Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: KHCN đổi mới sáng tạo là then chốt phát triển đất nước

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng cho rằng: "Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đầu tư khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt đối với phát triển mọi mặt của xã hội, nhất là tăng trưởng kinh tế nhằm cụ thể hóa khát vọng biến đất nước trở thành quốc gia hùng cường".

<div> <div> <div> <div> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/photo-cms-kienthuc-zadn-vn_e-magazine-chu-tich-vusta-phan-xuan-dung-khcn-doi-moi-sang-tao-la-then-chot-phat-trien-dat-nuoc-hinh-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;Chủ tịch VUSTA Phan Xu&acirc;n Dũng nhận định, khoa học c&ocirc;ng nghệ, đổi mới s&aacute;ng tạo l&agrave; then chốt ph&aacute;t triển Đất nước</td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <strong>Khoa học c&ocirc;ng nghệ, đổi mới s&aacute;ng tạo l&agrave; then chốt</strong></div> <div>Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII n&ecirc;u r&otilde;, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo l&agrave; đột ph&aacute; ph&aacute;t triển đất nước trong thời gian tới. Đ&acirc;y l&agrave; điểm mới về nhận thức trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII về vai tr&ograve; của khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&agrave; kh&ocirc;ng chỉ nhấn mạnh ph&aacute;t triển v&agrave; ứng dụng khoa học, c&ocirc;ng nghệ, m&agrave; c&ograve;n đề cao y&ecirc;u cầu đổi mới s&aacute;ng tạo như một định hướng trung t&acirc;m của ph&aacute;t triển trong bối cảnh cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc.</div> <div>Ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u hơn về vấn đề n&agrave;y, Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam Phan Xu&acirc;n Dũng cho rằng: Dự thảo văn kiện Đại hội XIII cũng n&ecirc;u r&otilde;, phải ph&aacute;t triển hệ thống s&aacute;ng tạo quốc gia, h&igrave;nh th&agrave;nh hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, lấy doanh nghiệp l&agrave; trung t&acirc;m ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm, c&aacute;c trường đại học v&agrave; c&aacute;c viện nghi&ecirc;n cứu l&agrave; chủ thể nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển; tạo cơ chế li&ecirc;n kết hữu cơ giữa c&aacute;c cơ sở nghi&ecirc;n cứu với c&aacute;c doanh nghiệp tr&ecirc;n cơ sở chia sẻ về tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; lợi &iacute;ch tương hỗ.</div> <div>Những định hướng n&ecirc;u tr&ecirc;n trong dự thảo văn kiện tr&igrave;nh Đại hội Đảng XIII c&oacute; vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Bởi c&aacute;c Luật li&ecirc;n quan đến khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ được Quốc hội th&ocirc;ng qua, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Ch&iacute;nh phủ phải dựa tr&ecirc;n kim chỉ nam l&agrave; đường lối của Đảng &ndash; được thể hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c văn kiện của Đảng. C&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ được đưa v&agrave;o dự thảo văn kiện, tr&igrave;nh Đại hội Đảng to&agrave;n quốc thảo luận, xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua sẽ định hướng quan trọng cho việc x&acirc;y dựng h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; ph&ugrave; hợp cho thời kỳ ph&aacute;t triển mới, cũng như g&oacute;p phần thực hiện ho&agrave;i b&atilde;o, ước mơ, kh&aacute;t vọng của d&acirc;n tộc ta.