Điểm yếu nhất trong quản lý nhân sự của Thế giới di động trong mắt ông Nguyễn Đức Tài và lời giải gợi ý của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng

Lời giải cho bài toán nhân lực theo ông Vượng đều xoay quanh chữ Đào tạo. Nếu không đào tạo thì không có được nhân tài, nhân lực để duy trì hoạt động chứ chưa nói đến sự phát triển hệ thống.

<div>&nbsp;</div> <p>Điểm yếu nhất của Thế giới di động</p> <p>Xuất ph&aacute;t điểm chỉ từ một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về kinh doanh điện thoại với 3 cửa h&agrave;ng nhỏ, 16 năm sau Thế giới di động trở th&agrave;nh doanh nghiệp lớn nhất ng&agrave;nh với doanh thu gần 88.000 tỷ đồng năm 2018. Thế giới di động cũng l&agrave; 1 trong 50 c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng lớn nhất ch&acirc;u &Aacute; do Forbes b&igrave;nh chọn.</p> <p>Để đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y, ngo&agrave;i vai tr&ograve; của những nh&agrave; s&aacute;ng lập, d&agrave;n l&atilde;nh đạo c&oacute; tầm nh&igrave;n th&igrave; phần quan trọng kh&ocirc;ng k&eacute;m l&agrave; hệ thống nh&acirc;n sự vận h&agrave;nh bộ m&aacute;y.</p> <p>&quot;T&ocirc;i đưa ra thứ tự ưu ti&ecirc;n cho mọi h&agrave;nh động hay hướng đi trong c&ocirc;ng ty n&agrave;y: Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; vị tr&iacute; số 1, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; vị tr&iacute; số 2, những người bỏ ra 1 tỷ USD đầu tư cổ phiếu l&agrave; vị tr&iacute; số 3&quot;, &ocirc;ng T&agrave;i chia sẻ.</p> <p>C&ugrave;ng với ki&ecirc;n định tr&acirc;n trọng nh&acirc;n vi&ecirc;n, qua rất nhiều năm c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; x&acirc;y dựng được niềm tin rất lớn của nh&acirc;n vi&ecirc;n rằng c&ocirc;ng ty đang l&agrave;m c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; tốt với đội ngũ của m&igrave;nh. &Ocirc;ng T&agrave;i khẳng định nhờ niềm tin n&agrave;y gi&uacute;p Thế giới di động th&iacute;ch nghi với những thay đổi của thị trường, của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Nhờ c&oacute; niềm tin của nh&acirc;n vi&ecirc;n, &ocirc;ng T&agrave;i cho rằng đ&acirc;y l&agrave; điểm mạnh gi&uacute;p c&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng được hệ thống dịch vụ đồng đều, phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt. Thế nhưng doanh nh&acirc;n n&agrave;y cũng thừa nhận rằng: &quot;Mặt yếu của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; h&igrave;nh như tổ chức n&agrave;y rất kh&oacute; đ&oacute;n nhận những người ban ngang từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho rằng đ&oacute; l&agrave; mặt yếu nhất của m&igrave;nh&quot;.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/21/ong-tai.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> &Ocirc;ng T&agrave;i dẫn chứng rằng hiện tại to&agrave;n bộ quản l&yacute; cửa h&agrave;ng hay đội ngũ cấp cao của Thế giới di động đều được thắng tiến trong nội bộ l&ecirc;n, 99% đội ngũ quản l&yacute; của c&ocirc;ng ty thăng tiến từ trong nội bộ. C&oacute; những người 5 năm, c&oacute; người 7 năm. Thậm ch&iacute; c&oacute; quản l&yacute; cửa h&agrave;ng nhanh nhất l&agrave; 6 th&aacute;ng cũng được thăng chức l&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n lại c&oacute; những người ban ngang ở ngo&agrave;i được cất nhắc nhưng mức độ tiếp nhận h&ograve;a nhập văn h&oacute;a kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>&quot;Điểm yếu nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; rất kh&oacute; đ&oacute;n nhận nh&acirc;n t&agrave;i từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o đội ngũ của m&igrave;nh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng chưa biết giải quyết b&agrave;i to&aacute;n n&agrave;y như thế n&agrave;o? Đến 1 l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cần phải c&oacute; những nh&acirc;n tố mới&quot;, chủ tịch Nguyễn Đức T&agrave;i thừa nhận điểm yếu của ch&iacute;nh s&aacute;ch nh&acirc;n sự Thế giới di động.