Đằng sau sự bùng nổ giá vàng 2020

Giá vàng thế giới nửa đầu năm 2020 có nhiều động thái mới gắn với nhiều nguyên nhân mới và chuyển phát đi nhiều thông điệp mới cho toàn thế giới…

<div> <div>Trong nửa đầu th&aacute;ng 7/2020, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới vượt qua mức 1.800 USD/ounce lần đầu ti&ecirc;n kể từ năm 2011. Đến ng&agrave;y 17/7/2020, gi&aacute; v&agrave;ng b&aacute;n ra tăng 275,6 USD/ounce so với cuối năm 2019. Gi&aacute; v&agrave;ng trong nước nửa đầu th&aacute;ng 7/2020 cũng biến động theo xu hướng tăng mạnh, chủ yếu do chịu t&aacute;c động từ đ&agrave; tăng của gi&aacute; v&agrave;ng thế giới. Gi&aacute; v&agrave;ng SJC trong nước trong nửa đầu th&aacute;ng 7/2020 vượt v&agrave; duy tr&igrave; giao dịch tr&ecirc;n ngưỡng 50 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ năm 2011. Đến ng&agrave;y 17/7/2020, gi&aacute; v&agrave;ng trong nước b&aacute;n ra tăng 7,9 triệu đồng/lượng so mức gi&aacute; cuối năm 2019. Nhưng gi&aacute; v&agrave;ng tăng mạnh trong tuần cuối của th&aacute;ng 7/2020 khi ch&iacute;nh thức vượt qua đỉnh của năm 2011 (1.921 USD/ounce), đạt tr&ecirc;n 1.930 USD/ounce trong s&aacute;ng ng&agrave;y 27/7.&nbsp;</div> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giao ngay s&aacute;ng 3/8 tại thị trường ch&acirc;u &Aacute; c&oacute; thời điểm l&ecirc;n mức 1.985 USD/ounce so với gi&aacute; đ&oacute;ng cửa ng&agrave;y 2/8 ở mức&nbsp;1.976,1 USD; gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco ng&agrave;y 3/8 đ&atilde; tăng vọt l&ecirc;n mốc&nbsp;1.991 USD/ounce (gi&aacute; v&agrave;ng tương lai giao th&aacute;ng 12/2020 đ&atilde; đạt mức&nbsp;1.994,6 USD/ounce), cao nhất mọi thời đại m&agrave; kim loại qu&yacute; thế giới từng ghi nhận được. Tuy nhi&ecirc;n, ngay sau đ&oacute; gi&aacute; quay đầu giảm nhanh về mốc&nbsp;1.971,8 USD/ounce, thấp hơn gi&aacute; cuối tuần trước&nbsp;4 USD. Đặc biệt,&nbsp;gi&aacute; v&agrave;ng thế giới c&oacute; l&uacute;c l&ecirc;n hơn 2.089 USD/ounce với hợp đồng v&agrave;ng giao th&aacute;ng 12/2020 tr&ecirc;n s&agrave;n Comex; gi&aacute; v&agrave;ng trong nước ng&agrave;y&nbsp;6/8/2020 đạt 62 triệu đồng/lượng. T&iacute;nh chung, hiện gi&aacute; v&agrave;ng thế giới&nbsp;tăng th&ecirc;m khoảng 40% gi&aacute; trị so với cuối năm 2019. Những bi&ecirc;n độ tăng v&agrave; giảm đều mạnh, với ghi nhận&nbsp;gi&aacute; tăng gần 40 USD/ounce trong ng&agrave;y diễn ra vụ nổ chấn động to&agrave;n cầu ở Lebanon v&agrave; cũng&nbsp;đ&atilde; c&oacute; thời điểm giảm từ 70-80 USD/ounce&nbsp;chỉ trong một phi&ecirc;n. Mức nắm giữ tại c&aacute;c quỹ giao dịch trao đổi v&agrave;ng cũng tăng l&ecirc;n mức kỷ lục&hellip;</p> <p>Cả mức gi&aacute; trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đều đạt đỉnh cao nhất trong gần một thập ni&ecirc;n trở lại đ&acirc;y. Mức nắm giữ tại c&aacute;c quỹ giao dịch trao đổi v&agrave;ng cũng tăng l&ecirc;n mức kỷ lục.