Đề cử 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phó Văn phòng Trung ương Đảng và 3 cán bộ đang công tác tại Quốc hội được đề cử để các đại biểu bầu làm Ủy viên Thường vụ, sáng 6/4.

<div> <p class="Normal">Những người được đề cử đều l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương kh&oacute;a XIII, gồm: Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường; Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường L&ecirc; Quang Huy; Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải H&agrave;; Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.</p> <p class="Normal">Quốc hội sẽ bầu 5 Ủy vi&ecirc;n Thường vụ bằng phiếu k&iacute;n trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc chiều nay 6/4.</p> <p class="Normal">Khi trở th&agrave;nh Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Quốc hội, c&aacute;c nh&acirc;n sự n&ecirc;u tr&ecirc;n dự kiến được giới thiệu để bầu giữ c&aacute;c chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n Thiếu ni&ecirc;n Nhi đồng; Tổng thư k&yacute; Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại v&agrave; Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu.</p> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; những chức danh được <span>kiện to&agrave;n</span>, do người giữ vị tr&iacute; trước đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương kh&oacute;a XIII.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-dac-vinh-5026-1617646818.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh:<em> Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đắc Vinh</strong> 49 tuổi; Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ H&oacute;a học; qu&ecirc; ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. &Ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng c&oacute; nhiều năm giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội; B&iacute; thư đo&agrave;n Đại học Quốc gia H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 10/2011 đến 4/2016, &ocirc;ng l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n. Th&aacute;ng 4/2016 đến 12/2019, &ocirc;ng được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban thường vụ Tỉnh ủy v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cuối năm 2019, &ocirc;ng được điều động l&agrave;m Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Cường </strong>56 tuổi; Tiến sĩ Kỹ thuật an to&agrave;n h&agrave;ng hải, Thạc sĩ An to&agrave;n h&agrave;ng hải, Kỹ sư Điều h&agrave;nh t&agrave;u biển, Cử nh&acirc;n Anh văn; qu&ecirc; ở thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n, tỉnh Hải Dương. &Ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n, Ph&oacute; b&iacute; thư, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học H&agrave;ng Hải; B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-7830-9889-1617677418.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Th&aacute;ng 4/2008, &ocirc;ng Cường được Ban B&iacute; thư điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Gia Lai. Th&aacute;ng 9/2011, Bộ Ch&iacute;nh trị điều động &ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban D&acirc;n vận Trung ương v&agrave; giữ chức Ph&oacute; trưởng ban. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng lần lượt giữ c&aacute;c chức vụ B&iacute; thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; B&iacute; thư Đảng đo&agrave;n, Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 7/2019, &ocirc;ng được điều động tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Quang Huy </strong>55 tuổi; Tiến sĩ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Kỹ sư X&acirc;y dựng d&acirc;n dụng; qu&ecirc; ở huyện Ho&agrave;i Đức, H&agrave; Nội; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XII, XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave;m chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, trưởng ph&ograve;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc rồi Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Tư liệu, Ban Khoa gi&aacute;o Trung ương Đảng. Từ 8/2007 đến 2/2014, &ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Thường trực, Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường của Quốc hội. &Ocirc;ng được lu&acirc;n chuyển tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ 3/2014 đến 10/2017); trở về giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường từ cuối năm 2017.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng Vũ Hải H&agrave;</strong> 52 tuổi; Thạc sĩ Quản l&yacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ocirc;ng, Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n Ng&ocirc;n ngữ; qu&ecirc; ở <span>huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;</span> Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn ph&ograve;ng Quốc hội. Từ th&aacute;ng 7/2011 đến 11/2013, &ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội v&agrave; giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban n&agrave;y từ 11/2013 đến nay.</p> <p class="Normal"><strong>B&agrave; Nguyễn Thị Thanh </strong>54 tuổi; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nh&acirc;n Luật; qu&ecirc; ở huyện Y&ecirc;n M&ocirc;, tỉnh Ninh B&igrave;nh; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XII, XIV.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_0faba26a3946cb189257-1973-1617680177.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&agrave; Nguyễn Thị Thanh, Ph&oacute; trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <div class="article__summary"> <p>B&agrave; Thanh từng giữ chức Trưởng ban D&acirc;n vận Tỉnh ủy ki&ecirc;m Trưởng ban Văn h&oacute;a-X&atilde; hội thuộc HĐND tỉnh Ninh B&igrave;nh; B&iacute; thư Huyện ủy Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, Ninh B&igrave;nh. Từ 8/2013 đến 3/2020, b&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Ninh B&igrave;nh. Th&aacute;ng 3/2020, b&agrave; được điều động giữ chức Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu.</p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top