</p> <p><strong>Lời giải của Vingroup</strong></p> <p>L&agrave; tập đo&agrave;n lớn nhất Việt Nam, Vingroup cũng gặp phải t&igrave;nh trạng nh&acirc;n sự tương tự. Trong một dịp trả lời phỏng vấn b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n, khi được hỏi tại sao tập đo&agrave;n n&agrave;y kh&ocirc;ng sử dụng chiến lược săn đầu người vừa hiệu quả vừa đỡ mất c&ocirc;ng, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết:</p> <p>&quot;Tất cả những ng&agrave;nh Vingroup đang l&agrave;m hiện nay, người Việt &iacute;t được đ&agrave;o tạo v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute; trung cao cấp quản l&yacute;. V&iacute; dụ ng&agrave;nh kh&aacute;ch sạn hay trung t&acirc;m thương mại... trước đ&acirc;y từ tổng quản l&yacute; trở l&ecirc;n hầu hết l&agrave; người nước ngo&agrave;i, nhưng giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i đều bổ nhiệm người Việt. Nếu kh&ocirc;ng đ&agrave;o tạo th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; được nh&acirc;n t&agrave;i, nh&acirc;n lực để duy tr&igrave; hoạt động chứ chưa n&oacute;i đến sự ph&aacute;t triển hệ thống.&quot;</p> <p>Như vậy, lời giải cho b&agrave;i to&aacute;n nh&acirc;n lực theo &ocirc;ng Vượng đều xoay quanh chữ Đ&agrave;o tạo. Trong một lần tr&ograve; chuyện c&aacute;ch đ&acirc;y kh&aacute; l&acirc;u, vị tỷ ph&uacute; n&agrave;y cũng từng khẳng định &quot;Đ&agrave;o tạo từ xưa Vingroup đ&atilde; rất coi trọng&quot;.</p> <p>Theo đ&oacute; &ocirc;ng giải th&iacute;ch &quot;chương tr&igrave;nh Vingroup học tập&quot; tức l&agrave; biến Vingroup th&agrave;nh tập đo&agrave;n học tập. Nghĩa l&agrave; tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n phải l&agrave; c&ocirc;ng ty học tập, tất cả c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n, từng con người một phải l&agrave; con người học tập.</p> <p>&quot;Nghĩa l&agrave; học mọi l&uacute;c, mọi nơi, ở mọi người. Phần đ&agrave;o tạo về học tập dường như trở th&agrave;nh quốc s&aacute;ch, đ&ograve;i hỏi đầu ti&ecirc;n&quot;, &ocirc;ng Vượng khẳng định.</p> <p>&Ocirc;ng cũng chia sẻ th&ecirc;m để l&agrave;m được điều n&agrave;y cần một loạt ch&iacute;nh s&aacute;ch đi k&egrave;m. V&iacute; dụ đơn vị n&agrave;o kh&ocirc;ng đạt chỉ ti&ecirc;u học tập sẽ cắt to&agrave;n bộ ph&uacute;c lợi bổ sung. Theo đ&oacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n Vingroup c&oacute; thể kh&ocirc;ng học cũng được, nhưng nếu như kh&ocirc;ng học, kh&ocirc;ng đảm bảo chỉ ti&ecirc;u, kh&ocirc;ng đảm bảo số giờ học, kh&ocirc;ng thi đỗ th&igrave; chỉ đạt được những điều như ti&ecirc;u chuẩn chung.</p> <p>&quot;Muốn c&aacute;i tốt hơn th&igrave; phải chịu kh&oacute; học. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xem mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, l&atilde;nh đạo nếu chịu kh&oacute; học tập th&igrave; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt hơn th&igrave; đương nhi&ecirc;n c&ocirc;ng việc tốt hơn. C&ocirc;ng việc tốt hơn th&igrave; đương nhi&ecirc;n đ&atilde;i ngộ tốt hơn. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chương tr&igrave;nh m&agrave; th&agrave;nh văn h&oacute;a, ngấm v&agrave;o m&aacute;u của từng người Vingroup&quot;, &ocirc;ng Vượng cho biết.