</p> <p>Sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n h&agrave;ng đầu l&agrave;m tăng gi&aacute; v&agrave;ng trong năm 2020. Dịch COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; lan rộng tr&ecirc;n 215 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ, l&agrave;m gần 19 triệu người nhiễm v&agrave; hơn nửa triệu người tử vong, đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ tiếp tục ảnh hưởng ti&ecirc;u cực l&acirc;u d&agrave;i trực tiếp v&agrave; mạnh mẽ đến to&agrave;n bộ c&aacute;c nền kinh tế. C&aacute;c biện ph&aacute;p phong tỏa, c&aacute;ch ly v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội để chống dịch d&ugrave; ngắn hay d&agrave;i, ở phạm vi quốc gia hay quốc tế đều l&agrave;m tăng sự đứt g&atilde;y c&aacute;c chuỗi cung ứng, l&agrave;m thu hẹp cả tổng cung v&agrave; tổng cầu, giảm s&uacute;t động lực tăng trưởng, nguồn thu NSNN, tiền lương&hellip; Đồng thời, dịch COVID-19 c&ograve;n l&agrave;m giảm tổng cầu thị trường dầu mỏ thế giới, l&agrave;m tăng nạn thất nghiệp v&agrave; đổ vỡ c&aacute;c hợp đồng kinh tế; thu hẹp hoặc l&agrave;m mất đi cơ hội kinh doanh vi m&ocirc; v&agrave; vĩ m&ocirc;, tăng rủi ro cho cổ phiếu v&agrave; tr&aacute;i phiếu của cả c&aacute;c doanh nghiệp to, nhỏ ở cả nước ph&aacute;t triển hay nước đang ph&aacute;t triển, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt thể chế ch&iacute;nh trị v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh. Đặc biệt, c&aacute;c biện ph&aacute;p chống đỡ dịch COVID-19 cũng l&agrave;m gia tăng xu hướng nới lỏng t&agrave;i ch&iacute;nh-tiền tệ th&ocirc;ng qua sự b&ugrave;ng nổ c&aacute;c g&oacute;i hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh l&ecirc;n tới h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ USD v&agrave; cắt giảm l&atilde;i suất tiền tệ&hellip; Nếu đạt hiệu quả, c&aacute;c g&oacute;i hỗ trợ n&agrave;y sẽ gi&uacute;p tăng sức chống chịu của nền kinh tế, tăng niềm tin của x&atilde; hội v&agrave;o triển vọng cơ&nbsp; hội đầu tư v&agrave; duy tr&igrave; tăng trưởng kinh tế, kiểm so&aacute;t thất nghiệp&hellip;, từ đ&oacute; giảm bớt sức hấp dẫn v&agrave; d&ograve;ng tiền tr&uacute; ẩn v&agrave;o v&agrave;ng. Ngược lại, ch&uacute;ng cũng sẽ k&eacute;o theo nguy cơ giảm gi&aacute; c&aacute;c đồng tiền v&agrave; gia tăng sức &eacute;p nợ cộng v&agrave; lạm ph&aacute;t tiền tệ tr&ecirc;n cả phạm vi quốc gia v&agrave; to&agrave;n cầu&hellip; Tất cả điều đ&oacute; tạo cộng hưởng động lực biến v&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ lựa chọn bảo to&agrave;n gi&aacute; trị được tin cậy v&agrave; ưa chuộng nhất hiện nay, cho cả người d&acirc;n v&agrave; nh&agrave; nước.</p> <p>Thực tế thế giới c&ograve;n cho thấy,&nbsp;b&aacute;n khống v&agrave;ng cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n đẩy gi&aacute; v&agrave;ng l&ecirc;n cao. Từ đầu th&aacute;ng 6/2020, khi v&agrave;ng vượt qua mốc 1.750 USD/ounce, th&igrave; c&aacute;c quỹ đầu tư b&aacute;n khống v&agrave;ng cũng ở mức độ kh&aacute; cao, tới tr&ecirc;n 10% tổng khối lượng giao dịch v&agrave; vượt qua mốc 15% v&agrave;o đầu th&aacute;ng 7/2020. Những người đặt cược v&agrave;o v&agrave;ng giảm gi&aacute; đ&atilde; bị thua đậm v&agrave; phải đ&oacute;ng vị thế, g&oacute;p phần l&agrave;m tăng lực mua v&agrave;ng. Theo số liệu của Lippers, trong th&aacute;ng 6/2020, c&oacute; hơn 130 tỷ USD đ&atilde; rời khỏi quỹ thị trường tiền tệ v&agrave; bắt đầu mua t&agrave;i sản c&oacute; rủi ro. Nhưng đa số c&aacute;c quỹ n&agrave;y vẫn đang tập trung v&agrave;o tr&aacute;i phiếu v&agrave; mua v&agrave;ng để đa dạng h&oacute;a danh mục (quỹ ETF về v&agrave;ng đ&atilde; ghi nhận tuần giao dịch tăng thứ 18 li&ecirc;n tiếp, l&agrave; chuỗi tăng d&agrave;i nhất kể từ năm 2006).&nbsp;Từ giữa th&aacute;ng 7/2020, USD mất gi&aacute; so với nhiều đồng tiền ch&iacute;nh như euro v&agrave; bảng Anh. Thường khi USD mất gi&aacute;, v&agrave;ng sẽ l&ecirc;n gi&aacute;. C&aacute;c quỹ n&agrave;y, v&igrave; vậy, sẽ nương theo chiều hướng yếu đi của USD m&agrave; hưởng lợi từ v&agrave;ng.