Chuyển quyền sát hạch GPLX về Bộ Công an: Đại biểu QH đề nghị cân nhắc việc 'chuyển vai'

Theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian qua chúng ta đã thực hiện xã hội hóa việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đã được thực hiện tốt. Nếu xã hội làm tốt thì nên ủng hộ và nhà nước không nên “ôm” vào. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị cần đánh giá kỹ tác động khi chuyển các trung tâm thực hiện nhiệm vụ này sang cơ quan công an.

<div> <div><img alt="Chuyển quyền sát hạch GPLX về Bộ Công an: Đại biểu QH đề nghị cân nhắc việc 'chuyển vai' - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/16/17/image-tienphong-vn_202009161008596816_pct_do_da_ty_ok_1__ajyc.jpg" /><span>Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội Đỗ B&aacute; Tỵ.</span></div> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><strong>Đề nghị x&acirc;y dựng hai phương &aacute;n</strong></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>S&aacute;ng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho &yacute; kiến về dự &aacute;n Luật Bảo đảm trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ. Việc đ&agrave;o tạo, cấp ph&eacute;p l&aacute;i xe thuộc bộ n&agrave;o quản l&yacute; tiếp tục l&agrave; vấn đề nhận được nhiều sự quan t&acirc;m tại phi&ecirc;n họp.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Thẩm tra dự &aacute;n luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc ph&ograve;ng &ndash; An ninh V&otilde; Trọng Việt cho biết, c&oacute; &yacute; kiến đề nghị c&acirc;n nhắc một số nội dung l&agrave;m thay đổi tr&aacute;ch nhiệm đang thực hiện như quy định thẩm quyền quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe (GPLX) chuyển từ Bộ GTVT sang Bộ C&ocirc;ng an; lược bỏ thẩm quyền tuần tra, kiểm so&aacute;t, xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật về TTATGTĐB của Thanh tra Giao th&ocirc;ng.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Thường trực Ủy ban cơ bản nhất tr&iacute; với c&aacute;c &yacute; kiến tr&ecirc;n v&agrave; đề nghị tiếp tục r&agrave; so&aacute;t phạm vi, nội dung điều chỉnh của dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; dự thảo Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ (sửa đổi) để ho&agrave;n thiện, bảo đảm mối quan hệ h&agrave;i h&ograve;a, thống nhất giữa hai luật, kh&ocirc;ng để chồng ch&eacute;o, tr&ugrave;ng lắp.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Về thẩm quyền quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp GPLX, Thường trực Ủy ban QPAN thấy rằng, từ năm 2001 đến nay, c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp GPLX đ&atilde; được quy định trong Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ (2001 v&agrave; 2008) v&agrave; được thực hiện ổn định. Bộ GTVT đ&atilde; cơ bản thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước về hoạt động n&agrave;y; phối hợp với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng hệ thống văn bản quy phạm ph&aacute;p luật; thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp GPLX; b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, vẫn c&ograve;n một số bất cập về chất lượng đ&agrave;o tạo, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; theo d&otilde;i thi h&agrave;nh ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đối với người l&aacute;i xe.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Theo cơ quan thẩm tra, quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp GPLX thuộc phạm vi quản l&yacute; người điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng (kiến thức ph&aacute;p luật, kỹ năng điều khiển v&agrave; &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của người l&aacute;i xe), li&ecirc;n quan trực tiếp đến trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ. N&ecirc;n khi t&aacute;ch ra th&agrave;nh hai luật th&igrave; nội dung tr&ecirc;n thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ l&agrave; ph&ugrave; hợp; đồng thời, giao Bộ C&ocirc;ng an để thống nhất quản l&yacute; về phương tiện v&agrave; người tham gia giao th&ocirc;ng; quản l&yacute; h&agrave;nh vi chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của người tham gia giao th&ocirc;ng một c&aacute;ch xuy&ecirc;n suốt, chặt chẽ từ kh&acirc;u đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp GPLX v&agrave; sau khi được cấp GPLX.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Nội dung n&agrave;y cũng đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ thảo luận v&agrave; thống nhất quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ, tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; &yacute; kiến đề nghị x&acirc;y dựng 2 phương &aacute;n: quy định Luật n&agrave;y (phương &aacute;n 1) hoặc quy định trong Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ sửa đổi (phương &aacute;n 2).