Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng

Ổ dịch tại khoa Thần Kinh và khu căng tin, Bệnh viện Bạch Mai hay quán bar Buddha hiện không thể xác định được ca mắc Covid-19 đầu tiên (F0). Điều này cho thấy dịch đã lây lan tại cộng đồng.

<div> <p><span>Bộ Y tế đ&atilde; x&acirc;y dựng bốn kịch bản đối ph&oacute; với dịch vi&ecirc;m phổi cấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Trong đ&oacute; giai đoạn 1 l&agrave; ph&aacute;t hiện ca bệnh x&acirc;m nhập, giai đoạn 2 l&agrave; từ ca x&acirc;m nhập l&acirc;y lan sang người Việt Nam, giai đoạn 3 l&agrave; khi dịch bệnh l&acirc;y lan nhanh trong cộng đồng, dưới 1.000 ca mắc. T&igrave;nh huống thứ 4 l&agrave; khi số mắc tr&ecirc;n 1.000 ca.&nbsp;</span></p> <p><span>Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguy&ecirc;n Cục trưởng Cục Y tế Dự ph&ograve;ng, Cố vấn cao cấp Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam cho biết, hiện nay dịch Covid-19 tại Việt Nam đ&atilde; chuyển sang giai đoạn 3, khi dịch bệnh l&acirc;y lan ra cộng đồng.&nbsp;</span></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/04/01/4-d-25-f-54459-bba-2-e-5-fbaa-1585744789748.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/09/4-d-25-f-54459-bba-2-e-5-fbaa-1585744789748.jpg" title="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 1" /> <figcaption> <p>Ảnh: <em>Thế Anh.&nbsp;</em></p> </figcaption> </figure> <p><span>Trong giai đoạn trước Việt Nam chủ yếu ngăn chặn dịch Covid-19 từ b&ecirc;n ngo&agrave;i x&acirc;m nhập v&agrave;o (ph&aacute;t hiện ca bệnh x&acirc;m nhập, c&aacute;ch ly người nhập cảnh). Đầu ti&ecirc;n l&agrave; &aacute;p dụng với Trung Quốc, tiếp theo l&agrave; H&agrave;n Quốc, &Yacute;, Iran, sau đ&oacute; đến to&agrave;n ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; đến nay l&agrave; với tất cả mọi quốc gia. Người bệnh được điều trị, c&aacute;ch ly tại cơ sở y tế.&nbsp;</span></p> <p><span>V&agrave; thực tế, với chiến lược n&agrave;y Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m rất tốt. Ch&iacute;nh v&igrave; l&agrave;m tốt giai đoạn đầu n&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tr&igrave; ho&atilde;n được thời gian dịch l&acirc;y ra cộng đồng.&nbsp;</span></p> <p><span>&ldquo;Về mặt l&acirc;m s&agrave;ng, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể chắc chắn một điều l&agrave; chưa c&oacute; ca bệnh nặng ngo&agrave;i cộng đồng như t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;c nước ch&acirc;u &Acirc;u, Mỹ hay như tại Vũ H&aacute;n, Trung Quốc. Tuy nhi&ecirc;n để đ&aacute;nh gi&aacute; được mức độ l&acirc;y lan ở cộng đồng đang ở ngưỡng n&agrave;o cao hay thấp th&igrave; hiện tại chưa thể n&oacute;i được m&agrave; cần phải c&oacute; nghi&ecirc;n cứu, lấy mẫu tại cộng đồng&rdquo;, TS Phu ph&acirc;n t&iacute;ch.&nbsp;</span></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/04/02/ts-phu-1585808714300.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/30/ts-phu-1585808714300.jpg" title="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 2" /> <figcaption> <p>PGS.TS Trần Đắc Phu, nguy&ecirc;n Cục trưởng Cục Y tế Dự ph&ograve;ng, Cố vấn cao cấp Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Kh&ocirc;ng x&aacute;c định được bệnh nh&acirc;n F0 tại nhiều ổ dịch</strong></p> <p><span>Theo TS Phu, c&oacute; nhiều ca bệnh nhẹ, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng, kh&ocirc;ng v&agrave;o bệnh viện th&igrave; kh&ocirc;ng thể &ldquo;bắt&rdquo; được.&nbsp;</span></p> <p><span>Trước đ&acirc;y, những ca l&acirc;y ra cộng đồng cơ quan chức năng c&oacute; thể x&aacute;c định được ca F0 như khu vực Tr&uacute;c Bạch, H&agrave; Nội li&ecirc;n quan bệnh nh&acirc;n 17, khu vực B&igrave;nh Thuận li&ecirc;n quan bệnh nh&acirc;n 34. Tuy nhi&ecirc;n đến ổ dịch tại qu&aacute;n bar Buddha (TP HCM) hay Bệnh viện Bạch Mai (ổ dịch tại khoa Thần Kinh v&agrave; khu căng tin của C&ocirc;ng ty Trường Sinh) th&igrave; kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được đ&acirc;u l&agrave; ca nhiễm đầu ti&ecirc;n, nguồn l&acirc;y.&nbsp;</span></p> <p><span>TS Phu cũng khẳng định kh&ocirc;ng một quốc gia n&agrave;o c&oacute; thể tr&igrave; ho&atilde;n được giai đoạn dịch l&acirc;y lan ra cộng đồng. Tương tự tại Việt Nam điều n&agrave;y cũng sẽ xảy ra sớm hay muộn. Nhưng Việt Nam nhờ kiểm so&aacute;t tốt dịch trong giai đoạn đầu m&agrave; tr&igrave; ho&atilde;n được giai đoạn n&agrave;y l&acirc;u hơn.