Chậm thu phí không dừng, Bộ trưởng Giao thông 'nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm'

Sợi dây “kinh nghiệm” càng thêm dài hơn, khi Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách việc thu phí tự động không dừng tự nhận hình thức "nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm".

<div> <p>Thừa uỷ quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa k&yacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai hệ thống thu ph&iacute; dịch vụ sử dụng đường bộ theo h&igrave;nh thức điện tử tự động kh&ocirc;ng dừng (ETC).</p> <p>Dự &aacute;n thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng (ETC) được đầu tư theo h&igrave;nh thức BOO (X&acirc;y dựng - Sở hữu - Kinh doanh). Hiện nay tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; 93 trạm thu ph&iacute; tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến quốc lộ v&agrave; cao tốc, trong đ&oacute; Bộ GTVT quản l&yacute; 74 trạm, UBND c&aacute;c tỉnh quản l&yacute; 19 trạm.</p> <p>Hệ thống trạm thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng được Bộ chia th&agrave;nh 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 &aacute;p dụng đối với Quốc lộ 1 v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh đoạn qua T&acirc;y Nguy&ecirc;n, một số tuyến cao tốc v&agrave; quốc lộ kh&aacute;c. Giai đoạn 2 &aacute;p dụng c&aacute;c trạm c&ograve;n lại tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Tổng số trạm thuộc phạm vi dự &aacute;n của giai đoạn 1 l&agrave; 44 trạm, bao gồm 26 trạm tr&ecirc;n Quốc lộ 1 v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh đoạn qua T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; 18 trạm tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến cao tốc v&agrave; c&aacute;c quốc lộ kh&aacute;c.</p> <p>Đến nay đ&atilde; lắp đặt, vận h&agrave;nh từ 2- 6 l&agrave;n ETC tại 39 trạm. Ri&ecirc;ng 5 tuyến cao tốc do VEC quản l&yacute; chỉ c&oacute; 1 tuỵến cao tốc cầu Giẽ - Ninh B&igrave;nh đ&atilde; lắp đặt thiết bị; 4 tuyến c&ograve;n lại chưa thể triển khai thực hiện do vướng mắc về về nguồn vốn (Hiệp định vay vốn c&aacute;c dự &aacute;n của VEC đ&atilde; hết hạn) v&agrave; chỉ đạo thực hiện (do VEC chuyển về ủy ban quản l&yacute; vốn Nh&agrave; nước tại doanh nghiệp từ th&aacute;ng 11/2018) n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể ho&agrave;n th&agrave;nh trong năm 2019 theo chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Giai đoạn 2 tổng số 33 trạm, do vướng mắc th&agrave;nh lập doanh nghiệp dự &aacute;n n&ecirc;n chưa thể triển khai thực hiện.</p> <p>Với c&aacute;c trạm do địa phương quản l&yacute; th&igrave; c&oacute; 6/19 trạm địa phương đ&atilde; đầu tư v&agrave; kết nối v&agrave; dự &aacute;n giai đoạn 1.</p> <p>C&oacute; 6 trạm đồng thuận kết nối với dự &aacute;n giai đoạn 2 n&ecirc;n c&oacute; thể vận h&agrave;nh ngay khi dự &aacute;n giai đoạn 2 ho&agrave;n th&agrave;nh. 7/19 trạm c&ograve;n lại, địa phương tự tổ chức thực hiện vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>Khẳng định c&aacute;c trạm ETC chậm tiến độ, Bộ trưởng cũng cho biết số lượng xe d&aacute;n thẻ chưa đạt được như y&ecirc;u cầu (mới c&oacute; khoảng 800 - 900 ngh&igrave;n xe) dẫn đến chưa ph&aacute;t huy được hiệu quả của hệ thống thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng đ&atilde; lắp đặt.</p> <p>Trước việc để xảy ra chậm tiến độ hệ thống thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng, Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c tổ chức kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>Thường trực Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tổ chức 2 buổi họp để đ&ocirc;n đốc triển khai v&agrave; kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;c cơ quan đơn vị li&ecirc;n quan đến việc chậm tiến độ dự &aacute;n. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; chỉ đạo Bộ GTVT &ldquo;Nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm, l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu ph&iacute; tự động trong thời gian qua.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đ&atilde; chủ tr&igrave; 3 buổi họp r&agrave; so&aacute;t, kiểm điểm đ&aacute;nh gi&aacute; tr&aacute;ch nhiệm tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong việc chậm tiến độ triển khai hệ thống thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng.</p> <p>Kết quả 8 tập thể c&oacute; li&ecirc;n quan đều nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm trong đ&oacute; 4 đơn vị trực tiếp li&ecirc;n quan đến qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện dự &aacute;n nhận h&igrave;nh thức ph&ecirc; b&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc v&agrave; r&uacute;t kinh nghiệm.</p> <p>Về c&aacute; nh&acirc;n, với vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hệ thống thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng, Bộ trưởng v&agrave; Thứ trưởng phụ tr&aacute;ch dự &aacute;n kiểm điểm tự nhận h&igrave;nh thức nghi&ecirc;m khắc ph&ecirc; b&igrave;nh, r&uacute;t kinh nghiệm.</p> <p>30 c&aacute; nh&acirc;n thuộc c&aacute;c cơ quan đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan c&oacute; bản kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm li&ecirc;n quan đến việc chậm tiến độ. Trong đ&oacute; c&oacute; 9 c&aacute; nh&acirc;n nhận h&igrave;nh thức r&uacute;t kinh nghiệm. 6 c&aacute; nh&acirc;n thuộc 4 đơn vị li&ecirc;nquan trực tiếp tới việc triển khai thực hiện dự &aacute;n nhận h&igrave;nh thức ph&ecirc; b&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc, r&uacute;t kinh nghiệm.</p> <p>Về lộ tr&igrave;nh, người đứng đầu ng&agrave;nh Giao th&ocirc;ng cho biết sẽ bản ho&agrave;n th&agrave;nh hệ thống thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng trong năm 2020.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top