Đề cử 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phó Văn phòng Trung ương Đảng và 3 cán bộ đang công tác tại Quốc hội được đề cử để các đại biểu bầu làm Ủy viên Thường vụ, sáng 6/4.

<div> <p class="Normal">Những người được đề cử đều l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương kh&oacute;a XIII, gồm: Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường; Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường L&ecirc; Quang Huy; Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải H&agrave;; Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.</p> <p class="Normal">Quốc hội sẽ bầu 5 Ủy vi&ecirc;n Thường vụ bằng phiếu k&iacute;n trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc chiều nay 6/4.</p> <p class="Normal">Khi trở th&agrave;nh Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Quốc hội, c&aacute;c nh&acirc;n sự n&ecirc;u tr&ecirc;n dự kiến được giới thiệu để bầu giữ c&aacute;c chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n Thiếu ni&ecirc;n Nhi đồng; Tổng thư k&yacute; Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại v&agrave; Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu.</p> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; những chức danh được <span>kiện to&agrave;n</span>, do người giữ vị tr&iacute; trước đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương kh&oacute;a XIII.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-dac-vinh-5026-1617646818.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh:<em> Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đắc Vinh</strong> 49 tuổi; Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ H&oacute;a học; qu&ecirc; ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. &Ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng c&oacute; nhiều năm giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội; B&iacute; thư đo&agrave;n Đại học Quốc gia H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 10/2011 đến 4/2016, &ocirc;ng l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n. Th&aacute;ng 4/2016 đến 12/2019, &ocirc;ng được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban thường vụ Tỉnh ủy v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cuối năm 2019, &ocirc;ng được điều động l&agrave;m Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Cường </strong>56 tuổi; Tiến sĩ Kỹ thuật an to&agrave;n h&agrave;ng hải, Thạc sĩ An to&agrave;n h&agrave;ng hải, Kỹ sư Điều h&agrave;nh t&agrave;u biển, Cử nh&acirc;n Anh văn; qu&ecirc; ở thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n, tỉnh Hải Dương. &Ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n, Ph&oacute; b&iacute; thư, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học H&agrave;ng Hải; B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-7830-9889-1617677418.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Th&aacute;ng 4/2008, &ocirc;ng Cường được Ban B&iacute; thư điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Gia Lai. Th&aacute;ng 9/2011, Bộ Ch&iacute;nh trị điều động &ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban D&acirc;n vận Trung ương v&agrave; giữ chức Ph&oacute; trưởng ban. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng lần lượt giữ c&aacute;c chức vụ B&iacute; thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; B&iacute; thư Đảng đo&agrave;n, Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 7/2019, &ocirc;ng được điều động tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Quang Huy </strong>55 tuổi; Tiến sĩ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Kỹ sư X&acirc;y dựng d&acirc;n dụng; qu&ecirc; ở huyện Ho&agrave;i Đức, H&agrave; Nội; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XII, XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave;m chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, trưởng ph&ograve;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc rồi Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Tư liệu, Ban Khoa gi&aacute;o Trung ương Đảng. Từ 8/2007 đến 2/2014, &ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Thường trực, Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường của Quốc hội. &Ocirc;ng được lu&acirc;n chuyển tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ 3/2014 đến 10/2017); trở về giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, C&ocirc;ng nghệ v&agrave; M&ocirc;i trường từ cuối năm 2017.</p> <p class="Normal"><strong>&Ocirc;ng Vũ Hải H&agrave;</strong> 52 tuổi; Thạc sĩ Quản l&yacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ocirc;ng, Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n Ng&ocirc;n ngữ; qu&ecirc; ở <span>huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;</span> Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng từng l&agrave; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn ph&ograve;ng Quốc hội. Từ th&aacute;ng 7/2011 đến 11/2013, &ocirc;ng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội v&agrave; giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban n&agrave;y từ 11/2013 đến nay.</p> <p class="Normal"><strong>B&agrave; Nguyễn Thị Thanh </strong>54 tuổi; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nh&acirc;n Luật; qu&ecirc; ở huyện Y&ecirc;n M&ocirc;, tỉnh Ninh B&igrave;nh; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XII, XIV.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_0faba26a3946cb189257-1973-1617680177.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&agrave; Nguyễn Thị Thanh, Ph&oacute; trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <div class="article__summary"> <p>B&agrave; Thanh từng giữ chức Trưởng ban D&acirc;n vận Tỉnh ủy ki&ecirc;m Trưởng ban Văn h&oacute;a-X&atilde; hội thuộc HĐND tỉnh Ninh B&igrave;nh; B&iacute; thư Huyện ủy Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, Ninh B&igrave;nh. Từ 8/2013 đến 3/2020, b&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Ninh B&igrave;nh. Th&aacute;ng 3/2020, b&agrave; được điều động giữ chức Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu.</p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top