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/21/ong-vuong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ văn h&oacute;a n&agrave;y việc đ&agrave;o tạo sẽ chuyển về cho từng c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n tự xử l&yacute;. Chủ tịch Vingroup hiện đang trực tiếp chỉ đạo học tập n&agrave;y. V&agrave; h&agrave;ng tuần vị tỷ ph&uacute; n&agrave;y cũng phải đ&agrave;o tạo cho khoảng 1.000 c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh trực tiếp đến trực tuyến. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo Vingroup cũng tương tự mỗi năm phải đ&agrave;o tạo cấp dưới 52 giờ, mỗi tuần bỏ ra 1 giờ đ&agrave;o tạo.</p> <p>Với mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n số giờ đ&agrave;o tạo khoảng 100 giờ, nếu kh&ocirc;ng đủ chi ti&ecirc;u về giờ học v&agrave; yếu tố thứ 2 l&agrave; thi đỗ th&igrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng được tăng lương. C&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o c&oacute; nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng đạt th&igrave; cắt ph&uacute;c lợi bổ sung, ph&uacute;c lợi cơ bản vẫn c&ograve;n.</p> <p>Với c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo cấp cao, &ocirc;ng Vượng cho biết sau nhiều lần t&iacute;ch cực tuyển dụng th&igrave; lại quay lại với nh&acirc;n sự gốc của m&igrave;nh. Tập đo&agrave;n n&agrave;y lại quay về với b&agrave;i to&aacute;n tạo nguồn c&aacute;n bộ ở c&aacute;c cấp v&agrave; đẩy dần l&ecirc;n vị tr&iacute; cao hơn.</p> <p>&quot;C&aacute;i gốc lớn nhất đ&oacute; l&agrave; những con người đ&atilde; ph&ugrave; hợp với văn h&oacute;a, c&aacute;ch l&agrave;m của m&igrave;nh. Anh c&oacute; thể tuyển người rất giỏi v&agrave;o nhưng anh phải đ&agrave;o tạo lại họ để họ ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh rất mệt. X&aacute;c suất th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&ocirc;ng cao lắm. M&igrave;nh cố gắng đ&agrave;o tạo &ocirc;ng trưởng ph&ograve;ng th&agrave;nh ph&oacute; tổng, ph&oacute; tổng th&agrave;nh tổng, v&iacute; dụ như thế. C&aacute;ch l&agrave;m l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo phải nai lưng ra đ&agrave;o tạo th&ocirc;i&quot;, chủ tịch Vingroup chia sẻ.</p> <p>Theo &ocirc;ng Vượng, c&acirc;u chuyện nh&acirc;n sự giống như c&acirc;u chuyện đầu tư v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; đầu tư v&agrave;o con người. Bởi vậy kh&ocirc;ng thể n&oacute;i việc đầu tư n&agrave;y chắc chắn th&agrave;nh c&ocirc;ng được. Nhiều người c&oacute; thể ở quy m&ocirc; nhỏ l&agrave;m rất tốt nhưng khi đến quy m&ocirc; lớn họ kh&ocirc;ng l&agrave;m được th&igrave; người đứng đầu phải dũng cảm, k&egrave;m cặp, hỗ trợ, th&uacute;c đẩy, đ&ograve;i hỏi v&agrave; chỉ đường cho họ. &Ocirc;ng cũng tin rằng ai cũng muốn ph&aacute;t triển quan trọng l&agrave; phải biết tạo động lực cho nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p> <p>Một điểm về đ&agrave;o tạo theo chủ tịch Vingroup cần ch&uacute; &yacute; l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; kỳ vọng. Theo &ocirc;ng đ&agrave;o tạo 100 người th&igrave; được khoảng 20 người c&oacute; thể xem l&agrave; được rồi, đừng đặt mục ti&ecirc;u cao hơn m&agrave; thất vọng. Đ&agrave;o tạo 100 người nhưng đ&ograve;i hỏi phải được 80-90 người l&agrave; kh&ocirc;ng khả thi.</p>

Theo cafef.vn
T&T Homes thắng giải Dự án đáng sống năm 2023

T&T Homes thắng giải Dự án đáng sống năm 2023

Ngày 22/9/2023, trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững thị trường bất động sản” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do T&T Homes tư vấn phát triển đã được vinh danh “Dự án đáng sống năm 2023”.
back to top