Chính phủ yêu cầu xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương chậm nhất nửa đầu 2021, Nhà nước không cấp thêm vốn

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về Kết quả thực hiện các nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn tài sản Nhà nước.

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">B&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ gửi Quốc hội d&agrave;i 108 trang bao tr&ugrave;m c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến kết quả việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật về quản l&yacute;, sử dụng vốn, t&agrave;i sản nh&agrave; nước tại doanh nghiệp v&agrave; cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp nh&agrave; nước giai đoạn 2016 - 2020, thị trường chứng kho&aacute;n, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, c&aacute;c giải ph&aacute;p để đẩy mạnh việc quản l&yacute; chặt chẽ nợ c&ocirc;ng, cơ cấu lại nợ c&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Một trong c&aacute;c nội dung được Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh tr&igrave;nh b&agrave;y trong b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; đề cập đến việc xử l&yacute; c&aacute;c tồn tại, yếu k&eacute;m của một số dự &aacute;n v&agrave; doanh nghiệp chậm tiến độ, k&eacute;m hiệu quả thuộc ng&agrave;nh&nbsp;C&ocirc;ng&nbsp;Thương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>12 dự &aacute;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương vay hơn 2 tỷ USD</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">B&aacute;o c&aacute;o cho thấy, 12 dự &aacute;n của ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương đ&atilde; phải ph&ecirc; duyệt điều chỉnh vốn đầu tư tăng gần 46% so với dự to&aacute;n ban đầu, từ 43.673,63 tỷ đồng điều chỉnh th&agrave;nh 63.610 tỷ đồng. Trong đ&oacute;: vốn chủ sở hữu 14.350 tỷ đồng (chiếm 22,56%), vốn vay 47.451 tỷ đồng (chiếm 74,6%), c&ograve;n lại 2,84% từ c&aacute;c nguồn kh&aacute;c. C&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y đang vay c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng trong nước 41.801 tỷ đồng, vay nước ngo&agrave;i c&oacute; bảo l&atilde;nh của Ch&iacute;nh phủ 6.617 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu Ban Chỉ đạo, c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, doanh nghiệp, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đề cao tr&aacute;ch nhiệm, tiếp tục nỗ lực, t&iacute;ch cực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử l&yacute; 12 dự &aacute;n, <b>phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xử l&yacute; trong năm 2020, nếu phải chậm hơn, kh&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i qu&aacute; nửa đầu năm 2021</b> tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc đề cao tự chủ của doanh nghiệp, xử l&yacute; theo nguy&ecirc;n tắc, cơ chế thị trường, n<b>h&agrave; nước kh&ocirc;ng cấp th&ecirc;m vốn v&agrave;o dự &aacute;n</b>, quan t&acirc;m to&agrave;n diện, bảo đảm lợi &iacute;ch cao nhất của Nh&agrave; nước, quyền của người lao động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Mặc d&ugrave; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh v&agrave; doanh nghiệp đẩy mạnh xử l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n chậm tiến độ, tuy nhi&ecirc;n kết quả c&ograve;n khi&ecirc;m tốn. Theo b&aacute;o c&aacute;o của Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp, chỉ c&oacute; dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n DAP 1 Hải Ph&ograve;ng đủ điều kiện xem x&eacute;t đưa ra khỏi danh s&aacute;ch 12 dự &aacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Trong số 12 dự &aacute;n, doanh nghiệp: năm 2018 - 2019 c&oacute; 2 dự &aacute;n, doanh nghiệp c&oacute; l&atilde;i nhưng vẫn ph&aacute;t sinh lỗ lũy kế (DAP-1 Hải Ph&ograve;ng, Th&eacute;p Việt Trung), tuy nhi&ecirc;n đến hết Qu&yacute; I/2020, 2 dự &aacute;n, doanh nghiệp n&agrave;y c&oacute; kết quả kinh doanh lỗ; 4 dự &aacute;n từng bước khắc phục kh&oacute; khăn, giảm lỗ (Đạm H&agrave; Bắc, Đạm Ninh B&igrave;nh, DAP-2 L&agrave;o Cai, C&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy Dung Quất DQS); 1 dự &aacute;n, doanh nghiệp dừng hoạt động nay đ&atilde; vận h&agrave;nh trở lại (Xơ sợi Polyester Đ&igrave;nh Vũ PVTex); 2 dự &aacute;n đủ điều kiện vận h&agrave;nh trở lại nhưng chưa khởi động do điều kiện thị trường kh&oacute; khăn (Nhi&ecirc;n liệu sinh học Quảng Ng&atilde;i v&agrave; B&igrave;nh Phước).