;quan trọng cho sự an b&igrave;nh của người d&acirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Khắc Lịch, Ph&oacute; Cục trưởng Cục An to&agrave;n th&ocirc;ng tin (Bộ TT&amp;TT) cho hay, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng phản &aacute;nh cuộc gọi quảng c&aacute;o, cuộc gọi r&aacute;c xuất hiện ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều g&acirc;y bức x&uacute;c cho người d&ugrave;ng, trong đ&oacute; c&oacute; cả những cuộc gọi lừa đảo, trừ cước.&nbsp;Nhưng trước đ&acirc;y chưa c&oacute; văn bản quy phạm ph&aacute;p luật n&agrave;o quy định với đối tượng n&agrave;y. V&igrave; vậy, trong Nghị định mới, Bộ TT&amp;TT đ&atilde; tham mưu cho Ch&iacute;nh phủ lần đầu ti&ecirc;n đưa ra định nghĩa về cuộc gọi r&aacute;c. Nghị định đ&atilde; quy định kh&aacute;i niệm cuộc gọi quảng c&aacute;o, cuộc gọi r&aacute;c v&agrave; biện ph&aacute;p quản l&yacute; với đối tượng mới n&agrave;y, qua đ&oacute; lấp được lỗ hổng thiếu quy định về ngăn chặn <span>cuộc gọi r&aacute;c</span>.</p> <p>&ldquo;Nghị định 91 định nghĩa r&otilde; cuộc gọi r&aacute;c l&agrave; cuộc gọi quảng c&aacute;o m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute; trước của người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng c&aacute;o vi phạm quy định về gọi điện thoại quảng c&aacute;o với c&aacute;c nội dung bị cấm. Mọi cuộc gọi điện thoại quảng c&aacute;o phải c&oacute; đầy đủ th&ocirc;ng tin về người thực hiện cuộc gọi (gồm t&ecirc;n, địa chỉ) v&agrave; được giới thiệu đầu ti&ecirc;n trước khi cung cấp nội dung quảng c&aacute;o. Trong trường hợp quảng c&aacute;o cho c&aacute;c dịch vụ c&oacute; thu cước th&igrave; phải cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin về gi&aacute; cước. Trường hợp người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng c&aacute;o, người quảng c&aacute;o phải chấm dứt ngay. Quy định n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ bảo vệ người d&ugrave;ng trước cuộc gọi r&aacute;c m&agrave; c&ograve;n tạo cơ sở cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện c&aacute;c cuộc gọi quảng c&aacute;o đ&uacute;ng ph&aacute;p luật v&agrave; th&uacute;c đẩy kinh tế, gi&uacute;p cho người quảng c&aacute;o gặp được đ&uacute;ng nhu cầu cần tiếp nhận quảng c&aacute;o của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nghị định sẽ được &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 1/10/2020&rdquo;.</p> <p><span>Nh&agrave; quảng c&aacute;o, bất động sản, nội dung số n&oacute;i g&igrave;?</span></p> <p>B&igrave;nh luận về Nghị định 91, &ocirc;ng Duy Tuấn - Chủ tịch C&acirc;u lạc bộ Nội dung số viễn th&ocirc;ng cho biết, trước đ&acirc;y c&aacute;c doanh nghiệp nội dung số tự nhắn tin mời kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng dịch vụ. Thế nhưng, 2-3 năm nay đa phần c&aacute;c doanh nghiệp nội dung số sử dụng k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng phải qua SMS của nh&agrave; mạng. Nh&agrave; mạng chỉ nhắn tin đến những kh&aacute;ch h&agrave;ng đồng &yacute; cho gửi tin nhắn quảng c&aacute;o. V&igrave; vậy, những doanh nghiệp n&agrave;y &iacute;t bị t&aacute;c động sau khi nghị định chặn tin nhắn r&aacute;c v&agrave; cuộc gọi r&aacute;c c&oacute; hiệu lực.</p> <p>&Ocirc;ng Duy Tuấn cho rằng nếu Nghị định 91 được thực thi nghi&ecirc;m t&uacute;c th&igrave; những doanh nghiệp l&agrave;m ở lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, fintech&hellip; sẽ chịu t&aacute;c động lớn nhất. Nếu siết chặt biện ph&aacute;p v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp vi phạm c&oacute; thể ph&aacute;t sinh ra một m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh mới, đ&oacute; l&agrave; tổ chức những h&igrave;nh thức như chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, ưu đ&atilde;i... để thu gom kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu đăng k&yacute; nhận tin ưu đ&atilde;i của c&aacute;c nh&oacute;m ng&agrave;nh h&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, việc n&agrave;y kh&ocirc;ng đơn giản bởi trước đ&oacute; c&aacute;c nh&agrave; mạng cũng tung ra chương tr&igrave;nh tặng data, tặng tiền, tặng cước... cho thu&ecirc; bao nhận tin nhắn quảng c&aacute;o song chỉ c&oacute; khoảng 30% kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu đồng &yacute; nhận tin nhắn quảng c&aacute;o.