</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>&ldquo;Bản chất của vấn đề l&agrave; x&aacute;c định Bộ n&agrave;o quản l&yacute; nh&agrave; nước về đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp, đổi v&agrave; thu hồi GPLX v&agrave; Bộ GTVT đ&atilde; thống nhất tr&igrave;nh Quốc hội phương &aacute;n 1. Thường trực Ủy ban nhất tr&iacute; với phương &aacute;n 1 m&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; thống nhất v&agrave; giao Bộ C&ocirc;ng an quản l&yacute; nh&agrave; nước nội dung n&ecirc;u tr&ecirc;n, v&igrave; nội dung n&agrave;y thuộc thẩm quyền ph&acirc;n c&ocirc;ng của Ch&iacute;nh phủ&rdquo;, &ocirc;ng Việt cho hay.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><span>Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; &yacute; kiến đề nghị Bộ C&ocirc;ng an, Bộ GTVT b&aacute;o c&aacute;o với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bi&ecirc;n chế, kinh ph&iacute; thực hiện, t&iacute;nh hiệu quả của cả 2 phương &aacute;n n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave; kinh nghiệm c&aacute;c nước quản l&yacute; nội dung n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề lớn c&ograve;n c&oacute; &yacute; kiến kh&aacute;c nhau, n&ecirc;n cơ quan thẩm tra đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho &yacute; kiến chỉ đạo.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aud4f-0-0"><strong>Chấm điểm c&aacute;c tổ chức s&aacute;t hạch</strong></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>Tuy nhi&ecirc;n, qua thảo luận cho &yacute; kiến, một số đại biểu đề nghị c&acirc;n nhắc về việc &ldquo;chuyển vai&rdquo; n&agrave;y.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>Theo Tổng thư k&yacute;, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c, thời gian qua ch&uacute;ng ta đ&atilde; thực hiện x&atilde; hội h&oacute;a việc đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe v&agrave; đ&atilde; được thực hiện tốt. Nếu x&atilde; hội l&agrave;m tốt th&igrave; n&ecirc;n ủng hộ v&agrave; nh&agrave; nước kh&ocirc;ng n&ecirc;n &ldquo;&ocirc;m&rdquo; v&agrave;o. &Ocirc;ng Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c cũng đề nghị cần đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ t&aacute;c động khi chuyển c&aacute;c trung t&acirc;m thực hiện nhiệm vụ n&agrave;y sang cơ quan c&ocirc;ng an.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>Chủ nhiệm Ủy ban Tư ph&aacute;p L&ecirc; Thị Nga cũng đề nghị những vấn đề g&igrave; mới cần phải rất thận trọng. Việc giao quyền quản l&yacute; từ bộ n&agrave;y sang bộ kia phải c&oacute; tổng kết, lấy &yacute; kiến ĐBQH thậm ch&iacute; xin &yacute; kiến cấp c&oacute; thẩm quyền. B&agrave; Nga đồng &yacute; tr&igrave;nh ra Quốc hội để xin &yacute; kiến.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>Giải tr&igrave;nh, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc đ&agrave;o tạo l&aacute;i xe hiện nay đ&atilde; x&atilde; hội h&oacute;a, ch&uacute;ng ta c&oacute; những quy định để hoạt động theo x&atilde; hội h&oacute;a. &ldquo;Họ muốn học đ&acirc;u, ai đ&agrave;o tạo cũng được, người ta muốn đăng k&yacute; s&aacute;t hạch ở đ&acirc;u cũng được. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tổ chức s&aacute;t hạch v&agrave; đưa ra ti&ecirc;u ch&iacute; s&aacute;t hạch để đảm bảo người tham gia giao th&ocirc;ng an to&agrave;n&rdquo;, &ocirc;ng Ngọc cho hay.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>L&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an cũng cho biết, sẽ &aacute;p dụng c&aacute;c giải ph&aacute;p ti&ecirc;n tiến của c&aacute;c nước đ&oacute; l&agrave; chấm điểm c&aacute;c tổ chức s&aacute;t hạch v&agrave; c&ocirc;ng bố để họ r&uacute;t kinh nghiệm tốt hơn. &ldquo;Cấp GPLX, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đảm bảo hạn chế tối thiểu việc bằng l&aacute;i giả, giấy ph&eacute;p giả. Hiện t&ocirc;i đang chỉ đạo c&aacute;c chuy&ecirc;n &aacute;n bao phủ tr&ecirc;n một số tỉnh&rdquo;, &ocirc;ng Ngọc nhấn mạnh.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>Kết luận phi&ecirc;n họp, Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội Đỗ B&aacute; Tỵ cho biết, Ủy ban Thường vụ thống nhất tr&igrave;nh Luật n&agrave;y v&agrave;o kỳ họp Quốc hội thứ 10. Ri&ecirc;ng về quy định quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, s&aacute;t hạch, cấp đổi v&agrave; thu hồi GPLX, c&ograve;n &yacute; kiến kh&aacute;c nhau.</span></p> <p data-block="true" data-editor="44ccr" data-offset-key="aiht7-0-0"><span>&ldquo;Bản chất của vấn đề l&agrave; x&aacute;c định bộ n&agrave;o quản l&yacute; nội dung n&agrave;y. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung n&agrave;y li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh trong tổ chức điều h&agrave;nh, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ. Việc giao cơ quan quản l&yacute; phải c&oacute; thẩm định, đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ, nhất l&agrave; vấn đề li&ecirc;n quan tổ chức bộ m&aacute;y, chi ph&iacute;, nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m kinh nghiệm c&aacute;c nước. Đề nghị Ch&iacute;nh phủ tiếp tục l&agrave;m r&otilde; th&ecirc;m v&agrave; Quốc hội sẽ xem x&eacute;t quyết định&rdquo;, &ocirc;ng Đỗ B&aacute; Tỵ kết luận.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top