Cơn sốt đất hạ nhiệt, nhà đầu tư tìm cách bán cắt lỗ

Nhờ các động thái can thiệp của nhà nước, thị trường đã bình ổn trở lại. Nhiều địa phương, giá đất nền không còn tăng phi mã mà đi ngang, thậm chí tại nhiều dự án đất nền cũng đua nhau rao bán cắt lỗ sâu.

<div> <p><strong>Cơn sốt đất hạ nhiệt</strong></p> <p>Sau cơn sốt đất đi&ecirc;n đảo, thị trường bất động sản TPHCM đang c&oacute; dấu hiệu hạ nhiệt. Những ng&agrave;y n&agrave;y, chạy xe dọc Tỉnh lộ 10, qua địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; L&ecirc; Minh Xu&acirc;n, Phạm Văn Hai (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh), người đi đường kh&ocirc;ng c&ograve;n bắt gặp h&agrave;ng trăm c&acirc;y xanh, trụ điện ven đường d&aacute;n chi ch&iacute;t bảng quảng c&aacute;o b&aacute;n đất nền, đủ loại gi&aacute; như trước đ&acirc;y.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Cơn sốt đất hạ nhiệt, nhà đầu tư tìm cách bán cắt lỗ ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/photo-cms-tpo-zadn-vn_3-3003.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Cơn sốt đất tại nhiều địa phương đ&atilde; dần hạ nhiệt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo ch&acirc;n &ldquo;c&ograve; đất&rdquo; t&ecirc;n H&ugrave;ng, PV đến khu d&acirc;n cư Vĩnh Lộc B (x&atilde; Vĩnh Lộc B, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) để xem c&aacute;c nền đất đ&atilde; c&oacute; sổ hồng. Trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, những nền đất n&agrave;y được b&aacute;n ra với gi&aacute; từ 32-35 triệu đồng/m2 nhưng cũng rất &iacute;t giao dịch th&igrave; nay, d&ugrave; giảm khoảng 600.000 đồng/m2 nhưng vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; ai hỏi thăm.</p> <p>Theo H&ugrave;ng, một số khu vực kh&aacute;c ở B&igrave;nh Ch&aacute;nh nếu như l&acirc;u nay c&aacute;c nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng &ldquo;ng&oacute; ng&agrave;ng&rdquo; đến th&igrave; nay &ldquo;s&ocirc;i động&rdquo; trở lại nhưng thực chất kh&ocirc;ng c&oacute; giao dịch. Cụ thể, tại x&atilde; B&igrave;nh Hưng (H.B&igrave;nh Ch&aacute;nh) gi&aacute; đất đang giao dịch quanh mức 65 triệu đồng/m2, khu Trung Sơn ở ngưỡng 140 triệu đồng/m2, x&atilde; Phong Ph&uacute; gi&aacute; đất cũng đang ở mức 40 triệu đồng/m2, x&atilde; Vĩnh Lộc A l&agrave; 30 triệu đồng/m2... nhưng kh&ocirc;ng rất &iacute;t ai mua.</p> <p>Tại dự &aacute;n S. (x&atilde; Phước Kiển, huyện Nh&agrave; B&egrave;, TPHCM), nh&acirc;n vi&ecirc;n m&ocirc;i giới ở đ&acirc;y cho hay, mấy ng&agrave;y nay giao dịch giảm r&otilde; rệt. Nhiều kh&aacute;ch k&yacute; gửi b&aacute;n nền dưới gi&aacute; mặt bằng chung của khu vực nhưng ch&agrave;o m&atilde;i cũng kh&ocirc;ng ai mua. C&ograve;n Dự &aacute;n Th.N (đường Phạm Hữu Lầu, x&atilde; Nhơn Đức, huyện Nh&agrave; B&egrave;) c&aacute;ch đ&acirc;y 2 th&aacute;ng gi&aacute; b&aacute;n từ 40-45 triệu đồng/m2 nhưng nay chỉ c&ograve;n khoảng 38 triệu đồng/m2 m&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;ch mua.