</div> <div>Chủ tịch Phan Xu&acirc;n Dũng n&oacute;i th&ecirc;m: &ldquo;Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đổi mới s&aacute;ng tạo giữ vai tr&ograve; then chốt đối với ph&aacute;t triển mọi mặt của x&atilde; hội, nhất l&agrave; tăng trưởng kinh tế. Động lực tăng năng suất lao động quan trọng nhất ch&iacute;nh l&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo, trọng t&acirc;m l&agrave; ph&aacute;t triển v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao. Hiện nay, c&aacute;c nước trong khối ASEAN cũng đ&atilde; nhận thức r&otilde; vấn đề n&agrave;y. Nếu nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng theo chiều rộng, dựa v&agrave;o tăng vốn v&agrave; lao động gi&aacute; rẻ, tăng FDI, thiếu sự lựa chọn mang t&iacute;nh chiến lược với qu&aacute; nhiều ưu đ&atilde;i chưa ph&ugrave; hợp, th&uacute;c đẩy xuất khẩu h&agrave;ng h&oacute;a chất lượng kh&ocirc;ng cao, th&uacute;c đẩy tham gia v&agrave;o chuỗi sản xuất-chuỗi gi&aacute; trị gia tăng to&agrave;n cầu ở những ph&acirc;n kh&uacute;c c&ocirc;ng nghệ thấp, chủ yếu l&agrave; gia c&ocirc;ng, lắp r&aacute;p... th&igrave; hiệu quả tăng trưởng sẽ thấp v&agrave; tiếp tục suy giảm.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, sự ch&ecirc;nh lệch lớn về tr&igrave;nh độ đổi mới s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển v&agrave; ứng dụng khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, nhất l&agrave; c&ocirc;ng nghệ cao trong m&ocirc;i trường quốc tế c&oacute; sự cạnh tranh gay gắt khiến cho sự thua thiệt v&agrave; yếu thế lu&ocirc;n nằm về ph&iacute;a kh&ocirc;ng l&agrave;m chủ được c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến. Đ&acirc;y l&agrave; một th&aacute;ch thức rất lớn đối với nước ta. Do vậy, việc x&aacute;c định đổi mới, s&aacute;ng tạo, th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển, ứng dụng khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&agrave; một đột ph&aacute; chiến lược ho&agrave;n to&agrave;n ch&iacute;nh x&aacute;c.&rdquo; <div> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: KHCN doi moi sang tao la then chot phat trien dat nuoc-Hinh-2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/photo-cms-kienthuc-zadn-vn_chu-tich-vusta-phan-xuan-dung-khcn-doi-moi-sang-tao-la-then-chot-phat-trien-dat-nuoc-hinh-2.jpg" title="Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: KHCN đổi mới sáng tạo là then chốt phát triển đất nước - Hình 2" /></td> </tr> <tr> <td>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c chụp ảnh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc kh&oacute;a VIII.&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div><strong>Việt Nam sẽ th&agrave;nh nguồn nh&acirc;n lực dồi d&agrave;o trong c&aacute;ch mạng 4.0</strong></div> <div>Để cụ thể h&oacute;a những vấn đề then chốt trong c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển đất nước trong giai đoạn c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 b&ugrave;ng nổ m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng, Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam Phan Xu&acirc;n Dũng nhấn mạnh: &ldquo;Ph&aacute;t triển bất cứ một lĩnh vực n&agrave;o, đặc biệt với lĩnh vực khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ cần c&oacute; nh&acirc;n lực tốt v&agrave; đầu tư tốt. Nguồn nh&acirc;n lực của ch&uacute;ng ta về khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trong thời gian vừa qua đ&atilde; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mạnh mẽ.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư hiện nay, c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; ph&aacute;t triển như vũ b&atilde;o v&agrave; ở một mức độ cao chưa từng c&oacute;. Ch&uacute;ng ta phải đưa khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Việt Nam hội nhập, h&ograve;a chung với sự vận động của khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ thế giới.&rdquo;</div> <div>Theo Chủ tịch Phan Xu&acirc;n Dũng, để cạnh tranh được trong bối cảnh n&agrave;y nguồn nh&acirc;n lực hiện nay phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn rất cao của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4. Nhưng nguồn nh&acirc;n lực của nước ta vẫn c&ograve;n một khoảng c&aacute;ch với đ&ograve;i hỏi của thực tiễn, n&ecirc;n việc đầu tư chiều s&acirc;u để n&acirc;ng cao nguồn nh&acirc;n lực, đặc biệt l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực bậc cao, nhất l&agrave; ở những lĩnh vực then chốt m&agrave; Việt Nam c&oacute; thế mạnh th&igrave; cần được quan t&acirc;m nhiều hơn. Qua đ&oacute;, sẽ g&oacute;p phần thực hiện mục ti&ecirc;u đưa Việt