</span></p> <p><span>&ldquo;Trước khi ch&uacute;ng ta c&aacute;ch ly tất cả những người nhập cảnh th&igrave; tr&ecirc;n những chuyến bay trước đ&oacute; c&oacute; thể đ&atilde; c&oacute; ca bệnh, như vậy đ&atilde; c&oacute; ca mắc Covid-19 ở trong cộng đồng- nghĩa l&agrave; c&oacute; sự l&acirc;y lan trong cộng đồng. Nhưng phải khẳng định, Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m tốt n&ecirc;n đến b&acirc;y giờ số lượng người mắc mới &iacute;t như vậy, trong khi nhiều quốc gia từ khi c&oacute; 100 ca l&ecirc;n 1.000 ca chỉ mất 7 ng&agrave;y&rdquo;, TS Phu n&oacute;i.</span></p> <p><strong>Kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh được dịch l&acirc;y lan tại cộng đồng&nbsp;</strong></p> <p><span>Theo TS Phu,&nbsp;</span><span>Việt Nam giờ đ&atilde; chuyển sang giai đoạn 3 với nguy cơ dịch l&acirc;y lan ra cộng đồng rất cao. Nguy&ecirc;n tắc dập dịch của Việt Nam trong giai đoạn n&agrave;y l&agrave; ph&aacute;t hiện sớm, c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng dập dịch mạnh mẽ, dập &ldquo;đ&aacute;m lửa nhỏ&rdquo; kh&ocirc;ng để b&ugrave;ng ph&aacute;t l&ecirc;n th&agrave;nh &ldquo;đ&aacute;m lửa to&rdquo;. Khoanh v&ugrave;ng triệt để th&igrave; dịch sẽ kh&ocirc;ng b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh.&nbsp;</span></p> <p><span>&ldquo;Nếu dịch lan qu&aacute; mạnh, kh&ocirc;ng khoanh v&ugrave;ng được sẽ tạo sức &eacute;p rất lớn l&ecirc;n hệ thống y tế. Khi đ&oacute; tỉ lệ tử vong sẽ tăng cao do b&aacute;c sĩ kh&ocirc;ng thể dồn sức, tập trung cứu c&aacute;c bệnh nh&acirc;n nặng&rdquo;, TS Phu n&oacute;.&nbsp;</span></p> <p><span>V&igrave; thế trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội để đảm bảo c&oacute; thể chống dịch Covid-19 th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span>TS Phu cho biết, c&aacute;ch ly x&atilde; hội l&agrave; l&agrave;m sao hạn chế một c&aacute;ch tối đa việc người bị bệnh tiếp x&uacute;c với những người l&agrave;nh hoặc l&agrave; hạn chế tối đa những người l&agrave;nh tiếp x&uacute;c với người bệnh để kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm sang nhau, bởi v&igrave; virus l&acirc;y theo tiếp x&uacute;c gần, khi chạm v&agrave;o dụng cụ, bề mặt c&oacute; virus của người bệnh thải ra b&aacute;m v&agrave;o. Tiếp x&uacute;c x&atilde; hội c&agrave;ng hạn chế được bao nhi&ecirc;u th&igrave; c&agrave;ng ph&ograve;ng bệnh tốt bấy nhi&ecirc;u.&nbsp;</span></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 3" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/04/02/img-5122-1585808600205.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/18/img-5122-1585808600205.jpg" title="Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, mất dấu F0, lây lan tại cộng đồng - 3" /> <figcaption> <p>Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p><span>Cụ thể, người d&acirc;n cần hạn chế tiếp x&uacute;c x&atilde; hội bằng c&aacute;ch thực hiện c&aacute;c y&ecirc;u cầu trong Chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ như nh&agrave; n&agrave;o ở nh&agrave; đấy, x&atilde; n&agrave;o ở x&atilde; đấy, huyện n&agrave;o ở huyện đấy, tỉnh n&agrave;o ở tỉnh đấy, thực hiện nghi&ecirc;m việc giữ khoảng c&aacute;ch tối thiểu 2m khi giao tiếp... Những y&ecirc;u cầu n&agrave;y l&agrave; để hạn chế việc tiếp x&uacute;c với nhau để tr&aacute;nh l&acirc;y lan dịch bệnh.</span></p> <p><span>Việc tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave; &iacute;t nhất 2 tuần sẽ gi&uacute;p những người c&oacute; triệu chứng nhẹ kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh mắc bệnh hoặc những người kh&ocirc;ng triệu chứng c&oacute; nguy cơ mắc bệnh kh&ocirc;ng cơ cơ hội l&acirc;y bệnh ra cộng đồng.</span></p> <p><span>Ph&aacute;t biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 chiều 1/4, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết trong giai đoạn hiện nay việc thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo chỉ thị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ rất quan trọng để ứng ph&oacute; với t&igrave;nh huống dịch bệnh c&oacute; thể l&acirc;y lan mạnh trong khoảng 2 tuần tới.</span></p> <p><span>Theo Thứ trưởng, bản chất c&aacute;ch ly x&atilde; hội c&oacute; nghĩa l&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội. Người d&acirc;n chỉ ra đường khi thực sự cần thiết v&agrave; phải thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p bảo đảm an to&agrave;n dịch tễ theo khuyến c&aacute;o của Bộ Y tế, đ&oacute; l&agrave; cần giữ khoảng c&aacute;ch giữa người v&agrave; người tối thiểu 2m, đeo khẩu trang.&nbsp;</span></p> <p><span>&ldquo;Trong hai tuần tới l&agrave; thời điểm quan trọng để ngăn chặn dịch n&agrave;y&rdquo;, Thứ trưởng Long khẳng định.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top