Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baochinhphu-vn_dongthap.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p L&ecirc; Minh Hoan trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm Trung Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Cương.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Hoan, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p đ&atilde; trao quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng chỉ định đồng ch&iacute; Phạm Trung Tuấn, Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn Hữu Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Đồng Th&aacute;p tham gia l&agrave;m Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đồng Th&aacute;p, nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Hoan ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm Trung Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn Hữu Cương. Cho rằng đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự cũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Hoan mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ ph&aacute;t huy hết năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, sở trường để chung sức c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ, chỉ ti&ecirc;u đề ra, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội Đất Sen hồng.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baochinhphu-vn_laocai.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Chủ tịch UBND tỉnh L&agrave;o Cai Đặng Xu&acirc;n Phong trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Hồ Cao Khải.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 3/6, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh L&agrave;o Cai Đặng Xu&acirc;n Phong đ&atilde; trao Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm c&oacute; thời hạn đồng ch&iacute; Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Y&ecirc;n giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tỉnh L&agrave;o Cai, kể từ ng&agrave;y 1/6/2020, thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&agrave;o Cai Trịnh Xu&acirc;n Trường đ&atilde; trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh L&agrave;o Cai bổ nhiệm đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Th&uacute;y giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p tỉnh L&agrave;o Cai, thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top