ĐHCĐ Vingroup: Dự án BĐS công nghiệp quy mô lớn tại Quảng Ninh sẽ hoạt động vào năm 2021, mục tiêu của VinFast không phải lợi nhuận mà là thị phần

Ngày 28/5, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã tổ chức đại hội cổ đông. Tại đại hội, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Phạm Nhật Vượng cho biết dù thị trường giảm, miếng bánh còn rất lớn nhưng mục tiêu của VinFast không phải lợi nhuận mà là thị phần.

<div> <div> <h2><a href="javascript:void(0)" title="TINH DOANH NGHIỆP">VIC: <span>C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng Nghiệp cao su Miền Nam</span> </a></h2> <div> <div> <div> <div>Gi&aacute; hiện tại</div> <div>39.9</div> </div> <div> <div>Thay đổi</div> </div> </div> <div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/28/e-cafef-vn_chartsymbol.ashx" /></div> <span>Xem hồ sơ doanh nghiệp </span></div> </div> <p><span>Trong cuộc họp, Ban gi&aacute;m đốc đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả kinh doanh 2019 với c&aacute;c chỉ số tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu đạt hơn 130.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế đạt hơn 7.717 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% v&agrave; 24% so với năm 2018.</span></p> <p><span>Trong năm 2020, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 145.000 tỷ đồng, lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% v&agrave; giảm 35,2% so với kết quả đạt được năm 2019. C&ocirc;ng ty sẽ kh&ocirc;ng thực hiện chia cổ tức năm 2019.</span></p> <p><span>Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes sẽ tiếp tục mở b&aacute;n c&aacute;c ph&acirc;n khu mới thuộc 3 đại dự &aacute;n Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City v&agrave; Vinhomes Grand Park, mở b&aacute;n ph&acirc;n khu thấp tầng tại dự &aacute;n Vinhomes Wonder Park tại Đan Phượng, H&agrave; Nội.&nbsp;</span></p> <p><span>Vinhomes cũng bắt đầu hiện thực h&oacute;a chiến lược ph&aacute;t triển c&aacute;c mảng kinh doanh nhằm tạo d&ograve;ng tiền đều cho c&ocirc;ng ty bao gồm ph&aacute;t triển hệ thống văn ph&ograve;ng cho thu&ecirc; v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp. &quot;Hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn bị một số dự &aacute;n bất động sản c&ocirc;ng nghiệp để chuẩn bị đưa v&agrave;o kinh doanh trong năm nay&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Việt Quang - Tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Vingroup cho biết tại hội nghị.</span></p> <p><span>Ở lĩnh vực cho thu&ecirc; trung t&acirc;m thương mại, Vincom Retail sẽ đẩy mạnh số h&oacute;a v&agrave; hiện thực h&oacute;a m&ocirc; h&igrave;nh mua sắm - giải tr&iacute;. Vinpearl tập trung th&uacute;c đẩy kinh doanh với số cơ sở đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động v&agrave; ưu ti&ecirc;n c&aacute;c dự &aacute;n tối ưu chi ph&iacute; vận h&agrave;nh.</span></p> <p><span>Trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp, VinFast v&agrave; VinSmart tập trung v&agrave;o b&aacute;n h&agrave;ng tại thị trường trong nước, tận dụng tối đa hệ sinh th&aacute;i Vingroup tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm đồng thời x&uacute;c tiến xuất khẩu.</span></p> <p><span>Tại đại hội, cổ đ&ocirc;ng th&ocirc;ng qua kh&ocirc;ng chia cổ tức cho năm 2019, d&ugrave;ng to&agrave;n bộ lợi nhuận c&ograve;n lại để đầu tư kinh doanh. Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 2 li&ecirc;n tiếp, Vingroup giữ lại lợi nhuận, kh&ocirc;ng chia cổ tức. Lần gần nhất l&agrave; th&aacute;ng 6/2018, Tập đo&agrave;n chia cổ tức năm 2017 cho cổ đ&ocirc;ng bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.000:210.</span></p> <p><span>Năm 2020, ban l&atilde;nh đạo tập đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; thế giới v&agrave; Việt Nam phải đối mặt những th&aacute;ch thức chưa từng c&oacute; về kinh tế, x&atilde; hội do dịch Covid-19 g&acirc;y ra. Năm n&agrave;y sẽ tiếp tục đầy th&aacute;ch thức trước khi đưa tốc độ tăng trưởng trở lại quỹ đạo vốn c&oacute;.</span></p> <p><span>Nhằm chủ động nguồn lực để ứng ph&oacute; với những bất ổn do Covid-19, tập đo&agrave;n sẽ thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch &quot;thắt lưng buộc bụng&quot;, quản l&yacute; chặt chẽ việc chi ti&ecirc;u v&agrave; đầu tư mở rộng, tối ưu h&oacute;a hiệu quả hoạt động của c&aacute;c lĩnh vực hiện c&oacute;.</span></p> <p><span><b>Phần hỏi đ&aacute;p:</b></span></p> <p><span><b><i>Cổ đ&ocirc;ng: Xin Hội đồng quản trị n&oacute;i r&otilde; hơn về định hướng ph&aacute;t triển bất động sản c&ocirc;ng nghiệp trong năm 2020 của Tập đo&agrave;n?