Di lý cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út ‘trọc’ vào TPHCM

Ông Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (Út ‘trọc’) đang bị tạm giam tại Hà Nội và nay bị di lý vào TPHCM để tòa án xét xử.

<div> <p><span>S&aacute;ng nay (13/12), luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Cty luật Vi&ecirc;n An, b&agrave;o chữa cho bị c&aacute;o Đinh Ngọc Hệ, cựu Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Tổng Cty Th&aacute;i sơn) cho hay, th&acirc;n chủ của b&agrave; được di l&yacute; từ H&agrave; Nội v&agrave;o TPHCM h&ocirc;m nay để tham gia phi&ecirc;n xử v&agrave;o ng&agrave;y mai 14/12.</span></p> <p>&Ocirc;ng Hệ l&agrave; bị c&aacute;o trong phi&ecirc;n xử ng&agrave;y mai. Ngo&agrave;i &ocirc;ng Hệ c&ograve;n c&oacute; bị c&aacute;o Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT), &ocirc;ng Thăng nay cũng được di l&yacute; v&agrave;o TPHCM.</p> <p>Cả &ocirc;ng Thăng, &ocirc;ng Hệ đều đang bị tạm giam ở H&agrave; Nội. Ri&ecirc;ng &ocirc;ng Hệ v&agrave;o tối ng&agrave;y 11/12 vừa qua c&ograve;n tham gia phi&ecirc;n xử ph&uacute;c thẩm của T&ograve;a &aacute;n Qu&acirc;n sự &nbsp;trung ương, trong vụ sai phạm li&ecirc;n quan khu đất ở đường T&ocirc;n Đức Thắng, quận 1, TPHCM.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Di lý cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út ‘trọc’ vào TPHCM - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_ut_troc_qxwt.jpg" /><span class="fig">Cựu Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Tổng Cty Th&aacute;i sơn, bị c&aacute;o Đinh Ngọc Hệ.</span></div> <p>&nbsp;</p> <p>Ng&agrave;y mai 14/12, TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ sai li&ecirc;n quan Dự &aacute;n cao tốc TPHCM &ndash; Trung Lương.</p> <p>Để chuẩn bị cho phi&ecirc;n xử, HĐXX đ&atilde; c&oacute; quyết định triệu tập 6 luật sư b&agrave;o chữa cho &ocirc;ng Thăng; Cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường c&oacute; 2 luật sư b&agrave;o chữa; &Ocirc;ng Đinh Ngọc Hệ c&oacute; 5 luật sư b&agrave;o chữa; T&ograve;a cũng triệu tập 14 ph&aacute;p nh&acirc;n v&agrave; 11 c&aacute; nh&acirc;n tới tham gia phi&ecirc;n t&ograve;a với tư c&aacute;ch người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan. Bộ GTVT được x&aacute;c định l&agrave; bị hại.</p> <p>Với t<span>ội danh &ldquo;Vi phạm quy định về sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo; c&aacute;c bị c&aacute;o bị x&eacute;t xử gồm: Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Ch&iacute; Th&agrave;nh (cựu quyền Vụ trưởng vụ t&agrave;i ch&iacute;nh, Bộ GTVT), Dương Tuấn Minh (cựu Tổng Gi&aacute;m đốc Tổng Cty Cửu Long), Dương Thị Tr&acirc;m Anh (cựu Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Tổng Cty Cửu Long), Nguyễn Thu Trang (cựu Ph&oacute; ph&ograve;ng đầu tư Tổng Cty&nbsp; Cửu Long).</span></p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Di lý cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út ‘trọc’ vào TPHCM - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_nguyen_hong_truong_nsib.jpg" /><span class="fig">Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cũng l&agrave; bị c&aacute;o trong phi&ecirc;n xử ng&agrave;y mai 14/12.</span></div> </div> <p>Tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; gồm: Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Việt (Tổng Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Cty Đức B&igrave;nh), T&ocirc; Phước H&ugrave;ng (kế to&aacute;n trưởng Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), Vũ Thị Hoan (Gi&aacute;m đốc Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), Phạm Tấn Ho&agrave;ng (Ph&oacute; ph&ograve;ng kế to&aacute;n Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), Ng&ocirc; B&aacute; Thắng (Gi&aacute;m đốc Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh Chi nh&aacute;nh Long An), Trần Văn Miền (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh Chi nh&aacute;nh Long An), Nguyễn Thị Kim Huệ (kế to&aacute;n vi&ecirc;n Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), Đinh Thị Chung (kế to&aacute;n vi&ecirc;n Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), Tạ Đức Minh (thủ quỹ Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh), L&ecirc; Thị Những (nh&acirc;n vi&ecirc;n Cty CP Tập Đo&agrave;n Đức B&igrave;nh), Nguyễn Xu&acirc;n Hiền (Gi&aacute;m đốc Cty Xu&acirc;n Phi) v&agrave; Ho&agrave;ng T&ocirc; Hạnh V&acirc;n (Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Cty Xu&acirc;n Phi).