Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng dùng thủ đoạn gì để "vòi tiền" tỷ?

Để dễ dàng “vòi tiền” của doanh nghiệp, nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã tự đặt ra quy định riêng, yêu cầu kế toán các xã, thị trấn bảo quản dự thảo biên bản làm việc theo chế độ “Mật”.

<div> <p>Như <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; đưa tin, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận điều tra vụ &aacute;n &ldquo;Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;, li&ecirc;n quan đến đo&agrave;n thanh tra Bộ X&acirc;y dựng tại Vĩnh Ph&uacute;c hồi th&aacute;ng 6/2019.</p> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, Trưởng đo&agrave;n thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Ph&ograve;ng chống tham nhũng) v&agrave; 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c c&ugrave;ng bị đề nghị truy tố về tội &ldquo;Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; theo Điều 355 Bộ luật H&igrave;nh sự.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng dùng thủ đoạn gì để vòi tiền tỷ? - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/icdn-dantri-com-vn_doan-thanh-tra-bo-xay-dung-1560605309430.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/icdn-dantri-com-vn_doan-thanh-tra-bo-xay-dung-1560605309430.jpg" title="Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng dùng thủ đoạn gì để vòi tiền tỷ? - 1" /> <figcaption> <p>Bị can Nguyễn Thị Kim Anh - nữ trưởng đo&agrave;n thanh tra Bộ X&acirc;y dựng.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Thanh tra bằng&hellip; mắt thường!</strong></p> <p>Kết luận điều tra x&aacute;c định, v&igrave; động cơ vụ lợi, bị can Kim Anh đ&atilde; bất chấp ph&aacute;p luật, thanh tra ngo&agrave;i đối tượng theo quyết định được Bộ trưởng Bộ X&acirc;y dựng ban h&agrave;nh.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Ph&uacute;c), nữ trưởng đo&agrave;n đ&atilde; d&ugrave;ng danh nghĩa c&aacute; nh&acirc;n điện thoại y&ecirc;u cầu UBND huyện b&aacute;o c&aacute;o về c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng do x&atilde;, thị trấn l&agrave;m chủ đầu tư để kiểm tra.</p> <p>Đo&agrave;n thanh tra đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c chủ đầu tư cung cấp hồ sơ phục vụ qu&aacute; tr&igrave;nh thanh tra, gồm: 16 đồ &aacute;n quy hoạch, 31 hồ sơ cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng; 167 dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng do huyện Vĩnh Tường v&agrave; Ban quản l&yacute; dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng huyện l&agrave;m chủ đầu tư; 133 c&ocirc;ng tr&igrave;nh do x&atilde;, thị trấn l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <p>Trong số 67 dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, c&oacute; 75 dự &aacute;n đ&atilde; được thanh tra, kiểm to&aacute;n.</p> <p>&ldquo;Khi tiến h&agrave;nh thanh tra, đo&agrave;n thanh tra đến UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, huyện Vĩnh Tường l&agrave;m việc, nội dung chủ yếu l&agrave; đ&ocirc;n đốc, bổ sung hồ sơ t&agrave;i liệu; c&oacute; đến hiện trường một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng nhưng chỉ quan s&aacute;t bằng mắt thường, kh&ocirc;ng đo đếm, kiểm tra thực tế&hellip;&rdquo; - kết luận điều tra n&ecirc;u r&otilde;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng dùng thủ đoạn gì để vòi tiền tỷ? - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/icdn-dantri-com-vn_thanh-tra-bo-xay-dung-nhan-hoi-lo-o-vinh-tuong-1592994416434.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/icdn-dantri-com-vn_thanh-tra-bo-xay-dung-nhan-hoi-lo-o-vinh-tuong-1592994416434.jpg" title="Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng dùng thủ đoạn gì để vòi tiền tỷ? - 2" /> <figcaption> <p>Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường - nơi bắt quả tang đo&agrave;n thanh tra Bộ X&acirc;y dựng nhận tiền của doanh nghiệp.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Y&ecirc;u cầu bảo quản t&agrave;i liệu theo chế độ &ldquo;Mật&rdquo;</strong></p> <p>Để dễ d&agrave;ng &ldquo;v&ograve;i tiền&rdquo; của doanh nghiệp, nữ trưởng đo&agrave;n thanh tra đ&atilde; tự đặt ra quy định ri&ecirc;ng.</p> <p>Cụ thể, khoảng cuối th&aacute;ng 5/2019, Đo&agrave;n thanh tra c&oacute; kết quả kiểm tra về điều kiện năng lực của c&aacute;c đơn vị khi thực hiện hợp đồng tư vấn, thi c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde;, thị trấn&hellip;</p> <p>Kết quả kiểm tra được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n copy v&agrave;o USB gửi cho b&agrave; Kim Anh, rồi chuyển cho Nguyễn Th&ugrave;y Linh (SN 1994, c&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm tra v&agrave; xử l&yacute; sau thanh tra, c&ugrave;ng bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt t&agrave;i sản) để tổng hợp đưa v&agrave;o dự thảo Bi&ecirc;n bản l&agrave;m việc.</p> <p>Sau đ&oacute;, Th&ugrave;y Linh chuyển cho Kim Anh chỉnh sửa, in ra v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho kế to&aacute;n c&aacute;c x&atilde;, thị trấn đến nhận dự thảo. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, dưới mỗi trang dự thảo đều c&oacute; ghi d&ograve;ng chữ: Y&ecirc;u cầu bảo quản t&agrave;i liệu theo chế độ &ldquo;Mật&rdquo;.</p> <p>Cơ quan điều tra x&aacute;c định, t&iacute;nh đến ng&agrave;y bị bắt quả tang (12/6/2019), Kim Anh v&agrave; đồng phạm đ&atilde; gửi dự thảo thuộc diện &ldquo;Mật&rdquo; n&ecirc;u tr&ecirc;n cho 29 x&atilde;, thị trấn.</p> <p>Đối với Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n Đầu tư x&acirc;y dựng huyện Vĩnh Tường, đo&agrave;n thanh tra đ&atilde; gửi kết quả kiểm tra về điều kiện năng lực của 22 dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; kết quả kiểm tra về khối lượng, gi&aacute; trị thanh quyết to&aacute;n đối với 5 dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c.</p> <p>Dưới sự chỉ đạo của bị can Kim Anh, đo&agrave;n thanh tra c&ograve;n thu hồ sơ thanh tra tr&agrave;n lan, đưa ra c&aacute;c lỗi vi phạm, kiến nghị xử l&yacute; rất nặng, kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở&hellip; đối với c&aacute;c doanh nghiệp, chủ đầu tư.</p> <p>Đồng thời, nh&oacute;m c&aacute;n bộ thanh tra n&agrave;y kh&ocirc;ng chấp nhận giải tr&igrave;nh của chủ doanh nghiệp, &eacute;p doanh nghiệp, chủ đầu tư phải đưa tiền để được giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.</p> <p>Với thủ đoạn tr&ecirc;n, chỉ sau hơn 1 th&aacute;ng, c&aacute;c bị can đ&atilde; chiếm đoạt, thu lời bất ch&iacute;nh hơn 2 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, nữ Trưởng đo&agrave;n thanh tra Bộ X&acirc;y dựng chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top