Cựu tổng giám đốc PVEP bị truy tố vì nhận tiền của Oceanbank

Ông Khạnh cùng cấp dưới bị cáo buộc gửi tiền vào Oceanbank để nhận lãi ngoài hợp đồng gần 52 tỷ đồng, không ghi sổ sách.

<div> <p>VKSND Tối cao vừa ho&agrave;n tất c&aacute;o trạng v&agrave; ủy quyền cho VKSND H&agrave; Nội thực hiện quyền c&ocirc;ng tố x&eacute;t xử sơ thẩm vụ &aacute;n <em>Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản</em> xảy ra tại Tổng C&ocirc;ng ty thăm d&ograve; khai th&aacute;c dầu kh&iacute; - PVEP.</p> <p>Ba người bị truy tố với c&aacute;o buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản khi gửi tiền của PVEP v&agrave;o Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank)&nbsp;gồm: Đỗ Văn Khạnh (58 tuổi, nguy&ecirc;n tổng gi&aacute;m đốc PVEP, nguy&ecirc;n chủ tịch HĐQT Tổng C&ocirc;ng ty cổ phần Khoan v&agrave; Dịch vụ khoan Dầu kh&iacute; - PVD), Nguyễn Tuấn H&ugrave;ng (48 tuổi, nguy&ecirc;n trưởng ban T&agrave;i ch&iacute;nh PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng Gi&aacute;m đốc PVEP).</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ông Khạnh khi còn đương chức tổng giám đốc PVEP." src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/14/khanh-7457-1552538000.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>&Ocirc;ng Khạnh khi c&ograve;n đương chức tổng gi&aacute;m đốc PVEP.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN) về việc ưu ti&ecirc;n sử dụng c&aacute;c dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh của Oceanbank, PVEP đ&atilde; giao dịch tiền gửi c&oacute; kỳ hạn v&agrave; kh&ocirc;ng kỳ hạn tại Oceanbank chi nh&aacute;nh Thăng Long.</p> <p>&Ocirc;ng Khạnh ph&acirc;n c&ocirc;ng b&agrave; Lan (Ph&oacute; tổng Gi&aacute;m đốc PVEP phụ tr&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh, kế to&aacute;n v&agrave; kiểm to&aacute;n) ph&ecirc; duyệt c&aacute;c tờ tr&igrave;nh của Ban T&agrave;i ch&iacute;nh, k&yacute; c&aacute;c Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. &Ocirc;ng H&ugrave;ng trực tiếp đề xuất, k&yacute; tờ tr&igrave;nh hợp đồng gửi tiền tr&igrave;nh b&agrave; Lan ph&ecirc; duyệt, k&yacute; hợp đồng việc gửi tiền của PVEP v&agrave;o Oceanbank.</p> <p>Thực hiện chủ trương của H&agrave; Văn Thắm (nguy&ecirc;n chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi l&atilde;i ngo&agrave;i tiền hợp đồng huy động vốn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, b&agrave; Nguyễn Thị Minh Phương (nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng Gi&aacute;m đốc Oceanbank) đ&atilde; trực tiếp v&agrave; nhờ một số nh&acirc;n vi&ecirc;n chi tiền l&atilde;i ngo&agrave;i hợp đồng cho H&ugrave;ng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.</p> <p>Trong tổng số tiền tr&ecirc;n, cơ quan c&ocirc;ng tố c&aacute;o buộc, &ocirc;ng Khạnh nhận hơn bốn tỷ đồng; b&agrave; Lan 200 triệu đồng. &Ocirc;ng H&ugrave;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm to&agrave;n bộ số tiền gần 52 tỷ đồng nhận l&atilde;i ngo&agrave;i của Oceanbank.</p> <p>Cơ quan c&ocirc;ng tố nhận định, bị can H&ugrave;ng th&agrave;nh khẩn nhưng chưa khai nhận hết v&agrave; chưa nộp số tiền đ&atilde; chiếm đoạt. Hai bị can c&ograve;n lại t&iacute;ch cực hợp t&aacute;c với cơ quan điều tra, chủ động&nbsp;nộp lại to&agrave;n bộ số tiền chiếm đoạt.</p> </div>

Theo vnexpress.net
6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

Trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, có 9.716 trường hợp phải nhập viện điều trị, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.
back to top