Nam tiến kịp v&agrave; vươn l&ecirc;n trở th&agrave;nh một đất nước c&oacute; nguồn nh&acirc;n lực dồi d&agrave;o, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển của đất nước trở th&agrave;nh một quốc gia h&ugrave;ng cường. <div> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: KHCN doi moi sang tao la then chot phat trien dat nuoc-Hinh-3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/photo-cms-kienthuc-zadn-vn_chu-tich-vusta-phan-xuan-dung-khcn-doi-moi-sang-tao-la-then-chot-phat-trien-dat-nuoc-hinh-3.jpg" title="Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: KHCN đổi mới sáng tạo là then chốt phát triển đất nước - Hình 3" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; GS.TSKH Đặng Vũ Minh (nguy&ecirc;n Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam) tặng hoa v&agrave; ch&uacute;c mừng Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam kh&oacute;a VIII Phan Xu&acirc;n Dũng.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div>Ở bất kỳ quốc gia, tổ chức n&agrave;o, yếu tố quan trọng l&agrave; bảo đảm m&ocirc;i trường để tr&iacute; tuệ được ph&aacute;t huy, tức l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực được sử dụng tối đa. Do vậy, việc x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường ph&aacute;p l&yacute;, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch cụ thể để nguồn nh&acirc;n lực ph&aacute;t huy năng lực của m&igrave;nh c&oacute; vai tr&ograve; rất quan trọng.</div> <div>&ldquo;Những nội dung trong Dự thảo văn kiện tr&igrave;nh Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII cần được cụ thể h&oacute;a th&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, quy phạm ph&aacute;p luật. Trong thời gian tới, một số nội dung cụ thể của luật hiện h&agrave;nh cần được bổ sung v&agrave; ho&agrave;n thiện th&ecirc;m để ph&ugrave; hợp với cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, với một ch&iacute;nh quyền số, x&atilde; hội số đang chuyển m&igrave;nh rất mạnh trong mấy năm vừa qua v&agrave; những năm tiếp theo. C&aacute;c bộ, ng&agrave;nh cũng cần c&oacute; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động cụ thể triển khai c&aacute;c Nghị quyết của Đảng, cũng như ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật được bổ sung, ho&agrave;n thiện&rdquo; &ndash; Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam Phan Xu&acirc;n Dũng n&oacute;i.</div> <div> <div class="box-relate"> <div>&ldquo;Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, sự điều h&agrave;nh Ch&iacute;nh phủ, việc đầu tư cho khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; c&oacute; bước tiến vượt bậc. C&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 10 năm, đầu tư cho khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ từ Nh&agrave; nước chiếm tới 80%, đầu tư từ x&atilde; hội chỉ 20% tổng mức đầu tư cho lĩnh vực n&agrave;y. Hiện nay, đầu tư từ x&atilde; hội đ&atilde; c&oacute; bước ti&ecirc;n vượt bậc, đ&atilde; đạt tỷ lệ tr&ecirc;n 50%, tạo động lực ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ.</div> <div>Điều cần hướng đến l&agrave; đầu tư từ x&atilde; hội đạt tỷ lệ 70 - 80%, đầu tư từ Nh&agrave; nước chỉ chiếm khoảng 20 - 30% tổng mức đầu tư cho khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ. Bởi, khi nguồn lực đầu tư cho khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ chủ yếu đến từ doanh nghiệp, từ người d&acirc;n th&igrave; sẽ ph&aacute;t huy hiệu quả cao hơn, v&igrave; họ sẽ tr&aacute;ch nhiệm cao hơn với đồng vốn m&igrave;nh bỏ ra.</div> <div>Để thực hiện y&ecirc;u cầu n&agrave;y, trước hết, cần r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện, qua đ&oacute; nhận diện những điểm nghẽn để th&aacute;o gỡ kịp thời, tạo động lực cho mọi th&agrave;nh phần x&atilde; hội đầu tư v&agrave;o khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ&rdquo; - Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội KH&amp;KT Việt Nam Phan Xu&acirc;n Dũng n&oacute;i.</div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo kienthuc.net.vn
back to top