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tại một điểm n&oacute;ng về tăng gi&aacute; đất l&agrave; TP. Thủ Đức, t&igrave;nh trạng cũng tương tự. Ở c&aacute;c khu đất ph&acirc;n l&ocirc; b&aacute;n nền tại khu vực phường Ph&uacute; Hữu gi&aacute; đất đ&atilde; giảm mạnh. Cụ thể, nếu trước đ&acirc;y gi&aacute; đất một số khu ph&acirc;n l&ocirc; trong hẻm l&agrave; từ 45-50triệu đồng/m2, nay chỉ c&ograve;n khoảng 40-42 triệu đồng/m2.</p> <p>Khảo s&aacute;t của PV cho thấy, cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt. Gi&aacute; đất tại 5 huyện ven S&agrave;i G&ograve;n gồm: B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Nh&agrave; B&egrave;, H&oacute;c M&ocirc;n, Củ Chi, Cần Giờ đều c&oacute; xu hướng đi ngang trong 4 tuần qua sau khi tăng 3-20% trong qu&yacute; 1.</p> <p><strong>Đua nhau rao b&aacute;n cắt lỗ</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ đất nền, căn hộ cũng đua nhau b&aacute;n cắt lỗ. Chị Trần Nguy&ecirc;n ở quận 5, TPHCM đang rao b&aacute;n cắt lỗ căn hộ cao cấp E.G. S&agrave;i G&ograve;n. Theo giới thiệu, căn hộ c&oacute; view trung t&acirc;m diện t&iacute;ch 80m2 gồm 3 ph&ograve;ng ngủ, b&agrave;n giao ho&agrave;n thiện trang thiết bị cao cấp, gi&aacute; b&aacute;n 4,4 tỷ đồng, cắt lỗ 400 triệu so với thời điểm c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i th&aacute;ng. Chị cho hay, do con đang du học ở nước ngo&agrave;i, dịch bệnh COVID-19 n&ecirc;n kh&ocirc;ng đi l&agrave;m th&ecirc;m được, chị đ&agrave;nh b&aacute;n cắt lỗ để c&oacute; tiền gửi sang nước ngo&agrave;i cho con.</p> <p>Ở c&aacute;c tỉnh, c&aacute;c dự &aacute;n đất nền cũng đua nhau rao b&aacute;n cắt lỗ. C&aacute;c khu vực được c&aacute;c nh&agrave; đầu tư rao b&aacute;n đất nền cắt lỗ tập trung ở huyện B&agrave;u B&agrave;ng, Dầu Tiếng, thị x&atilde; Bến C&aacute;t, T&acirc;n Uy&ecirc;n của tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; huyện Chơn Th&agrave;nh, Hớn Quản, Lộc Ninh, thị x&atilde; Phước Long, th&agrave;nh phố Đồng Xo&agrave;i của tỉnh B&igrave;nh Phước.</p> <p>&ldquo;C&aacute;ch đ&acirc;y hơn 1 th&aacute;ng t&ocirc;i mua l&ocirc; đất 70m2 ở huyện B&agrave;u B&agrave;ng (tỉnh B&igrave;nh Dương) với gi&aacute; 720 triệu đồng với hy vọng sẽ &ldquo;lướt s&oacute;ng&rdquo; kiếm lời. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi xuống tiền v&agrave; tiếp tục ch&agrave;o b&aacute;n trong 1 th&aacute;ng nhưng vẫn kh&ocirc;ng thấy người mua, t&ocirc;i đ&agrave;nh phải chấp nhận b&aacute;n cắt lỗ với gi&aacute; 650 triệu để thu hồi vốn. Chỉ trong thời gian ngắn, t&ocirc;i lỗ mất 70 triệu khi cố ăn theo cơn sốt đất&rdquo;, chị Nga (ngụ TP. Dĩ An, tỉnh B&igrave;nh Dương) chia sẻ.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Cơn sốt đất hạ nhiệt, nhà đầu tư tìm cách bán cắt lỗ ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-1-3392.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Nhiều căn hộ bị rao b&aacute;n cắt lỗ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Văn Đ&iacute;nh, Tổng thư k&yacute; Hiệp hội m&ocirc;i giới bất động sản Việt Nam, nhờ c&aacute;c động th&aacute;i can thiệp của nh&agrave; nước, thị trường đ&atilde; b&igrave;nh ổn trở lại. Để hạn chế sốt đất, cơ quan quản l&yacute; đ&atilde; siết t&iacute;n dụng bất động sản, thanh kiểm tra việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đ&iacute;ch sự dụng đất ruộng, đất rừng... C&aacute;c tỉnh th&agrave;nh cũng c&oacute; c&oacute; xu hướng gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c biến động gi&aacute; giao dịch đất đai khi bị đặt vấn đề quy tr&aacute;ch nhiệm cho ch&iacute;nh quyền địa phương nếu đất tăng n&oacute;ng.