Đề nghị Bộ Chính trị cho phép Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy

Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho chủ trương Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/baochinhphu-vn_quangninh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng l&agrave;m việc với tỉnh Quảng Ninh.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 6/6, Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng do đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; l&agrave;m việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị; chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.</p> <p>L&agrave;m việc với với đo&agrave;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Xu&acirc;n K&yacute;, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ng&ocirc; Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o với Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n K&yacute;, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, b&aacute;m s&aacute;t chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đ&atilde; chủ động x&acirc;y dựng Kế hoạch số 308-KH/TU để tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với 4 điểm đột ph&aacute;.</p> <p>Trong đ&oacute;, tiếp tục thực hiện b&iacute; thư cấp ủy đồng thời l&agrave; chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương v&agrave; mở rộng thực hiện đối với những nơi c&oacute; đủ điều kiện; thực hiện b&iacute; thư cấp ủy đồng thời l&agrave; chủ tịch UBND cấp x&atilde; tối thiểu 75% trở l&ecirc;n.</p> <p>Sắp xếp, bố tr&iacute; c&aacute;n bộ để từ đầu nhiệm kỳ c&oacute; 100% b&iacute; thư cấp ủy cấp huyện kh&ocirc;ng phải l&agrave; người địa phương, 75% trở l&ecirc;n b&iacute; thư cấp x&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave; người địa phương.</p> <p>Thực hiện 100% việc bầu b&iacute; thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở v&agrave; cấp tr&ecirc;n cơ sở, kể cả Đảng bộ C&ocirc;ng an tỉnh, Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh sau khi thống nhất với đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương.</p> <p>Tiếp tục thống nhất chủ trương 100% b&iacute; thư chi bộ đồng thời l&agrave; trưởng th&ocirc;n, bản, khu phố theo phương ch&acirc;m &ldquo;D&acirc;n tin, Đảng cử&rdquo;, bầu cử trưởng th&ocirc;n, bản khu phố trong c&ugrave;ng 1 ng&agrave;y, sau đ&oacute; đại hội chi bộ trong c&ugrave;ng 1 ng&agrave;y 18/1/2020.</p> <p>D&ugrave; bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhưng nhờ Quảng Ninh sớm chủ động thực hiện &ldquo;mục ti&ecirc;u k&eacute;p&rdquo; vừa ph&ograve;ng chống, dịch COVID-19, vừa ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội đảng c&aacute;c cấp, v&igrave; vậy, Đại hội c&aacute;c chi, đảng bộ cơ sở vẫn diễn ra đảm bảo đ&uacute;ng tiến độ, chất lượng.</p> <p>Đến 31/5/2020, đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở, ho&agrave;n th&agrave;nh sớm hơn 1 th&aacute;ng theo quy định của Trung ương; 100% đảng bộ cơ sở tiến h&agrave;nh bầu trực tiếp b&iacute; thư tại đại hội v&agrave; đều c&oacute; số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, nhiều chi, đảng bộ đồng ch&iacute; b&iacute; thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu.</p> <p>Quảng Ninh cũng l&agrave; địa phương tổ chức sớm Đại hội Đảng bộ cấp huyện so với cả nước. Trong th&aacute;ng 5/2020, tỉnh đ&atilde; chỉ đạo v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh 3 đại hội điểm ở 3 Đảng bộ cấp huyện c&oacute; đặc điểm, loại h&igrave;nh kh&aacute;c nhau. Cơ bản đại hội đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt đẹp tất cả c&aacute;c nội dung đề ra, trong đ&oacute; c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự v&agrave; chủ trương bầu trực tiếp b&iacute; thư tại Đại hội.</p> <p>Về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c văn kiện, Quảng Ninh thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự một c&aacute;ch chặt chẽ, kỹ lưỡng, đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu của Trung ương. Ri&ecirc;ng quy định ti&ecirc;u chuẩn chức danh đ&atilde; cụ thể h&oacute;a th&ecirc;m ti&ecirc;u chuẩn cấp ủy vi&ecirc;n c&oacute; tư duy đột ph&aacute;, tầm nh&igrave;n chiến lược, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, linh hoạt, s&aacute;ng tạo; c&oacute; sản phẩm kết quả cụ thể c&oacute; thể định lượng được; c&oacute; khả năng ph&aacute;t hiện v&agrave; sử dụng người c&oacute; đức, c&oacute; năng lực.&nbsp;</p> <p>Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, tỉnh kiến nghị với Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c một số nội dung, trong đ&oacute; c&oacute; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương b&aacute;o c&aacute;o tr&igrave;nh Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư đồng &yacute; cho chủ trương Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV được thực hiện th&iacute; điểm bầu trực tiếp B&iacute; thư Tỉnh ủy tại Đại hội.