</p> <p>Đặc biệt,&nbsp;thị trường v&agrave;ng&nbsp;thế giới vừa ghi nhận phi&ecirc;n b&aacute;n th&aacute;o mạnh nhất trong v&ograve;ng 2 th&aacute;ng qua của&nbsp;SPDR- quỹ đầu tư t&iacute;n th&aacute;c v&agrave;ng lớn nhất thế giới.&nbsp;T&iacute;nh từ ng&agrave;y 3-7/8, SPDR mua v&agrave;o 26,1 tấn v&agrave;ng nhưng chỉ trong ng&agrave;y 7/8 khi gi&aacute; v&agrave;ng bật l&ecirc;n mốc cao nhất trong lịch sử th&igrave; quỹ n&agrave;y đ&atilde; chốt lời 5,84 tấn. Đ&acirc;y l&agrave; số lượng v&agrave;ng b&aacute;n ra cao nhất của SPDR t&iacute;nh theo tuần kể từ đầu th&aacute;ng 4 tới thời điểm n&agrave;y.&nbsp;Ngay lập tức,&nbsp;gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay rơi xuống s&aacute;t 2.033 USD/ounce, tương đương khoảng 57 triệu đồng/lượng, so với 2 ng&agrave;y trước giảm khoảng 42 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.&nbsp;C&ugrave;ng chiều với gi&aacute; v&agrave;ng thế giới, gi&aacute; v&agrave;ng trong nước lao dốc kh&ocirc;ng phanh. Ng&agrave;y 10/8, gi&aacute; v&agrave;ng SJC li&ecirc;n tục thay đổi biểu gi&aacute; v&agrave; điều chỉnh giảm tới hơn 2,1 triệu đồng/lượng so với gi&aacute; đ&oacute;ng cửa cuối tuần qua, giao dịch hiện chỉ c&ograve;n 56,5-57,15 triệu đồng/lượng (mua-b&aacute;n). Nếu t&iacute;nh từ ng&agrave;y 7/8, thời điểm gi&aacute; v&agrave;ng cao kỷ lục th&igrave; đến nay gi&aacute; v&agrave;ng miếng đ&atilde; bốc hơi khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.&nbsp;Tương tự, Tập đo&agrave;n v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; PNJ cũng giảm tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều b&aacute;n v&agrave; giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua, k&eacute;o gi&aacute; mua b&aacute;n đối với v&agrave;ng miếng SJC về mức 56,9-58,2 triệu đồng/lượng.&nbsp;Thậm ch&iacute; một số doanh nghiệp kinh doanh v&agrave;ng lớn c&ograve;n k&eacute;o gi&aacute;&nbsp;v&agrave;ng miếng SJC về quanh ngưỡng 57 triệu đồng/lượng. Đơn cử như doanh nghiệp v&agrave;ng Ngọc Hải hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng SJC ở mức 55,7-57,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần qua.&nbsp;Do gi&aacute; v&agrave;ng trong nước điều chỉnh giảm nhanh hơn so với đ&agrave; giảm của gi&aacute; v&agrave;ng thế giới khiến khoảng c&aacute;ch ch&ecirc;nh lệch giữa gi&aacute; v&agrave;ng trong nước v&agrave; thế giới được thu hẹp về mức thấp nhất trong v&ograve;ng 1 th&aacute;ng qua. Hiện gi&aacute; v&agrave;ng trong nước hiện chỉ đắt hơn gi&aacute; v&agrave;ng thế giới khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.</p> <p>Về triển vọng ngắn hạn, thị trường v&agrave;ng kh&oacute; c&oacute; động lực giảm gi&aacute; mạnh trước khi mẻ vaccine chống COVID-19 đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh thức được tung ra thị trường v&agrave;o đầu qu&yacute; IV/2020.