</p> <p>&ldquo;Khi nh&agrave; nước quản l&yacute; chặt v&agrave; đưa ra c&aacute;c cảnh b&aacute;o, nh&agrave; đầu tư cũng bắt đầu b&igrave;nh tĩnh khiến thị trường giảm nhiệt hơn&rdquo;, &ocirc;ng Đ&iacute;nh n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Mai Văn Phấn, Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Quản l&yacute; đất đai, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường nhận định, sau khi c&aacute;c địa phương c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin, t&igrave;nh trạng sốt đất đ&atilde; c&oacute; dấu hiệu hạ nhiệt. &Ocirc;ng gọi đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i học về quản l&yacute; thị trường bất động sản khi do c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y chưa được triển khai thấu đ&aacute;o, dẫn đến t&igrave;nh trạng m&ocirc;i giới lợi dụng, g&acirc;y n&oacute;ng thị trường. Thời gian tới, Tổng cục Quản l&yacute; đất đai sẽ kiểm tra quản l&yacute; đất tại 26 tỉnh, th&agrave;nh phố.</p> <div class="notebox ncenter cms-note"> <p><strong>Siết t&iacute;n dụng bất động sản</strong></p> <p>Số liệu của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước cho biết, đến giữa th&aacute;ng 3/2021, dư nợ cho vay bất động sản của ng&acirc;n h&agrave;ng tăng 2,13%, nhanh hơn tốc độ tăng t&iacute;n dụng hiện nay, l&agrave; 2,04%, so với năm ngo&aacute;i l&agrave; t&iacute;ch cực.</p> <p>Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Nguyễn Thị Hồng cho hay, một số c&ocirc;ng cụ kiểm so&aacute;t rủi ro t&iacute;n dụng v&agrave;o bất động sản, chứng kho&aacute;n đ&atilde; được Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước &aacute;p dụng. Chẳng hạn, giảm dần tỷ trọng sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung v&agrave; d&agrave;i hạn (hiện l&agrave; 40%), &aacute;p dụng hệ số điều chỉnh rủi ro cao, giới hạn dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng kho&aacute;n so với vốn điều lệ...</p> <p>B&agrave; Hồng n&oacute;i, tốc độ tăng t&iacute;n dụng v&agrave;o bất động sản đ&atilde; chậm lại. Dư nợ t&iacute;n dụng đầu tư chứng kho&aacute;n hiện chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ t&iacute;n dụng. Tỷ trọng đầu tư của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;o tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp cũng nhỏ v&agrave; thực tế được kiểm so&aacute;t như với khoản cấp t&iacute;n dụng. Để ph&ograve;ng ngừa, c&aacute;c nh&agrave; băng được y&ecirc;u cầu tập trung quản trị, kiểm so&aacute;t chặt chẽ việc sử dụng vốn vay để d&ograve;ng vốn đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, tập trung v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực sản xuất.</p> </div> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top