Điều tra tình trạng 'chăn dắt' người ăn xin ở Nghệ An

Với tình trạng người ăn xin xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây và có dấu hiệu “chăn dắt”, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) vừa ban hành công văn về việc xử lý, giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố.

<div> <p>Theo&nbsp;c&ocirc;ng văn, thời gian gần đ&acirc;y tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Vinh&nbsp;(Nghệ An)&nbsp;t&igrave;nh trạng người lang thang, người ăn xin đang c&oacute; chiều hướng gia tăng, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức lang thang b&aacute;n h&agrave;ng rong, xin ăn tr&ecirc;n c&aacute;c lề đường v&agrave; khu vực chợ Vinh, chợ Qu&aacute;n Lau, chợ Quang Trung, ch&ugrave;a Diệc, đền Hồng Sơn&hellip; l&agrave;m ảnh hưởng đến trật tự trị an v&agrave; mỹ quan đ&ocirc; thị.</p> <p>Để giải quyết triệt để t&igrave;nh trạng người lang thang tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Vinh, đặc biệt trong dịp&nbsp;Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu, UBND TP. Vinh y&ecirc;u cầu Chủ tịch UBND c&aacute;c phường, x&atilde; khẩn trương triển khai lực lượng quyết liệt đảm bảo xử l&yacute; dứt điểm t&igrave;nh trạng người lang thang xin ăn, xin tiền tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Điều tra tình trạng “chăn dắt” người ăn xin ở Nghệ An - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/17/photo-cms-tpo-zadn-vn_an_xin_2__ionz.jpg" /><span class="fig">Người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y vừa nằm l&ecirc; lết giữa đường nhưng sau đ&oacute; lại đi lại b&igrave;nh thường ở một tuyến đường kh&aacute;c.</span></div> </div> <p>Cụ thể,&nbsp;tăng cường tuần tra, r&agrave; so&aacute;t ph&aacute;t hiện, bố tr&iacute; lực lượng, phương tiện tiếp cận đối tượng, lập hồ sơ, tổ chức x&aacute;c minh ho&agrave;n cảnh, t&igrave;m kiếm nh&acirc;n th&acirc;n, nơi thường tr&uacute;, x&aacute;c định qu&ecirc; qu&aacute;n của đối tượng để chủ động phương &aacute;n xử l&yacute; (tuyệt đối kh&ocirc;ng đẩy đuổi sang địa b&agrave;n kh&aacute;c).</p> <p>Chủ tr&igrave; phối hợp với Ph&ograve;ng LĐ-TB&amp;XH th&agrave;nh phố tổ chức đưa v&agrave; b&agrave;n giao đối tượng lang thang xin ăn kh&ocirc;ng r&otilde; địa chỉ v&agrave;o c&aacute;c trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội của tỉnh.&nbsp;Trường hợp l&agrave; người thuộc địa phương kh&aacute;c th&igrave; li&ecirc;n hệ với ch&iacute;nh quyền địa phương đ&oacute; để giao trả đối tượng.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Điều tra tình trạng “chăn dắt” người ăn xin ở Nghệ An - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/17/photo-cms-tpo-zadn-vn_cv_thanh_pho_ovaq.jpg" /><span class="fig">C&ocirc;ng văn của UBND th&agrave;nh phố Vinh.</span></div> </div> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, UBND th&agrave;nh phố Vinh y&ecirc;u cầu&nbsp;C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố tổ chức điều tra, ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; c&aacute;c đối tượng &ldquo;chăn dắt&rdquo; trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em v&agrave; c&aacute;c đối tượng yếu thế kh&aacute;c b&aacute;n h&agrave;ng rong, xin ăn theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Chỉ đạo c&ocirc;ng an phường, x&atilde; chủ tr&igrave; phối hợp với UBND phường, x&atilde; tăng cường tổ chức tuần tra, r&agrave; so&aacute;t ph&aacute;t hiện, bố tr&iacute; lực lượng, phương tiện tiếp cận đối tượng, tổ chức x&aacute;c minh ho&agrave;n cảnh, t&igrave;m kiến nh&acirc;n th&acirc;n, nơi thường tr&uacute;, x&aacute;c định qu&ecirc; qu&aacute;n của đối tượng để lập hồ sơ, chủ động phương &aacute;n xử l&yacute;.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top