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi l&agrave;m việc, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Trung ương đều đ&aacute;nh gi&aacute; Quảng Ninh l&agrave; tỉnh đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c định hướng, chỉ đạo to&agrave;n diện, hướng dẫn cụ thể v&agrave; chuẩn bị chu đ&aacute;o, kỹ lưỡng để đảm bảo Đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp diễn ra đ&uacute;ng tiến độ, chất lượng, d&ugrave; bị ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ của dịch COVID-19. Kinh nghiệm của Quảng Ninh c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn để nhiều tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c học tập. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đều đồng t&igrave;nh với đề xuất kiến nghị của Quảng Ninh sẽ thực hiện th&iacute; điểm bầu trực tiếp B&iacute; thư Tỉnh ủy tại Đại hội&hellip;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/baochinhphu-vn_achinh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh ph&aacute;t biểu tại buổi l&agrave;m việc.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu kết luận buổi l&agrave;m việc, đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự chủ động, t&iacute;ch cực của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai Chỉ thị 35. Nhiều c&aacute;ch l&agrave;m của tỉnh rất đ&aacute;ng biểu dương, thể hiện được nguy&ecirc;n tắc Đảng gắn b&oacute; mật thiết với nh&acirc;n d&acirc;n, dựa v&agrave;o nh&acirc;n d&acirc;n để x&acirc;y dựng Đảng, ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n. Quan trọng hơn đ&atilde; tạo được sự thống nhất cao về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động trong cả hệ thống ch&iacute;nh trị. So với cả nước, Quảng Ninh l&agrave; tỉnh ho&agrave;n th&agrave;nh rất sớm Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảm bảo chất lượng, trang trọng nhưng kh&ocirc;ng rườm r&agrave;, đặc biệt đ&atilde; thực hiện hiệu quả chủ trương bầu trực tiếp B&iacute; thư tại 100% đại hội.</p> <p>Đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh đề nghị, Quảng Ninh phải l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, trọng t&acirc;m l&agrave; chuẩn bị văn kiện v&agrave; nh&acirc;n sự. Trong đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, thực sự l&agrave; văn kiện trung t&acirc;m của đại hội, vừa tổng kết được chặng đường ph&aacute;t triển 5 năm, 10 năm qua, vừa x&aacute;c định phương hướng với tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn đến năm 2030, thậm ch&iacute; l&agrave; đến năm 2045, giải quyết được những vấn đề th&aacute;ch thức đang đặt ra trong thực tiễn v&agrave; thể hiện được nguyện vọng, &yacute; ch&iacute; của nh&acirc;n d&acirc;n...</p> <p>C&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự phải được thực hiện chặt chẽ, qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc v&agrave; cụ thể h&oacute;a Chỉ thị 35 của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c hướng dẫn của Trung ương. Quan trọng nhất l&agrave; phải đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng việc, chống chạy chức, chạy quyền, đảm bảo t&iacute;nh kế thừa, ổn định, đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển&hellip;</p> <p>Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng v&agrave; đảng vi&ecirc;n lu&ocirc;n x&aacute;c định đại hội Đảng l&agrave; cơ hội vừa g&oacute;p phần đổi mới phương thức l&atilde;nh đạo của Đảng, n&acirc;ng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng vi&ecirc;n, vừa l&agrave; dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, n&acirc;ng cao bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, tinh thần s&aacute;ng tạo v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, đề cao tinh thần n&ecirc;u gương. Qua đ&oacute;, c&aacute;c cấp ủy cũng phải thường xuy&ecirc;n nắm, giải quyết tốt t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền, thi đua hướng về đại hội.</p> <p>Khẳng định Quảng Ninh l&agrave; tỉnh c&oacute; truyền thống đo&agrave;n kết, thống nhất, lu&ocirc;n chủ động, t&iacute;ch cực, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m v&agrave; d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh tin tưởng, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện v&agrave; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, dự kiến sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 9 tới. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; một trong những Đảng bộ sẽ tổ chức sớm Đại hội trong cả nước. Đối với c&aacute;c đề xuất kiến nghị của tỉnh, đồng ch&iacute; cơ bản đồng t&igrave;nh v&agrave; sẽ tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư cho &yacute; kiến chỉ đạo./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top