</i></b></span></p> <p><span><b><i>Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup - Phạm Nhật Vượng: </i></b>Vinhomes đang t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n BĐS c&ocirc;ng nghiệp tại Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh. Trong đ&oacute;, một số dự &aacute;n đ&atilde; GPMB v&agrave; dự kiến cuối năm 2021 sẽ đưa v&agrave;o hoạt động. Tập đo&agrave;n x&aacute;c định trong tương lai BĐS c&ocirc;ng nghiệp sẽ l&agrave; mảng ch&iacute;nh v&agrave; quan trọng bởi lĩnh vực n&agrave;y mang lại d&ograve;ng tiền thường xuy&ecirc;n cho Tập đo&agrave;n.</span></p> <p><span><b><i>Cổ đ&ocirc;ng: Vừa qua, dịch Covid-19 đ&atilde; t&aacute;c động mạnh mẽ đến ng&agrave;nh du lịch của Việt Nam, Vinpearl sẽ vực lại thế n&agrave;o sau dịch n&agrave;y?</i></b></span></p> <p><span><b><i>Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup - Phạm Nhật Vượng: </i></b>Sau dịch Covid-19, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ki&ecirc;n tr&igrave; th&uacute;c đẩy du lịch nội địa. Mỗi năm c&oacute; khoảng 80 triệu kh&aacute;ch du lịch nội địa. Dịch Covid-19 khiến người d&acirc;n thay v&igrave; đi du lịch nước ngo&agrave;i th&igrave; hiện nay chọn đi du lịch trong nước. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội rất lớn cho Vinpearl n&oacute;i chung v&agrave; ng&agrave;nh du lịch n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></p> <p><span><b><i>Cổ đ&ocirc;ng: Tập đo&agrave;n n&oacute;i r&otilde; hơn về quy m&ocirc; khu c&ocirc;ng nghiệp VinFast của Tập đo&agrave;n tại Hải Ph&ograve;ng? Hiện nay Tập đo&agrave;n c&ograve;n kế hoạch x&acirc;y dựng cảng biển Lạch Huyện tại Hải Ph&ograve;ng hay kh&ocirc;ng?</i></b></span></p> <p><span><i><b>Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup - Phạm Nhật Vượng:&nbsp;</b></i>To&agrave;n bộ khu c&ocirc;ng nghiệp VinFast hiện đ&atilde; được chuyển cho Vinhomes, VinFast l&agrave; một kh&aacute;ch thu&ecirc; của Vinhomes. Hiện nay, VinFast đang sử dụng khoảng 335ha, trong đ&oacute; 7ha l&agrave;m khu dịch vụ, Vinhomes cũng đang mời gọi th&ecirc;m c&aacute;c doanh nghiệp b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o thu&ecirc;. Ngo&agrave;i ra, khu c&ocirc;ng nghiệp c&ograve;n 2.000ha đang được nhiều đối t&aacute;c quan t&acirc;m, đặt vấn đề sản xất linh kiện &ocirc; t&ocirc; tại Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p><span>Về cảng Lạch Huyện, sau khi nghi&ecirc;n cứu Tập đo&agrave;n quyết định chưa l&agrave;m v&igrave; tổng vốn đầu tư lớn, hiệu quả l&acirc;u d&agrave;i v&igrave; cần nhiều năm để lấp đầy.</span></p> <p><span><b>Cổ đ&ocirc;ng:&nbsp;Hội đồng quản trị cho biết từ khi hoạt động đến nay VinSmart v&agrave; VinFast c&oacute; doanh số xuất khẩu đạt bao nhi&ecirc;u?</b></span></p> <p><span><b><i>Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup - Phạm Nhật Vượng: </i></b>Cả VinFast v&agrave; VinSmart đều định hướng ngo&agrave;i Việt Nam chỉ tập trung một thị trường duy nhất l&agrave; Mỹ. Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng thị trường Mỹ mới triển khai c&aacute;c thị trường kh&aacute;c. Thị trường Mỹ l&agrave; thị trường rất kh&oacute;, nếu l&agrave;m được c&aacute;i kh&oacute; th&igrave; sang c&aacute;c thị trường kh&aacute;c đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng hơn.</span></p> <p><span><b>Cổ đ&ocirc;ng: Hiện nay Tập đo&agrave;n đang phải b&ugrave; lỗ cho VinFast, Tập đo&agrave;n cho biết định hướng ph&aacute;t triển trong những năm tới.</b></span></p> <p><span><b style="font-style: italic;">Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vingroup - Phạm Nhật Vượng: </b>Với mảng kinh doanh n&agrave;y, c&ocirc;ng ty x&aacute;c định đầu tư lớn, quyết liệt nhưng chấp nh&acirc;n b&ugrave; lỗ từ 3 đến 5 năm tới mới c&oacute; thể h&ograve;a EBITDA v&agrave; hướng đến l&agrave; thị phần. Trong thời gian đ&oacute;, VinFast chắc chắn chiếm thị phần rất tốt ở Việt Nam v&agrave; bắt đầu c&oacute; t&ecirc;n tuổi nhất định ở thị trường Mỹ. VinFast đ&atilde; chạy thử nghiệm xe &ocirc;t&ocirc; điện đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p><span>Vừa qua, dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc b&aacute;n h&agrave;ng của VinFast. C&ocirc;ng ty đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh si&ecirc;u khuyến mại th&aacute;ng 5 để cạnh tranh. D&ugrave; thị trường giảm, miếng b&aacute;nh c&ograve;n rất lớn. Mục ti&ecirc;u ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải lợi nhuận m&agrave; l&agrave; thị phần.</span></p> <p>Thanh Ng&agrave;</p> <p data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top