</p> <p>B&igrave;nh luận về nghị định chống tin nhắn r&aacute;c v&agrave; cuộc gọi r&aacute;c, đại diện một c&ocirc;ng ty&nbsp;telesale&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp nền tảng b&aacute;n h&agrave;ng qua điện thoại cho rằng cũng bị t&aacute;c động bởi ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n.&nbsp;Song trước đ&oacute; c&ocirc;ng ty đ&atilde; ti&ecirc;n lượng được t&igrave;nh huống n&agrave;y bởi một số nước như Mỹ đ&atilde; đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch như vậy. L&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty thừa nhận t&igrave;nh trạng SIM r&aacute;c tr&agrave;n lan đ&atilde; bị lợi dụng để c&aacute;c cuộc gọi r&aacute;c v&agrave; tin nhắn r&aacute;c dội bom kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Đại diện truyền th&ocirc;ng một chuỗi trung t&acirc;m dạy tiếng Anh chia sẻ với <span>ICTnews</span> rằng họ c&oacute; thể bị t&aacute;c động bởi ch&iacute;nh s&aacute;ch chặn tin nhắn r&aacute;c v&agrave; cuộc gọi r&aacute;c m&agrave; Ch&iacute;nh phủ mới ban h&agrave;nh. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng mua v&agrave; sắp xếp dữ liệu kh&aacute;ch h&agrave;ng để tr&aacute;nh trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng bị gọi qu&aacute; nhiều, tr&ugrave;ng lặp. Thế nhưng, v&igrave; &aacute;p lực thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng mới n&ecirc;n c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh tự &yacute; mua dữ liệu ở ngo&agrave;i v&agrave; thực hiện cuộc gọi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng, thậm ch&iacute; cả những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; con đang học ở trung t&acirc;m&quot;, vị đại diện n&oacute;i.</p> <p>Được cho l&agrave; lĩnh vực bị t&aacute;c động lớn nhất sau khi Nghị định 91 c&oacute; hiệu lực, đại diện một c&ocirc;ng ty bất động sản ở V&acirc;n Đồn, Quảng Ninh cho hay, họ vẫn chưa t&iacute;nh to&aacute;n hết đến yếu tố t&aacute;c động từ nghị định n&agrave;y.&nbsp;Hiện k&ecirc;nh nhắn tin kh&ocirc;ng c&ograve;n hiệu quả v&igrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến tin nhắn quảng c&aacute;o nữa. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng ty vẫn b&aacute;n bất động sản qua c&aacute;c s&agrave;n giao dịch chứ kh&ocirc;ng b&aacute;n trực tiếp. C&aacute;c s&agrave;n giao dịch sẽ li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng qua điện thoại, v&igrave; vậy Nghị định 91 sẽ t&aacute;c động đến bộ phận n&agrave;y, buộc c&ocirc;ng ty phải t&igrave;m phương thức b&aacute;n h&agrave;ng kh&aacute;c.</p> <p>Tương tự như &yacute; kiến tr&ecirc;n, đại diện doanh nghiệp bất động sản đang triển khai dự &aacute;n lớn ở Hạ Long thừa nhận Nghị định 91 sẽ t&aacute;c động đến c&aacute;c s&agrave;n giao dịch hơn l&agrave; chủ đầu tư bởi s&agrave;n giao dịch l&agrave; người ch&agrave;o b&aacute;n qua điện thoại.&nbsp;Nhưng doanh nghiệp n&agrave;y phỏng đo&aacute;n việc ảnh hưởng&nbsp; kh&ocirc;ng nhiều v&igrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng hiện nay của họ chủ yếu l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ đ&atilde; c&oacute; mối quan hệ với c&ocirc;ng ty.&nbsp;</p> <p>Những doanh nghiệp kể tr&ecirc;n đang quan s&aacute;t xem việc thực thi nghị định mới của Ch&iacute;nh phủ về chống thư r&aacute;c, tin nhắn r&aacute;c v&agrave; cuộc gọi r&aacute;c c&oacute; nghi&ecirc;m t&uacute;c hay kh&ocirc;ng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; yếu tố quan trọng để giải quyết vấn nạn tin nhắn r&aacute;c v&agrave; cuộc gọi r&aacute;c đang g&acirc;y bức x&uacute;c cho người d&ugrave;ng di động.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top