Công nhân kẹt lại ở Hải Dương nhận gạo cứu trợ

UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa phát 10 tấn gạo cứu trợ đầu tiên cho công nhân bị kẹt lại do dịch Covid-19.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_1_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khu c&ocirc;ng nghiệp Ph&uacute;c Điền ở huyện Cẩm Gi&agrave;ng nằm ngay cạnh quốc lộ 5. Đ&acirc;y l&agrave; nơi l&agrave;m việc của h&agrave;ng ngh&igrave;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tới từ nhiều địa phương kh&aacute;c nhau. Do đại dịch Covid-19, 3.700 c&ocirc;ng nh&acirc;n bị kẹt lại Hải Dương.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_dsc_5991_zing.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ng&agrave;y 24/2, gạo được đ&oacute;ng th&agrave;nh c&aacute;c t&uacute;i 5 kg để ph&aacute;t cho c&ocirc;ng nh&acirc;n trong khu trọ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_4_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong số 30 tấn gạo cứu trợ được chia cho c&aacute;c địa b&agrave;n của Hải Dương, huyện Cẩm Gi&agrave;ng được 10 tấn. &ldquo;Số lượng chưa lớn nhưng hy vọng c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ phần n&agrave;o cho người d&acirc;n lao động trong thời gian trước mắt&rdquo;, b&agrave; Hồ Thị Hi&ecirc;n (Ph&oacute; chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động huyện Cẩm Gi&agrave;ng) chia sẻ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_5_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>15h, gạo cứu trợ được chuyển đến th&ocirc;n L&ecirc; X&aacute;, x&atilde; Cẩm Ph&uacute;c, huyện Cẩm Gi&agrave;ng (c&aacute;ch Khu c&ocirc;ng nghiệp Ph&uacute;c Điền 3 km). Th&ocirc;n n&agrave;y c&oacute; 2.700 c&ocirc;ng nh&acirc;n đang ở trọ. Do dịch Covid-19, họ bị kẹt lại từ trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_8_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng nh&acirc;n trong c&aacute;c x&oacute;m trọ lần lượt ra lấy gạo. Mỗi người được ph&aacute;t 5 kg.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_9_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhận được gạo cứu trợ, chị L&yacute; Thị Nhớ mang đi nấu cơm. Qu&ecirc; ở H&agrave; Giang, chị Nhớ đ&oacute;n tết năm nay xa nh&agrave;. &ldquo;Những ng&agrave;y gi&atilde;n c&aacute;ch, chợ đ&oacute;ng, gạo trong nh&agrave; cũng hết từ h&ocirc;m qua. May thay chiều nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i được cứu trợ&rdquo;, chị Nhớ n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_10_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khu trọ của anh Ma Văn Khắc c&oacute; 14 người. Từ khi c&oacute; dịch, cả x&oacute;m kh&oacute;a cổng, chỉ ở trong nh&agrave;. Thực phẩm t&iacute;ch từ trước Tết đến giờ cũng hết. Chiều 24/2, anh nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; gạo cứu trợ. Để tiết kiệm thời gian, anh nhận 3 bao gạo 25 kg rồi về ph&aacute;t cho người trong x&oacute;m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_11_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếc c&acirc;n nhỏ được sử dụng để chia gạo. &ldquo;H&ocirc;m kia ch&uacute;ng t&ocirc;i được ph&aacute;t 2 t&uacute;i rau bắp cải. H&ocirc;m qua l&agrave; m&igrave; t&ocirc;m, trứng, nước mắm, dầu ăn. H&ocirc;m nay c&oacute; gạo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mừng lắm&rdquo;, nữ c&ocirc;ng nh&acirc;n Mai Thị Đ&agrave;m cho biết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/znews-photo-zadn-vn_covid19_zing_7_.jpg" title="cứu trợ gạo cho công nhân Hải Dương ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ngo&agrave;i gạo cứu trợ, UBND Cẩm Gi&agrave;ng c&ograve;n ph&aacute;t th&ecirc;m c&aacute;c nhu yếu phẩm: Rau củ, m&igrave; t&ocirc;m, gia vị&hellip; Do khối lượng c&ocirc;ng việc lớn, ch&iacute;nh quyền đ&atilde; huy động th&ecirc;m c&aacute;n bộ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tới trợ gi&uacute;p. Đến 17h, việc ph&aacute;t đồ cứu trợ ho&agrave;n tất.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/n0M87ZNV6ho/c04b0c15715e9800c14f/6a46dc3efc7815264c69/720/edfc1b307a789326ca69.mp4?authen=exp=1614324021~acl=/n0M87ZNV6ho/*~hmac=fffe86c2bb582349506efb84b58ea8f3" false="" source-url="/video-cuoc-song-trong-o-dich-nguy-hiem-nhat-hai-duong-post1186738.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:01:20" fullwidthmode="false" mediaid="edfc1b307a789326ca69" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2021_02_24/C2426.00_01_32_12.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/-F3xwB2K6YI/2cc61e9b63d08a8ed3c1/5eb916c23684dfda8695/480/edfc1b307a789326ca69.mp4?authen=exp=1614324021~acl=/-F3xwB2K6YI/*~hmac=cb148824c09eaf3542aa8328aad136d4" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/QETwPiWWc8Y/whls/vod/0/KbTMSLe72WegAYdTHQe/edfc1b307a789326ca69.m3u8?authen=exp=1614280821~acl=/QETwPiWWc8Y/*~hmac=e80c63b5e46f41c72089f28b0c68e9b6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/-F3xwB2K6YI/2cc61e9b63d08a8ed3c1/5eb916c23684dfda8695/480/edfc1b307a789326ca69.mp4?authen=exp=1614324021~acl=/-F3xwB2K6YI/*~hmac=cb148824c09eaf3542aa8328aad136d4" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/n0M87ZNV6ho/c04b0c15715e9800c14f/6a46dc3efc7815264c69/720/edfc1b307a789326ca69.mp4?authen=exp=1614324021~acl=/n0M87ZNV6ho/*~hmac=fffe86c2bb582349506efb84b58ea8f3" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cuộc sống trong ổ dịch nguy hiểm nhất Hải Dương</span></strong> Trong thời gian c&aacute;ch ly, người d&acirc;n x&atilde; Kim Li&ecirc;n, huyện Kim Th&agrave;nh (Hải Dương) chủ yếu ở trong nh&agrave;. Họ chỉ ra đường khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o nhận thực phẩm v&agrave; thuốc men từ ch&iacute;nh quyền.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo zingnews.vn
Xây nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ngay trung tâm Hà Nội?

