Danh tính 55 người gặp nạn ở Trà Leng, huyện Nam Trà My

Chiều 30/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 14 người dân còn lại bị mất tích tại thôn 1 (xã Trà Leng) liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn vào chiều 28/10.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Chiều 30/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực t&igrave;m kiếm 14 người d&acirc;n c&ograve;n lại bị mất t&iacute;ch tại th&ocirc;n 1 (x&atilde; Tr&agrave; Leng) li&ecirc;n quan đến vụ&nbsp;<span>sạt lở đất</span> xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave;o chiều 28/10.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Danh tính 55 người gặp nạn ở Trà Leng, huyện Nam Trà My" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_55-nguoi-gap-nan-do-sat-lo-nui-o-tra-leng-co-1-nguoi-khac-dia-phuong-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Hậu quả vụ sạt n&uacute;i khiến to&agrave;n bộ th&ocirc;n 1 (x&atilde; Tr&agrave; Leng) bị san phẳng</em></td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Tại hiện trường, &ocirc;ng Trần Văn Mẫn &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Nam Tr&agrave; My cho biết, ch&iacute;nh quyền địa phương x&aacute;c nhận c&oacute; th&ecirc;m 2 trường hợp nữa mất t&iacute;ch li&ecirc;n quan đến vụ sạt lở sau khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o từ người nh&agrave; c&aacute;c nạn nh&acirc;n.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Trong số 2 người n&agrave;y, c&oacute; một ch&aacute;u b&eacute; v&agrave; một người đ&agrave;n &ocirc;ng t&ecirc;n Hồ Viết Mười (chưa r&otilde; địa chỉ). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Mười từ địa phương kh&aacute;c đến th&ocirc;n 1 (x&atilde; Tr&agrave; Leng) chơi.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Danh tính 55 người gặp nạn ở Trà Leng, huyện Nam Trà My" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_55-nguoi-gap-nan-do-sat-lo-nui-o-tra-leng-co-1-nguoi-khac-dia-phuong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Lực lượng cứu hộ t&igrave;m kiếm 14 người d&acirc;n c&ograve;n mất t&iacute;ch (ảnh chụp ng&agrave;y 30/10).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Như vậy, t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đ&atilde; khiến 55 người gặp nạn. Sau 2 ng&agrave;y t&igrave;m kiếm, lực lượng chức năng t&igrave;m thấy 33 người c&ograve;n sống, 8 thi thể v&agrave; c&oacute; 14 người c&ograve;n mất t&iacute;ch.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Một l&atilde;nh đạo UBND x&atilde; Tr&agrave; Leng cho biết, trong số 14 người mất t&iacute;ch c&oacute; &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng Việt - B&iacute; thư Đảng ủy x&atilde;. Cả gia đ&igrave;nh sinh sống ở th&ocirc;n 1.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Khi vụ việc xảy ra, vợ v&agrave; 2 đứa con của &ocirc;ng Việt kịp thời chạy ra ngo&agrave;i tho&aacute;t nạn c&ograve;n &ocirc;ng Việt hiện đang mất t&iacute;ch&rdquo;, vị l&atilde;nh đạo x&atilde; n&agrave;y cho biết&nbsp;</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Danh t&iacute;nh 55 người d&acirc;n gặp nạn tại th&ocirc;n 1, x&atilde; Tr&agrave; Leng:</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Những người tử vong: Hồ Văn H&ugrave;ng; Hồ Thị Mai; Hồ Văn Thanh; Hồ Thị Đức; Hồ Văn C&ocirc;ng; Hồ Viết Mười (người địa phương kh&aacute;c); L&ecirc; C&ocirc;ng Huy v&agrave; Nguyễn Thị Tường Vy.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Danh tính 55 người gặp nạn ở Trà Leng, huyện Nam Trà My" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_55-nguoi-gap-nan-do-sat-lo-nui-o-tra-leng-co-1-nguoi-khac-dia-phuong-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Danh t&iacute;nh 55 người d&acirc;n gặp nạn (do UBND x&atilde; Tr&agrave; Leng cung cấp).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Những người mất t&iacute;ch: L&ecirc; Ho&agrave;ng Việt; A Rất Thị H&agrave;; Hồ A Rất Th&aacute;i Hữu; Hồ Quang Tuyền; Hồ Thị &Acirc;n; Trần Cao Nam; Trần Văn Tăng; V&otilde; Ngọc Minh; Nguyễn Thị Lệ Xoan; Nguyễn Thị Mai Khiếu; Nguyễn Văn Khu&ecirc;; Hồ Thị Mai Ly; Hồ Thị Then v&agrave; Hồ Thị Thắm.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">33 người được t&igrave;m thấy v&agrave; bị thương: Hồ Thị B&ocirc;ng; L&ecirc; Thanh Nh&atilde;; L&ecirc; Thanh T&uacute;; Hồ Văn H&ugrave;ng; Hồ Văn T&uacute;; Hồ Văn Đệ; Hồ Thị Lam Chi; L&ecirc; Ho&agrave;ng Lợi; Hồ Thị Thi&ecirc;m; ch&aacute;u Hữu, ch&aacute;u Khải; Hồ Thị Nang; Nguyễn Thị Si&ecirc;u; Nguyễn Thị Th&aacute;i; Hồ Mai Trung; Hồ Thị Liễu; ch&aacute;u Kim; ch&aacute;u Ch&acirc;u; Nguyễn Xu&acirc;n Vũ; Hồ Thị Diệu; Nguyễn Thị Hiền; Hồ Văn Vỹ; ch&aacute;u Minh; Ch&aacute;u Lan; Hồ Thị Ni&ecirc;ng; ch&aacute;u Khang; Hồ Thị Diệu; Hồ Thị Phi&ecirc;n; Nguyễn Th&agrave;nh Sơn; Nguyễn Thị Xu&acirc;n Qu&yacute;; Nguyễn Thị Xu&acirc;n Quyền; Hồ Văn Đề v&agrave; vợ &ocirc;ng Đề.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top