Đánh sập điểm tàng trữ hơn 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Hơn 10.000 bao thuốc lá thuộc các nhãn hiệu 555, Craven, Jet, Hero... được chủ cơ sở mua trôi nổi trên thị trường về kinh doanh mà không có hóa đơn, chứng từ.

<div> <p>S&aacute;ng 13/11, Đội Quản l&yacute; thị trường số 6 (Cục QLTT B&igrave;nh Dương) phối hợp Đội QLTT số 2, Đội 3 Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu (C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Dương) v&agrave; đại diện chủ sở hữu nh&atilde;n hiệu thuốc l&aacute; hiệu 555 v&agrave; Craven kiểm tra cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a Thu 9 Lời tại phường Thuận Giao, TP Thuận An.</p> <p>Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ph&aacute;t hiện 848 bao thuốc l&aacute; điếu nh&atilde;n hiệu 555 v&agrave; 1.284 bao thuốc l&aacute; điếu nh&atilde;n hiệu Craven c&oacute; dấu hiệu giả mạo nh&atilde;n hiệu đ&atilde; đăng k&yacute; bảo hộ tại Việt Nam. Ước t&iacute;nh l&ocirc; h&agrave;ng c&oacute; tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n 40 triệu đồng.</p> <p>Đồng thời, đo&agrave;n kiểm tra ph&aacute;t hiện nơi đ&acirc;y t&agrave;ng trữ 8.170 bao thuốc l&aacute; kh&aacute;c thuộc c&aacute;c nh&atilde;n hiệu Hero, Jet, Scott, Esse Nelson, Bayon, 555, Craven. To&agrave;n bộ số h&agrave;ng n&agrave;y do nước ngo&agrave;i sản xuất.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thuoc la nhap lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_thuoclalau.jpg" title="thuốc lá nhập lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan chức năng kiểm tra tại cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a Thu 9 Lời. Ảnh: <em>QLTT.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&agrave; Nguyễn Lệ Thu (sinh năm 1962), chủ cơ sở, cho biết mua h&agrave;ng h&oacute;a tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n thị trường về kinh doanh, kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn, chứng từ.</p> <p>Hiện cơ quan chức năng đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản tạm giữ to&agrave;n bộ tang vật v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&atilde;nh đạo Đội QLTT số 6 tổ chức b&agrave;n giao hồ sơ c&ugrave;ng tang vật vi phạm cho Đội Cảnh s&aacute;t Kinh tế - Ma t&uacute;y C&ocirc;ng an TP Thuận An để điều tra v&agrave; xem x&eacute;t, truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 27/10, Đội QLTT số 6 đ&atilde; phối hợp Đội QLTT số 4, Đội 3 PC03 (C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Dương) v&agrave; đại diện chủ sở hữu nh&atilde;n hiệu thuốc l&aacute; 555 v&agrave; Craven ph&aacute;t hiện 2 vụ t&agrave;ng trữ 2.570 g&oacute;i thuốc l&aacute; nhập lậu v&agrave; 830 g&oacute;i thuốc l&aacute; nghi giả mạo 2 nh&atilde;n hiệu n&agrave;y.</p> <p>Trong số đ&oacute;, đo&agrave;n kiểm tra đ&atilde; chuyển C&ocirc;ng an thị x&atilde; T&acirc;n Uy&ecirc;n xem x&eacute;t xử l&yacute; h&igrave;nh sự một vụ kinh doanh h&agrave;ng cấm, gồm 2.490 bao thuốc l&aacute; điếu hiệu Jet, Hero v&agrave; 410 g&oacute;i thuốc l&aacute; 555, Craven nghi giả mạo nh&atilde;n hiệu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top