Xây nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ngay trung tâm Hà Nội?

Phần lớn các công nhân được xem là một trong những lực lượng chính tạo nên của cải, vật chất cho xã hội, người lao động thu nhập thấp ít có điều kiện đi lại, cần ở gần nơi làm việc. Vì vậy các chuyên gia cho rằng phải dành quỹ đất cho người lao động, thu nhập thấp ở gần trung tâm Hà Nội.
Krông Búk: Tổ chức giải tỏa tụ điểm kinh doanh, chợ tự phát

Krông Búk: Tổ chức giải tỏa tụ điểm kinh doanh, chợ tự phát

Liên quan đến vụ việc "Tiểu thương đồng loạt kêu cứu vì di dời chợ", ngày 17/11, UBND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang đôn đốc việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định trên địa bàn xã Pơng Drang.
Đạo diễn Lê Quý Dương: Festival Ninh Bình câu chuyện di sản hấp dẫn

Đạo diễn Lê Quý Dương: Festival Ninh Bình câu chuyện di sản hấp dẫn

Festival Ninh Bình - Tràng An kết nối di sản lần đầu tiên sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17 - 19/11 tại Ninh Bình. Theo Đạo diễn Lê Quý Dương, đây sẽ là một chương trình đặc biệt, đậm đặc những lễ hội hấp dẫn của lịch sử, di sản, văn hóa cả nghìn năm xuyên suốt nhiều triều đại...
back to top