</p> <p>L&agrave; nơi tr&uacute; ẩn an to&agrave;n nhất cho nh&agrave; đầu tư khi gi&aacute; trị tiền tệ suy giảm, gi&aacute; v&agrave;ng sẽ x&aacute;c lập mức mặt bằng gi&aacute; mới, kh&oacute; quay trở&nbsp; lại mức dưới 40 triệu/lượng v&agrave; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o kết quả 2 mặt của c&aacute;c g&oacute;i hỗ trợ kinh tế thế giới mới tung ra do dịch COVID-19, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung cả về kinh tế v&agrave; ngo&agrave;i kinh tế (kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; đợt tăng gi&aacute; đột biến gần 80 USD/ounce chỉ trong mấy ng&agrave;y, từ mức 1.800 USD/ounce l&ecirc;n đến 1.880 USD/ounce diễn ra sau khi tin về g&oacute;i cứu trợ 750 tỷ euro của EU, cũng như tin Mỹ đ&oacute;ng cửa Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n Trung Quốc ở Houston được th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; k&eacute;p theo đ&ograve;n trả đũa của Trung Quốc đ&oacute;ng cửa L&atilde;nh sự Mỹ ở Th&agrave;nh Đ&ocirc;, Trung Quốc.</p> <p>Điều đ&aacute;ng mừng l&agrave;, d&ugrave; gi&aacute; v&agrave;ng trong nước v&agrave; thế giới c&oacute; nhiều biến động, song c&aacute;c động th&aacute;i tăng giảm thường c&ugrave;ng chiều v&agrave; trật tự thị trường v&agrave;ng trong nước vẫn được bảo đảm, kh&ocirc;ng xuất hiện t&igrave;nh trạng đầu cơ, t&igrave;nh trạng &quot;v&agrave;ng h&oacute;a&quot; trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn, việc sử dụng v&agrave;ng l&agrave;m phương tiện thanh to&aacute;n đ&atilde; được kiểm so&aacute;t tốt.&nbsp;Hơn nữa, bất chấp gi&aacute; v&agrave;ng cao, thị trường tiền tệ kh&aacute; ổn định, s&aacute;ng 3/8, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước ni&ecirc;m yết tỷ gi&aacute; trung t&acirc;m USD ở mức 23.207 VND, giảm 6 đồng/USD so với phi&ecirc;n giao dịch h&ocirc;m trước. Tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại, gi&aacute; giao dịch USD c&oacute; xu hướng chững lại so với c&aacute;c phi&ecirc;n giao dịch trước đ&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; minh chứng thuyết phục v&agrave; cũng l&agrave; th&ocirc;ng điệp mới khẳng định t&iacute;nh đ&uacute;ng đắn của tinh thần Nghị định 24/2012/NĐ-CP ng&agrave;y 3/4/2012 của Ch&iacute;nh phủ về Quản l&yacute; hoạt động kinh doanh v&agrave;ng.</p> <p>Một th&ocirc;ng điệp mới đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; cần cảnh gi&aacute;c v&agrave; chủ động giảm bớt t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của c&aacute;c yếu tố t&acirc;m l&yacute; đ&aacute;m đ&ocirc;ng tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng trong nước, với 4 dấu hiệu nhận diện nổi bật sau:&nbsp;Thứ nhất, mức ch&ecirc;nh lệch cao giữa gi&aacute; mua v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n (tới h&agrave;ng triệu đồng so với b&igrave;nh thường chi v&agrave;i ba chục ng&agrave;n đồng); thứ hai, mức cao hơn v&agrave;i trăm ngh&igrave;n đồng giữa gi&atilde;n c&aacute;ch gi&aacute; trong nước v&agrave; gi&aacute; nước ngo&agrave;i (tốc độ tăng gi&aacute; v&agrave;ng trong nước cao hơn gi&aacute; thế giới); thứ ba, qu&aacute; nhiều số lần điều chỉnh gi&aacute; tr&ecirc;n bảng điện tử (gi&aacute; v&agrave;ng thay đổi nhiều lần/ng&agrave;y); thứ tư, sự giảm gi&aacute; nhanh ch&oacute;ng mỗi khi c&oacute; tuy&ecirc;n bố của NHNN về sẵn s&agrave;ng b&aacute;n v&agrave;ng ra để can thiệp thị trường v&agrave;ng trong nước&hellip;</p> <p>Thực tế cho thấy, khi xuất hiện một hay v&agrave;i yếu tố nhận diện tr&ecirc;n c&oacute; nghĩa l&agrave; gi&aacute; v&agrave;ng trong nước đang chịu t&aacute;c động mạnh mẽ của t&acirc;m l&yacute;; khi đ&oacute;, người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua v&agrave;ng, v&igrave; sẽ chịu rủi ro gi&aacute; giảm nhanh!</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top