</p> <p>Ngo&agrave;i ra &ocirc;ng Đinh Ngọc Hệ c&ograve;n bị truy tố th&ecirc;m tội danh &ldquo;Lợi dụng chức vụ quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đối với người kh&aacute;c để trục lợi&rdquo;.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, với vai tr&ograve; bộ trưởng, nắm r&otilde; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước v&agrave; chuyển giao quyền thu ph&iacute;, trong đ&oacute; c&oacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TP HCM - Trung Lương.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Di lý cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út ‘trọc’ vào TPHCM - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_1_1__laaf.jpg" /><span class="fig">Cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: Đ.Q</span></div> </div> <p>Th&aacute;ng 2/2012, sau khi Thủ tướng c&oacute; văn bản đồng &yacute; chủ trương cho b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; điện thoại chỉ đạo Dương Tuấn Minh (nguy&ecirc;n Tổng gi&aacute;m đốc Tổng Cty Đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long) để c&ocirc;ng ty của &ocirc;ng Đinh Ngọc Hệ (kinh doanh thua lỗ, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh) mua được quyền thu ph&iacute;.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức đấu gi&aacute;, &ocirc;ng Thăng k&yacute; quyết định về việc th&agrave;nh lập Hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; v&agrave; Tổ thường trực gi&uacute;p việc Hội đồng, giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường l&agrave;m Chủ tịch.</p> <p>&Ocirc;ng Thăng biết việc b&aacute;n đấu gi&aacute; kh&ocirc;ng thực hiện đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật, để cho Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh của &ocirc;ng Hệ tr&uacute;ng thầu theo &yacute; định ban đầu của m&igrave;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Thăng c&ograve;n b&uacute;t ph&ecirc; đề xuất để cho Cty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh l&agrave;m nh&agrave; đầu tư x&acirc;y dựng bổ sung hai n&uacute;t giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n tuyến nối T&acirc;n Tạo - Chợ Đệm v&agrave; đề nghị cho c&ocirc;ng ty n&agrave;y cấn trừ v&agrave;o tiền phải thanh to&aacute;n theo hợp đồng mua quyền thu ph&iacute; dẫn đến việc doanh nghiệp tiếp tục kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n đ&uacute;ng theo quy định.</p> <p>H&agrave;nh vi sai phạm của &ocirc;ng Thăng đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Hệ chiếm đoạt, hưởng lợi tổng cộng 725 tỷ đồng của Nh&agrave; nước.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Di lý cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út ‘trọc’ vào TPHCM - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_nvt_bybt.jpg" /><span class="fig">Trong vụ &aacute;n, &ocirc;ng Nguyễn Văn Thể được x&aacute;c định c&oacute; li&ecirc;n quan, ng&agrave;y mai Bộ GTVT do &ocirc;ng Thể đang l&agrave;m&nbsp; Bộ trưởng sẽ bị triệu tập với tư c&aacute;ch l&agrave; bị hại.&nbsp;</span></div> </div> <p>Theo c&aacute;o trạng của VKS, li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Văn Thể (v&agrave;o thời điểm xảy ra vụ &aacute;n l&agrave; thứ trưởng, hiện l&agrave; Bộ trưởng GTVT) c&oacute; sai phạm, nhưng kh&ocirc;ng tới mức truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Ng&agrave;y mai 14/12, TAND TP.HCM sẽ mở phi&ecirc;n t&ograve;a x&eacute;t xử bị c&aacute;o&nbsp;Đinh La Thăng&nbsp;(cựu Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải) c&ugrave;ng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>Theo dự kiến, phi&ecirc;n t&ograve;a sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 25/12, do thẩm ph&aacute;n Huỳnh Văn Trực (Ph&oacute; Ch&aacute;nh t&ograve;a h&igrave;nh sự - TAND TP.HCM) l&agrave;m chủ tọa.</p> <p>Đại diện VKSND tối cao v&agrave; Viện KSND TP.HCM tham gia phi&ecirc;n t&ograve;a gồm: &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Thường, &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ngọc, &ocirc;ng T&ocirc; Hữu Th&ocirc;ng, b&agrave; Trần Thị Li&ecirc;n v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Phạm Việt.</p> <p>Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải được x&aacute;c định l&agrave; bị hại trong vụ &aacute;n. 24 c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức được x&aacute;c định l&agrave; người c&oacute; quyền v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan.</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top