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>Xử l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n thua lỗ kh&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i qu&aacute; nửa đầu năm 2021</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Để xử l&yacute;&nbsp;thua lỗ của&nbsp;12 dự &aacute;n theo hướng kh&ocirc;ng sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nh&agrave; nước, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; giao Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh hướng dẫn gi&atilde;n, giảm mức tr&iacute;ch khấu hao t&agrave;i sản cố định đối với c&aacute;c doanh nghiệp thuộc Vinachem. Doanh nghiệp đ&atilde; thực hiện từ năm 2017 đến nay.&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ngo&agrave;i ra, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; hướng dẫn về việc k&eacute;o d&agrave;i khung tr&iacute;ch khấu hao c&aacute;c dự &aacute;n, doanh nghiệp thuộc Vinachem tại c&ocirc;ng văn số 1393/BTC-TCDN ng&agrave;y 13/2/2020 (sau khi doanh nghiệp đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i thời gian tr&iacute;ch khấu hao theo hiện h&agrave;nh).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đối với c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n của PVN, Thủ tướng Chính phủ đ&atilde; giao Ủy ban Quản lý v&ocirc;́n nhà nước tại doanh nghi&ecirc;̣p chỉ đạo PVN y&ecirc;u cầu đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&acirc;̉n trương thực hi&ecirc;̣n quy&ecirc;́t toán t&ocirc;̉ng mức đ&acirc;̀u tư, c&acirc;̣p nh&acirc;̣t đánh giá lại hi&ecirc;̣u quả dự án sau khi đi&ecirc;̀u chỉnh lại thời gian kh&acirc;́u hao và chủ đ&ocirc;̣ng làm vi&ecirc;̣c với b&ecirc;n cho vay đ&ecirc;̉ đạt được thỏa thu&acirc;̣n các b&ecirc;n cho vay đ&ocirc;̀ng ý tái c&acirc;́u trúc khoản vay (gia hạn, khoanh nợ&hellip;) làm cơ sở đ&ecirc;̉ c&acirc;́p có th&acirc;̉m quy&ecirc;̀n xem xét ki&ecirc;́n nghị của PVN v&ecirc;̀ giãn, khoanh kh&acirc;́u hao tài sản c&ocirc;́ định.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>Nợ qu&aacute; hạn của 7 dự &aacute;n tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển gần 4.340 tỷ đồng</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">B&aacute;o c&aacute;o cũng đề cập đến khoản nợ qu&aacute; hạn 4.349 tỷ đồng của 7 dự &aacute;n tại ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển Việt Nam. Đến ng&agrave;y 31/12/2019, c&oacute; 06 dự &aacute;n c&ograve;n dư nợ tại NHPT bao gồm: Dự &aacute;n sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n DAP số 2 L&agrave;o Cai; Dự &aacute;n cải tạo, mở rộng nh&agrave; m&aacute;y ph&acirc;n đạm H&agrave; Bắc; Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất đạm Ninh B&igrave;nh; Dự &aacute;n Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nh&agrave; m&aacute;y gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; 02 dự &aacute;n/khoản vay của Nh&agrave; m&aacute;y C&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy Dung Quất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">NHPT đ&atilde; giải ng&acirc;n&nbsp;14.665 tỷ đồng v&agrave; 2.598.778 USD;&nbsp;thu nợ gốc&nbsp;4.892 tỷ đồng v&agrave; 1.504.696 USD;&nbsp;dư nợ gốc c&ograve;n&nbsp;9.773 tỷ đồng (trong đ&oacute;, nợ qu&aacute; hạn: 4.349 tỷ đồng) v&agrave; 1.094.082 USD;&nbsp;dư nợ l&atilde;i&nbsp;4.457 tỷ đồng (l&atilde;i đến hạn trả chưa trả: 4.349 tỷ đồng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn mật số 629/BTC-TCNH ng&agrave;y 27/5/2020 kiến nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể để n&acirc;ng cao hiệu quả thực hiện xử l&yacute; rủi ro, th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; NHPT.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1602588424674"> <div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>12 dự &aacute;n thua lỗ của ng&agrave;nh c&ocirc;ng thương gồm: </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n DAP số 1 - Hải Ph&ograve;ng; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n DAP số 2- L&agrave;o Cai; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất Đạm Ninh B&igrave;nh; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n cải tạo, mở rộng Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất Đạm H&agrave; Bắc; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n mở rộng giai đoạn 2 Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn một th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thuỷ Dung Quất; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y th&eacute;p Việt Trung; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y sản xuất xơ sợi polyester Đ&igrave;nh Vũ; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất nhi&ecirc;n liệu sinh học Dung Quất; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất nhi&ecirc;n liệu sinh học B&igrave;nh Phước; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất nhi&ecirc;n liệu sinh học Ph&uacute; Thọ; Dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y bột giấy Phương Nam.</span></p> </div> </div> <p class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Trí thức trẻ
back to top